บทสวดมนต์ทิเบตเพื่อผู้จากไป


บทสวดดวงประทีปแห่งอัญมณีอันเปี่ยมไปด้วยความหมาย
คำภาวนาถึงพระพุทธเจ้าเมินลัม ทาเย1
(ซังเจ เมินลัม ทาเย ลา เมินซิก เตนชก รินเช็น เตรินเม กูมา ทงวา เทินเต็น ฉู)

เอมาโฮ

นุบชก เตวา แจนจิ ฉิงคัม ซุ
ณ พุทธเกษตรแห่งมหาสุขด้านทิศตะวันตก

เมินลัม ทาเย ซังเจ เออมิ จูร์
พระพุทธเจ้าเมินลัม ทาเย ผู้มีแสงอันไม่เปลี่ยนแปลง

เกียวา ลาฉี เยเช็น เซ็มปา เจด
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทั้งสี่และพระมหาโพธิสัตว์ทั้งแปด

โกเว เชนฉี เซ็มปา ทรังเม คอร์
จตุทวารบาลและพระโพธิสัตว์องค์บริวารมากมาย

ตุกเง แลเชด นัมเทรอ เตจิด ชก
(แดนแห่งนี้) ปราศจากความทุกข์ มีแต่ความสุขแห่งมหาวิมุตติ

ฉิงเต เยินเต็น เฉเช เจิดแล เต
คุณสมบัติอันประเสริฐแห่งสุขาวดีมิอาจพรรณนาได้

ซังเจ เมินลัม ทาเย ตูนทรุง ตุ
ณ เบื้องพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าเมินลัม ทาเย

นุบชก เตวา แจนเต เจวา โช
ขอให้ (ตั้งจิตถึงผู้จากไป) ได้เกิดในแดนสุขาวดีแห่งทิศตะวันตกด้วยเทอญ

โอม มา ตรี มู เย ซา เล ดู

เฉตัง จูชัก เญวา ซาทรัง เจด
ด้วยสั่งสมโทสะ จึงเกิดเป็นสัตว์นรกที่ทนทุกข์ในขุมร้อนและเย็น

เตอฉัน จูชัก ยีตัก เตรกม ตุง
ด้วยสั่งสมโลภะ จึงเป็นเปรตที่มีทุกข์จากความหิวและกระหาย

ติมุก จูชัก เชอชง เลนกุก มง
ด้วยสั่งสมโมหะ จึงเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีจิตมืดมนและโง่เขลา

แงนซง ซุมจิ ตุกเง ยาเร งา
ผู้ประสบทุกข์จากอบายภูมิทั้งสาม ช่างน่าสงสาร!

เตแล ทาเตอ โตรวา โพโม นัม
สรรพสัตว์ชายหญิงผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากสภาวะนี้

ฉิงเต เยินเต็น เทรนฉิง เมินซิก กิ
ด้วยพลังแห่งคำอธิษฐานและการนึกถึงคุณสมบัติแห่งสุขาวดี

ซังเจ เมินลัม ทาเย ตูนทรุง ตุ
ณ เบื้องพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าเมินลัม ทาเย

นุบชก เตวา แจนเต เจวา โช
ขอให้ (ตั้งจิตถึงผู้จากไป) ได้เกิดในแดนสุขาวดีแห่งทิศตะวันตกด้วยเทอญ

โอม มา ตรี มู เย ซา เล ดู

ทรักตก จูชัก ทาคบ อูฉิง พง
ด้วยสั่งสมความอิจฉาริษยา จึงเกิดมายากไร้และเป็นอนารยชน

งาเกีย จูชัก ลามิน ทักเซอ เจด
ด้วยสั่งสมความหยิ่งยโส จึงเป็นอสูรที่วิวาทและทำศึกสงคราม

เลเลอ จูชัก ลามิน ทักเซอ เจด
ด้วยสั่งสมความเกียจคร้าน จึงเป็นเทวดาที่มีทุกข์จากการตกสวรรค์

เลเลอ จูชัก ลานัม พัมฉิง ตุง
ผู้ประสบทุกข์จากสุคติภูมิทั้งสาม ช่างน่าสงสาร!

เตโตร ซุมนาอัง ตุกเง ยาเร งา
สรรพสัตว์ชายหญิงผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากสภาวะนี้

ฉิงเต เยินเต็น เทรนฉิง เมินซิก กิ
ด้วยพลังแห่งคำอธิษฐานและการนึกถึงคุณสมบัติแห่งสุขาวดี

ซังเจ เมินลัม ทาเย ตูนทรุง ตุ
ณ เบื้องพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าเมินลัม ทาเย

นุบชก เตวา แจนเต เจวา โช
ขอให้ (ตั้งจิตถึงผู้จากไป) ได้เกิดในแดนสุขาวดีแห่งทิศตะวันตกด้วยเทอญ

โอม มา ตรี มู เย ซา เล ดู

ตุกเง จูชัก วาโด ตงแฉน ชัก
ด้วยสั่งสมกิเลสทั้งห้า จึงยึดติดกับภาพลวงในบาร์โด

จูทรุก บับชู วาโด เกียมโซ ฉิน
(เกิดและดับ) ดุจดังสายน้ำทั้งหกในมหาสมุทรแห่งบาร์โด

ฉีเช ตุตเทรด เชกม ชาเตร เค
ประสบมารแห่งความตายและภูติที่แย่งอาหารและเครื่องดื่ม

ยีซุก งาลู ชีเม ลูมา เญ
ปราศจากร่างที่เคยมีและยังไม่ได้ร่างแห่งภพชาติใหม่

เตแล ทาเตอ โตรวา โพโม นัม
สรรพสัตว์ชายหญิงผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากสภาวะนี้

ฉิงเต เยินเต็น เทรนฉิง เมินซิก กิ
ด้วยพลังแห่งคำอธิษฐานและการนึกถึงคุณสมบัติแห่งสุขาวดี

ซังเจ เมินลัม ทาเย ตูนทรุง ตุ
ณ เบื้องพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าเมินลัม ทาเย

นุบชก เตวา แจนเต เจวา โช
ขอให้ (ตั้งจิตถึงผู้จากไป) ได้เกิดในแดนสุขาวดีแห่งทิศตะวันตกด้วยเทอญ

โอม มา ตรี มู เย ซา เล ดู

เกียเว ฉิงคัม ซังฉิง ญัมกา วา
ณ แดนพุทธเกษตรวิจิตรงดงาม

เกียเว กุนเงอ เมินลัม ทาเย ทรุง
ต่อเบื้องพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าเมินลัม ทาเยและพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

เกียเว ฉิงเต เปเม ซูเจ เน
ขอให้ได้ถือกำเนิดในดอกบัวในพุทธเกษตรแห่งนี้
เกียวา เกียมเซอ ฉิงเต เคอเน นิ
ได้ดำรงอยู่ในดินแดนแห่งพระชินเจ้าจำนวนมาก

ตูเช ฉิงลาเซเม ทรัง ทาเย
แดนแห่งไวไนยสัตว์มีมากมายนับไม่ถ้วน

ตูเว ทับทุก มากัก กังตู เล
ด้วยอุบายและความกรุณาอย่างไม่หยุดยั้ง

ตูเช เพินโก เตฉิน เตินนู เน
ขอให้สอนพระธรรมตามแต่จริตของไวไนยสัตว์

ตูเช โตรกูน คาญัม ลงซก โช
ขอให้สรรพสัตว์ท้งหลายซึ่งมีมากมายเทียบเท่าท้องฟ้า
ได้บรรลุสภาวะแห่งการหลุดพ้นด้วยเทอญ

โอม มา ตรี มู เย ซา เล ดู

—-
1  พระนาม “เมินลัม ทาเย” แปลว่า ภาวนาหรือปณิธานอันไม่มีที่สิ้นสุด เป็นอีกพระนามของพระพุทธเจ้าอมิตาภะ พระนามที่แพร่หลายอื่นๆ อาทิ เออปัก เม “พระผู้มีแสงอันไม่มีที่สิ้นสุด (อมิตาภะ) และ ”นังวา ทาเย” ปรากฏการณ์อันไม่มีที่ส้ินสุด

Advertisements

Inspiration from Lhasey Rinpoche

 

photo-10

ด้วยปณิธานที่จะดำรงอยู่เพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ การงานทางธรรมนี้จึงเป็นการงานที่งดงามยิ่งนัก…

If someone felt like leaving samsara and wanted to spend the whole life meditating in a forest or mountain so that they would gain enlightenment, that would be wonderful.

But having that motivation, they will not be able to preserve and spread the Buddha dharma for the sake of beings. In order to benefit others, there is a need to stay in samsara teaching the dharma as well as preserving and protecting the supports of Buddha’s body, speech and mind.

This need requires money. Without it, temples can’t be built. Scriptures can’t be published. Practitioners, even monks and nuns can’t sustain themselves.

Doing dharma work in samsara is thus a real chanllenge. Obstacles and all kinds of hardship are common. But because of the aspiration to stay in samsara for the sake of sentient beings, this is the most supreme work.

Kundrol Mongyal Lhasey Rinpoche
Rinpoche’s important message which inspired me to build the Tibetan great stupa in Thailand dedicated to world peace and happiness of all.

ถ้าผู้ใดมีความปรารถนาจะละโลกเพื่อใช้ชีวิตที่เหลือสำหรับการทำสมาธิในป่าเขาจนกว่าเขาจะบรรลุธรรม นั่นเป็นสิ่งที่ประเสริฐนัก แต่การมีความปรารถนาเช่นนั้น เขาจะไม่สามารถสืบสานและเผยแผ่พระพุทธธรรมเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ ในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น มีความจำเป็นที่เขาจะดำรงอยู่ในสังสารวัฏสอนธรรมะและอนุรักษ์ปกป้องเครื่องรองรับพระวรกาย พระวจนะ และพระหทัยของพระพุทธเจ้า

การทำงานนี้จำเป็นต้องมีทรัพย์ ปราศจากเงิน เราสร้างวัดไม่ได้ คัมภีร์ก็ไม่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้ปฏิบัติธรรมแม้แต่พระภิกษุและแม่ชีก็ไม่สามารถดูแลชีวิตของพวกท่านได้

การทำงานทางธรรมในโลกเป็นงานที่ท้าทายโดยแท้จริง อุปสรรคและความยากลำบากทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ประสบกัน แต่ด้วยปณิธานที่จะดำรงอยู่เพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ การงานนี้จึงเป็นการงานที่งดงามยิ่งนัก

พระอาจารย์กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ริมโปเช
คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจให้ตัดสินใจอุทิศชีวิตที่เหลือเพื่อการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูปในประเทศไทย

Impressions from Rinpoche’s Visit (16-31 MARCH 2013)

There is a saying that distance is not important. The teacher is always in your heart, as long as you remember and connect with him or her always. But when the teacher is actually with you, it seems all the joys are here at this very present moment.

photo-11

Thank you, Rinpoche for your love and guidance. We will always treasure your teachings which shine like bright sun, and comfort us like the soft yellow light of the moon.

16 March 2013

Teaching on “Power of the Mind,” Chulalongkorn University

20130316_123607

18 March 2013

Introduction to Dzogchen, Foundation House, 17 March 2013

photo-7

19-22 March 2013

Sherab Chamma, Training on the Loving Wisdom Mother

พระหัตถ์ขวาถือโถน้ำอมฤตแห่งการบำบัดรักษา พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัว ในดอกบัวมีกระจกซึ่งแสดงศักยภาพในการสะท้อนสิ่งต่างๆ กระจกนี้แสดงถึงจิตภายในที่เชื่อมโยงเรากับพระพุทธเจ้า เราทุกคนมีคุณสมบัตินี้ บทสวดมนต์และสมาธิเป็นดังการขจัดฝุ่นผงที่เกาะกระจกให้หมดสิ้นไป เมื่อกระจกใส เราจะเห็นพระแม่ชัมมาที่แท้ ในสภาวะสูงสุด ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระปรัชญาปารมิตา ผู้ดำรงอยู่ในศูนยตาอันไพศาล

Prayers and meditation remove the dust that covers our mind mirror. When it is removed, we will see the true Chamma.

306013_10151525986382836_777156168_n

6676_601531719875697_1760964078_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-24 March 2013

The Great Offerings Day (Annual Stupa Celebration) with the first cement pouring at the Stupa site, consecration of the statue of Clear Light Buddha, 5000 offerings long life practice and dedication for bardo beings.

388568_430602910356842_1252096296_n

The Stupa doesn’t belong to anyone alone. It’s so true looking from this picture. Thanks to all for making this historic day happen. Each bucket of cement builds the entire Stupa and we dedicate cement, iron, sand, nails, etc. for the cause of happiness and peace for all sentient beings.

164908_433394933410973_881324270_n

25-29 March 2013

Heart Drops of Dharmayaka, Year One (Dzogchen Retreat)

photo-25

Remembering the Teacher with Gratitude

47879_1564878691748_1528822827_1429778_4891677_n

เมื่อมีบุญต่อกัน ไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันเพียงไร เราก็จะได้พบกัน และเมื่อได้พบกัน เราก็จะได้ทำงานด้วยกันเพื่อจรรโลงพระธรรมให้สืบไป เพราะนั่นคือคำอธิษฐานที่เราได้ทำนับภพชาติไม่ถ้วน

Our karma brings us together and leads us to work for the Stupa together.

1 April 2013

ก่อนขึ้นเครื่องวันนี้ ริมโปเชฝากคำแนะนำให้แก่ลูกศิษย์ที่ไปส่งว่า “Practice” ขอให้พวกเราจงฝึกฝน แล้วเราจะได้คำตอบ
—————-

photo-1
นึกถึงวันที่พวกเราทำสมาธิด้วยกันในเช้าวันหนึ่งด้านในของขทิรวัน ท่ามกลางความร้อนระอุและแดดแรงกล้าของเดือนมีนาคม แต่บรรยากาศยามเช้าในวันนั้นกลับอิ่มเอมด้วยความเบิกบาน พระอาทิตย์ยังไม่ออกจากหุบเขา นกร้องเจื้อยแจ้ว จิตของเรากำหนดไว้กับปัจจุบันขณะและความสงบภายใน ช่างเป็นเวลาอันงดงามที่เราได้กลับมาอยู่กับสภาวะแห่งสันติด้วยกันโดยมีริมโปเชเป็นสายใยเชื่อมใจพวกเรา

Chamma2

བྱམས་མའི་གསོལ་འདེབས།
PRAYER TO THE LOVING MOTHER
บทสวดบูชาพระแม่ชัมมา

ཧྲི༔ HRI
ฮรี

རང་སྣང་རྣམ་པར་དག་པའི་ཞིང་ན།
RANG NANG NAM PAR DAG PE ZHING NA
From the place within where our vision is pure and clear
ณ พุทธเกษตรอันผ่องแผ้วกลางจิตกระจ่างใส

ཡུམ་ཆེན་ཐུགས་རྗེ་བྱམས་མའི་སྐུ་ལ།
YUM CHHEN THUG JE CHAM ME KU LA
The great mother, embodiment of loving compassion
พระมหามารดา ผู้มีพระวรกายเปี่ยมด้วยรักและกรุณา

ཕྱག་འཚལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཙམ་གྱིས།
CHAK TSAL SOL WA TAB PA TSAM GYI
By paying homage and praying to you
ข้าพเจ้าขอกราบประณตน้อมและสวดภาวนาถึงพระองค์

འཇིགས་བརྒྱད་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བར་མཛོད་ཅིག།
JIK GYE YUL LE GYAL WAR DZOE CHIK
May we overcome the eightfold fears.
ขอให้มีชัยชนะจากเหตุแห่งความกลัวทั้งแปดประการ

Mantra:
ཨཱོྂ་མ་བ་མ་དེ་མ་ཧི་མོ་ཧ་ཨེ་མ་ཧོ་མ་ཡེ་རུ་པ་ཡེ་ཏ་འདུ་འདུ་སྭཧཱ།
OM MA WA MA DE MA HI MO HA E MA HO MA YE RU PA YE TA DU DU SOHA
โอม มา วา มา เต มา ฮี โม ฮา เอ มา โฮ มา เย รู ปา เย ตา ดู ดู โซ ฮา

Source:
I thank the provider of the English and Tibetan texts which were forwarded to me. The Thai translation is done based on the Tibetan text. I’m thankful to Yonten for the picture.

Dedicated to those who wish to practice on the Loving Mother.

Krisadawan Hongladarom
7 March 2013
Kundrol Ling

Latri Nyima Dakpa Rinpoche’s Program

The Foundation invites all to attend the special talks and retreats conducted by Ven. Latri Geshe Nyima Dakpa Rinpoche from 16-30 March 2013. The English posters for all events are available athttps://krisadawan.wordpress.com and can be requested at this email address. We are also delighted to inform you that Dr. Tsedor Nyarongsha is coming back to Thailand. He will be seeing patients on 9-11 March at the Foundation House. 

 Rinpoche’s Program at a Glance (All events are conducted in English with Thai translations.)

16 Mar, 9.30 am – 4 pm. Talk and guided meditation on “Power of the Mind”. 105 Mahachulalongkorn Bldg., Chulalongkorn U.

17 Mar, 10 am – 3 pm. Introduction to Dzogchen and guided meditation. Foundation House. Ladprao Soi 11.

19-22 Mar, Retreat on “Sherab Chamma,” Kundrol Ling, Hua-Hin. Suggested donation of 2000-5000 baht.

23-24 Mar, Great Offerings Day and consecration ceremony of the new statue of Buddha of Clear Light. First cement pouring ceremony for the heart of the Stupa. Long life practice & 100,000 fish releasing. Kundrol Ling & Kaeng Krajan Reservoir.

25-29 Mar, Retreat on “Heart Drops of Dharmakaya. Dzogchen Essence Year One”. Kundrol Ling. Suggested donation of 3000-5000 baht.

30 Mar, 9.30-11.30 am. Healing through Compassion. Taxilla Room, 7th Floor, Siriraj Piyamaharajkarun Hospital.