เบื้องหลังองค์พระแม่ตาราปิดทอง

พระพุทธรูปคือเครื่องรองรับพระวรกายของพระพุทธเจ้า

ยังจำได้ถึงวันที่ไปเดินหาแม่แบบขององค์พระแม่ตาราองค์นี้ในเนปาล เราเดินหากันอยู่ 3 วัน วันสุดท้ายได้พระแม่ตาราองค์ใหญ่ซึ่งงดงามมากๆ (นำมาประดิษฐานที่ขทิรวัน) คู่กับองค์นี้ แล้วนิมนต์พระอาจารย์กุงกา ริมโปเช คุรุผู้มอบคำสอนตารา มาทำพิธีบรรจุมวลสารจากทิเบตและประกอบพิธีพุทธาภิเษกซึ่งทำกัน 5 วันเต็มๆ จนวันนี้ คุณรสนา โตสิตระกูล ผู้มีจิตศรัทธาในปณิธานของพระแม่ตาราได้ปิดทององค์พระให้ นอกจากจะทำให้ศิลปะไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะทิเบต ยังทำให้องค์พระมีคุณค่า สมกับที่ความปรารถนาของเราที่จะหล่อพระให้งามที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อให้องค์พระรองรับคุณวิเศษของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ที่ไม่สามารถพรรณนาได้และเพื่อสืบสานพุทธศิลป์ต่อไป

 

Advertisements

Tara in Gold & Stupa Support

photo-16

มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพระศานติตารามหาสถูป ท่านสามารถสนับสนุนโครงการก่อสร้างพระมหาสถูปซึ่งกำลังจะเริ่มก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยการ สร้างฐานราก เสาตอม่อ และบันได พร้อมรับองค์พระแม่ตาราปิดทองอย่างงดงามโดยฝีมือสว.รสนา โตสิตระกูล เป็นของขวัญสำหรับผู้ทำบุญเป็นเงิน 200,000 บาท พระแม่ตาราองค์นี้หล่อด้วยทองเหลือง มีต้นแบบจากแดนหิมาลัย ได้ผ่านการประกอบพิธีพุทธาภิเษกและมนตราภิเษกพร้อมบรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากทิเบต ผู้มีจิตศรัทธากรุณาติดต่อ 1000tara@gmail.com องค์พระมีจำนวนจำกัด

Donations are now solicited for the construction of the concrete foundation, main posts, and staircase of the Kundrol Great Stupa for Peace and Harmony. The Foundation is pleased to present a gift of Green Tara by a Nepali artist made of brass with gold finish (Thai art of gilding) by Senator Rosana Tositrakul for a gift pledge of US$ 6,700 (200,000 baht). Each image has been consecrated by Ven. Kunga Sangbo Rinpoche from a Sakyapa lineage which is closely connected to Tara. Inside each image contains sacred objects from Tibet including earth from Mt. Kailash. The construction is planned to start in February 2013, right after Tibetan losar.  Interested persons please contact us at 1000tara@gmail.com.

สายลม มนตรา สมาธิ

กิจกรรม “สายลม มนตรา สมาธิ”

14-15 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน
มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมชักรอกสถูปมนตราประภัสสรองค์ที่ 4 ร่วมพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อพระแม่ตาราที่มูลนิธิจัดสร้างขึ้นเป็นองค์แรก ฟังธรรมเรื่อง “การทำจิตใจให้มีความสุข“ โดยพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช ปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสวันแม่ พร้อมทั้งเฉลิมฉลองสถูปมนตร์องค์ใหม่และเสาเข็มพระศานติตารามหาสถูป 505 ต้น วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14-15 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ขทิรวัน ต. หนองพลับ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์

ลงทะเบียน
ทางมูลนิธิไม่ได้เก็บค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปกับรถตู้ของมูลนิธิ จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับ 500 บาท ผู้สนใจร่วมกิจกรรม กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ที่ Email: 1000tara@gmail.com หรือโทร 0806100770
เกี่ยวกับสถานที่
ศูนย์ขทิรวันเป็นสถานปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา บรรยากาศแวดล้อมไปด้วยภูเขา สวนป่า และทะเลสาบ เราจะใช้ชีวิตที่นั่นด้วยกันอย่างเรียบง่าย ทางมูลนิธิจะจัดเตรียมที่พักรวมในศาลาปฏิบัติธรรมและที่พักส่วนตัวและครอบครัวในเต็นท์ (ในกรณีฝนไม่ตก) พร้อมทั้งบริการเครื่องนอน ที่ศูนย์ขทิรวัน มีห้องอาบน้ำและห้องสุขาแยกชาย-หญิงจำนวน 12 ห้อง ส่วนอาหาร จะเป็นทั้งแบบมังสวิรัติและแบบทั่วไป ผู้มาปฏิบัติธรรมสามารถนำอาหารและเครื่องดื่มมาร่วมทำบุญได้

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2553
6.30 น. พบกันที่บ้านมูลนิธิ (695 ลาดพร้าว ซอย 11) เพื่อเดินทางไปศูนย์ขทิรวัน
10.30 น. ถึงศูนย์ขทิรวัน
11.09 น. เริ่มพิธีชักรอกธงมนตรา
13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.30 น. สนทนาธรรมเรื่อง “การทำจิตใจให้มีความสุข” โดยพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช
16.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
17.30 น. กิจกรรมในสถูปมนตราประภัสสรและเดินภาวนาในสวนป่าแห่งความรื่นรมย์ ร่วมกับ
รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
18.30 น. พักรับประทานอาหารเย็น
20.30 น. ถวายดวงประทีป 109 ดวง และเวียนเทียนรอบสถูปมนตร์และบริเวณพระมหาสถูป
21.30 น. ร่วมภาวนาและอุทิศส่วนกุศล

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2553
6.30 น. ตื่นนอน
7.00 น. กราบอัษฏางคประดิษฐ์เพื่อตอบแทนบุญคุณของบุพการีเนื่องในโอกาสวันแม่
7.30 น. นั่งสมาธิและสวดมนตราแห่งความเมตตากรุณา
8.30 น. พักรับประทานอาหารเช้า
10.00 น. ร่วมพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อพระแม่ตาราที่มูลนิธิพันดาราจัดสร้างขึ้นเป็นองค์แรก
พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมและสนทนาธรรมกับริมโปเช
12.00 น. ปลูกต้นมะลิและต้นไม้มงคลอื่นๆร่วมกับริมโปเช
12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Praise of Vajravarahi Tara

1  Homage to the Body of Tara,

great Sow (Varahi) of Emptiness and Compassion!

Homage to the Speech of Tara,

Perfection without words, thought or speaking!

Homage to the Mind of Tara,

the mind of immaculate Moon of Gnosis!

2  Moonlight dispelling samsara’s darkness

like an o’erpowering solar disk!

To Tara, endowed with the qualities of

Method and Wisdom, I bow forever.

3 You always love migrators like Your children,

and fix the three realms in the three Liberations.

Living in the Khadira Forest,

You save us strongly from the eight fears.

4  Tara, I pay homage to You.

In the Pure Land Abhirati

You show the form of Vajra-dakini,

Tara, homage and praise to You!

5  In th Pure Land Glorious

You show the form of Ratna-dakini,

Dispeller of migrators’ sickness of sorrow,

Tara, homage and praise to You!

6  In the Pure Land Sukhavati

You show the form of Padma-dakini,

Living in the state of Great Bliss,

Tara, homage and praise to You!

7  In the Pure Land of Visuddhi

You show the form of Karma-dakini,

Helping migrators with the four rites,

Tara, homage and praise to You!

8  In the Pure Land An-anta-madhya

You show the form of Paramita,

with th’ assembly of Buddhas of ten directions,

Tara, homage and praise to You!

9  In the Pure Land of the eight charnel grounds

You show the form of Vajra-varahi,

amidst a blazing mass of fire,

Tara, homage and praise to You!

The praise by the pandita Candrakirti is complete.

Translated from Tibetan by Martin Willson in “In Praise of Tara: Songs to the Saviouress”.

Talk at Kuan Yin Temple

Yesterday I was invited to give a talk on Tara and Kuan Yin at Kuan Yin Temple, Chokchai 4. This is part of the 21-day celebration of the Great Pagoda of 10,000 Buddhas.

A different manifestation, Kuan Yin (Avalokiteshvara) is one and same essence as Tara. We perceive them differently because of our conceptual minds but all Buddhas are of the same nature. Om Mani Peme Hung!

It was a great pleasure to be with Venerable Great Master Kuang Seng again. I’m grateful to her encouragement and aspiration for the completion of the Tara Great Stupa.

We also  talked about the law of karma and the duty of being born a human. It’s essential for all of us to accumulate merit, not to harm animals, and to perform all kinds of good deeds. We have no time to waste, as life is full of uncertainties. There’s no guarantee that we will be born a human again.

Pandara wishes to thank the Venerable Great Master, Ven. Bhukkhuni Dr. Lee and all Kuan Yin devotees who were present at the talk yesterday for their kind donation of 10,100 baht for the Tara Great Stupa project.

Pandara News 08/12/09

English version in progress

จดหมายข่าวพันดารา วันที่ 8 ธันวาคม 2552
http://www.thousand-stars.org; https://krisadawan.wordpress.com
Email: 1000tara@gmail.com โทร 025285308, 0869775867
ข่าวกิจกรรม

12-13 พฤศจิกายน 2552

รักษ์ธรรม รังสรรค์บ้านดิน ครั้งที่ 3 ทำผนังห้อง รั้วลานธรรม เริ่ม 11 โมงเช้าวันเสาร์ ถึง 5 โมงเย็นวันอาทิตย์

9-10 มกราคม 2553

รักษ์ธรรม รังสรรค์บ้านดิน ครั้งที่ 4 ทำหลังคา หน้าต่าง ลายประดับทิเบต
14-17 มกราคม 2553
สุขภาพดีด้วยการแพทย์ทิเบต รักษาโรคด้วยสมุนไพรจากที่ราบสูงทิเบต โดยคุณหมอเซดอร์ ญารงชา สถาบันการแพทย์ญารงชา ลาซา บ้านมูลนิธิพันดารา ซอยลาดพร้าว 11 เวลา 9.00 – 18.00 น. ค่าตรวจคนละ 400 บาทไม่รวมค่ายา
29-31 มกราคม 2553
วิถีฑากินี ครั้งที่ 3 ตอน ยุทธศาสตร์พันดารา เรียนรู้ที่จะรู้จักใจและเปิดใจต่อกันบนวิถีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาทิเบต และร่วมวางแผนการงานของพันดาราสู่สังคม ศูนย์ขทิรวัน
5-7 กุมภาพันธ์ 2553
ถ่ายทอดศรัทธาบนผืนผ้าและฉลองครบรอบพันดาราปีที่ 5 ร่วมเย็บธงมนตราสำหรับสถูปมนตร์ประภัสสร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บ้านมูลนิธิพันดารา เที่ยงวันอาทิตย์ เราจะฉลองการจัดตั้งมูลนิธิพันดารา ปีที่ 5 ด้วยกัน
14 กุมภาพันธ์ 2553
ต้อนรับปีใหม่ทิเบต ถวายเครื่องบูชาแด่ธรรมบาลและทำพิธีต้อนรับปีใหม่ ตั้งแต่ 05.00 น. ศูนย์ขทิรวัน
26-28 กุมภาพันธ์ 2553
สมาธิภาวนาถึงพระแม่ตารา ร่วมทำกองหินตารามนตรา ถวายสถูปมนตร์เป็นมัณฑลา และบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา นั่งสมาธิตามหลักตาราสาธนา (จะทำฉบับภาษาไทยให้เป็นครั้งแรก) สวดตารามนตรา 100,000 จบ พร้อมกับทำกองหินตารามนตรากองแรกของขทิรวัน ถวายสถูปมนตร์องค์ใหม่เป็นมัณฑลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ขทิรวัน
6-8 มีนาคม 2553
บรรยายธรรมและภาวนาเพื่อสันติภาพ โดยคณะภิกษุณีและสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา ปี 2553 ณ ศูนย์ขทิรวัน ขอเชิญผู้สนใจมาเป็นอาสาสมัคร ร่วมต้อนรับ และปฏิบัติธรรมกับสตรีดีเด่นจากประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก


เรื่องราวของดวงดาว

สานฝันศานติตารามหาสถูป
หลังลงฐานพระมหาสถูปเมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา มูลนิธิได้เร่งปรับแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเพื่อให้องค์พระมหาสถูปมั่นคงและให้ประโยชน์สูงสุด เราได้เชิญคุณเอกวัฒน์ วงศ์พินธุ วิศวกรกรมศิลป์ผู้มีประสบการณ์คุมโครงการพระมหาเจดีย์หลายแห่งมาเป็นผู้บริหารโครงการ ปลายเดือนพฤศจิกายน บริษัทสำรวจดินได้ทำการสำรวจดินบริเวณพระมหาสถูปเพื่อเตรียมการสำหรับการตอกเสาเข็ม บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะวางผังและเกลี่ยพื้นดินสำหรับการตอกเสาเข็มเดือนมกราคมนี้ งานตอกเสาเข็มจะเริ่มเดือนกุมภาพันธ์และเสร็จต้นเดือนมีนาคม
แจกหนังสือธรรมะ
หนังสือธรรมะหลวงปู่ดุลย์ ฉบับพันดารา สองภาษา (ไทย อังกฤษ) แจกเป็นธรรมทาน ผู้สนใจรับได้ที่บ้านมูลนิธิพันดารา
สารพันดาราออนไลน์
สารพันดารา ฉบับต้อนรับปีใหม่ พร้อมด้วยบทความหลากหลายที่น่าสนใจ จะเผยแพร่ออนไลน์วันที่ 5 มกราคม 2553
อบรมฑากินี
วิถีฑากินีเป็นการนำภูมิปัญญาโบราณของทิเบตมาใช้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตในโลกสมัยใหม่และเป็นจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจจิตเดิมแท้ที่ใส กระจ่าง สันติ และเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาอย่างไม่มีประมาณ ดู https://krisadawan.wordpress.com สำหรับการอบรมที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป มูลนิธิยินดีให้การอบรมบริษัท องค์กร โรงพยาบาล ที่สนใจจะนำภูมิปัญญาฑากินีไปใช้เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


รักษ์ธรรม รังสรรค์บ้านดิน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจในการนำภูมิปัญญาทิเบตมาใช้สร้างบ้านดินแห่งแรกของประเทศไทย บ้านหลังนี้จะใช้เป็นเรือนรับรองและเรือนปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์ ภายในมีห้องพักพระอาจารย์พร้อมห้องน้ำ ห้องนั่งเล่นที่ปรับใช้เป็นห้องนอนผู้ดูแลได้ สวนหย่อมและลานสนทนาธรรม
พันดาราแสวงบุญ ตอน ชุมชนทางใจและเทศกาลคุรุริมโปเช
15-25 เมษายน 2553 จิตอาสาพันดารา 15 คนจะร่วมเดินทางสู่เมืองงาวาและเมืองโกลก แคว้นอัมโด ที่ราบสูงทิเบต เพื่อเรียนรู้ธรรมวิถีชุมชนพอเพียงในหมู่บ้านดิน แบ่งปันกับเด็กๆ ทำบุญกับพระจำศีล ไถ่ชีวิตจามรี และร่วมเทศกาลพระคุรุริมโปเชที่เลื่องชื่อพร้อมกับรับมนตราภิเษก

Gift to Buddhas, Gift to Tara

The building of Tara Mantra Stupa at Sathira Dharmasathan – today a 12 meter pole was raised with Buddhist symbols representing the moon, the sun and victory banner on top. It’s the day we rejoiced in making merit, in remembering Tara and in working together to lead people on the dharma path.

วันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ร่วมทำบุญกุศลด้วยกัน เยินเต็นกับฉันเป็นตัวแทนพันดาราไปร่วมงานขึ้นเสาเอกสถูปมนตร์ที่เสถียรธรรมสถาน โดยเรานำธงชัยแบบทิเบตไปมอบให้ สำหรับธงชัยนี้ ต้องขอบคุณเยินเต็นที่นั่งเย็บตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีสองเมื่อคืนนี้ (เราเริ่มทำงานช้าเพราะต้องเดินทางกลับมาจากหัวหิน)

banner1

Yontan happily sewed a victory banner last night.

เมื่อไปถึงเสถียรธรรมสถาน ได้พบกับลูกศิษย์ของคุณแม่ศันสนีย์ที่กำลังสาละวนกับการเตรียมเสาเอก เยินเต็นนำธงชัยไปผูกใต้สัญลักษณ์พระอาทิตย์พระจันทร์

Yontan

Kris with banner
Before the pole was raised.

ฉันยืนมองเสาเอกต้นนี้และมณฑลพิธีพระแม่ตารา แล้วนึกถึงวันคืนที่เราทำสถูปมนตร์องค์แรกที่ขทิรวัน นึกถึงความเบิกบานเมื่อได้เข้าไปนั่งภาวนาในสถูป นึกถึงวันที่เราฉลองสถูปมนตร์โดยการสวดมนตราพระแม่ตารา 100,000 จบตลอดคืนวันเพ็ญมาฆบูชา กลางดึกคืนนั้นพระจันทร์ทรงกลดงดงาม

เมื่อสร้างเสร็จ สถูปมนตร์คือของขวัญอันประเสริฐที่เราจะถวายแด่พระพุทธเจ้า คือสิ่งที่นำความสุขมามอบให้แก่ทุกคนที่ได้เห็น สำหรับเสถียรฯ สถูปมนตร์องค์แรกนี้ยังเป็นคุรุบูชา เครื่องบูชาที่ยิ่งใหญ่ที่เหล่าศิษย์จะมอบแด่พระอาจารย์ของพวกเขา

เมื่อเสาขึ้น เราสวดตารามนตราด้วยกัน สีหน้าของคุณแม่ศันสนีย์เบิกบาน

lookingWith Tara mantra in our heart, we looked at the stupa pole being raised.

เสียงท่านบอกทุกคนว่า ขอให้มนตราเข้าไปอยู่ในหัวใจของทุกคน ขอให้อาจารย์ (คณะครูของโรงเรียนอนุบาลที่มาร่วมงาน) โอบกอดเด็กๆด้วยความรัก สวดมนตราเข้าไปในหัวใจของพวกเขา เพื่อปลูกฝังให้พวกเขาเป็นอริยชน ท่านบอกว่าถ้าเราโอบกอดเด็ก เราได้โอบกอดโลก ถ้าเด็กรอด โลกก็รอด

with kids

ขออนุโมทนาต่อคุณงามความดีของทุกๆท่านที่เกี่ยวข้อง ขอพระธรรมแห่งตาราแผ่ไปตลอดชั่วกาลนาน

before screeningเตรียมแท่นสกรีน

Before screening

prayer flagพระแม่แห่งอริยชนบนผืนมนตรา

with poleเสาเอกแห่งสถูปมนตร์ตารา

holding flags

Holding flags

ขอจิตตั้งมั่นในธรรม

May our mind remain in the dharma always

kids put soilช่วยกันถวายกองดินที่่เสาเอก

Offering a lump of earth to Tara

Tara at Sathiraพระแม่ตาราที่เสถียรธรรมสถาน

Sathira Dharmasathan’s Green Tara

peo with Taraแม้จะต่างวัฒนธรรม แต่ตาราคือแม่ที่เป็นสากล

Although Tibetan and Thai cultures are different, Tara is universal.

pay homageขอนอบน้อมต่อพระแม่ตาราและต่อคุณงามความดีทั้งหลาย

Homage to Tara and all the virtue