Semtri: Understanding the Nature of Mind

“เซ็มทรี หนทางสู่มหาสุขแห่งจิตเดิมแท้”
วันศุกร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน
= เซ็มทรี คืออะไร =
เป็นชื่อคอร์สภาวนาของมูลนิธิพันดารา ว่าด้วยการทำความเข้าใจจิตจากมุมมองของซกเช็น โดยคำว่า “เซ็ม” แปลว่า จิต และ “ทรี” แปลว่า นำพา ซึ่งในที่นี้หมายถึงคำสอนนำพาเราไปสู่การทำความเข้าใจจิต ผู้ฝึกฝนจะได้รับการเปิดใจให้ได้รู้จักธรรมชาติของจิตและตัวตนที่แท้ผ่านมุมมองและเทคนิควิธีต่างๆ ซึ่งอาจารย์ผู้นำภาวนา (อ.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล และอ.มิว เยินเต็น) ได้รับการถ่ายทอดจากคุรุอาจารย์ทิเบต
= ทำไมเราจึงต้องรู้จักจิตที่แท้ =
เพราะเราใช้ชีวิตอยู่กับการปรุงแต่งจิต เผลอตามความคิดและสิ่งที่มากระทบอายตนะในแต่ละขณะ สร้างเงื่อนไขและกฎกติกามากมาย จนทำให้ขาดความเชื่อมโยงกับจิตที่แท้ซึ่งเปี่ยมด้วยสันติสุข เราจึงกลายเป็นผู้กระเสือกกระสน เหน็ดเหนื่อยกับการใคว่ขว้า แปลกแยกจากจิตเดิมแท้ของตนเอง หลงยึดภาพลวงตาที่ตัวเองเป็นผู้สร้าง และในยามที่เราเจ็บป่วยหรือประสบวิกฤติในชีวิต เราไม่สามารถปล่อยให้จิตดำรงอยู่ในสภาวะที่เป็นธรรมชาติได้ ซึ่งมีผลให้ยิ่งประสบทุกขเวทนา
= ธรรมชาติที่แท้ของจิตเป็นอย่างไร =
จิตมีคุณสมบัติโดยธรรมชาติเป็นความว่าง ซึ่งในมรรควิถีแห่งพระสูตรเรียกว่า ศูนยตา แต่ในซกเช็น จะอธิบายความว่างในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับท้องฟ้า อวกาศ และความไพศาล ไม่มีความว่างที่ว่างเปล่า แต่เป็นความว่างที่เป็นความกว้างใหญ่และสมบูรณ์ดุจดังท้องฟ้าที่ไร้ขอบเขต จิตที่แท้กว้างใหญ่ สมบูรณ์ และบริบูรณ์ ไม่มีคุณสมบัติใดที่ขาดหายไปในจิตเดิมแท้ นอกจากความว่าง จิตที่แท้มีคุณสมบัติเป็นความกระจ่างชัดใส
= ความกระจ่างชัดใสแห่งจิต คืออะไร =
ความกระจ่างชัดใสแห่งจิตปราฏในสิ่งที่เรียกว่า “ริกปะ” ซึ่งเป็นตัวตื่นรู้หรือสภาวะตื่นรู้ในปัจจุบันขณะ ไม่ว่าจะเป็นในยามที่จิตสงบนิ่งหรือมีความคิดปรากฏขึ้น ตัวตื่นรู้นี้ดำรงอยู่อย่างเฉียบคมและชัดแจ้ง การดำรงอยู่ของตัวตื่นรู้เป็นสภาวะโดยธรรมชาติที่ไม่สามารถกล่าวออกมาเป็นถ้อยคำ อธิบายหรือพรรณนาได้ อย่างไรก็ตาม สภาวะนี้กระจ่างชัดใสแต่ว่าง ว่างเพราะเราไม่พบเจออะไรในสภาวะนี้ ความกระจ่างชัดใสและความว่างจึงไม่สามารถแยกจากกัน
= เราจะเข้าถึงมหาสันติแห่งจิตเดิมแท้ได้อย่างไร =
ด้วยการทำความเข้าใจมุมมองแห่งจิตและสมาธิ ฝึกฝนวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้มุมมองดังกล่าวประจักษ์ขึ้น การปฏิบัตินี้จะไร้ความหมายหากผู้ภาวนาจะศึกษาเพียงทฤษฎีแล้วไม่ปฏิบัติ เพราะคำว่า “มหาสันติ” อาศัยการฝึกฝนจนวันหนึ่งเราจะไม่ต้องฝึกฝนแล้ว ในวันนั้นเราจะค้นพบและประจักษ์แจ้งสภาวะนี้ที่เรามีอยู่แล้ว
= คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมในคอร์สนี้คืออะไร =
ขอเพียงมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติ เปิดใจต่อคำสอน มีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ แม้ไม่มีพื้นฐานในการปฏิบัติวัชรยานหรือยังไม่เคยเข้าร่วมอบรมกับทางมูลนิธิพันดารา ก็สามารถเข้าร่วมภาวนาได้ และมีเวลาที่จะเข้ารับการอบรม/ภาวนาตลอดเวลา 3 วัน
= วิธีการสมัคร =
สมัครหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สได้ที่ 1000tara@gmail.com

Advertisements

Art of Love & Compassion

ภาวนาศิลปะแห่งความรักความกรุณา (8-10 ธันวาคม 2555)

ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

ร่วมเรียนรู้วิธีปฏิบัติบูชาพระอารยาตาราตามบทสาธนะของท่านสุรยคุปต์ ซึ่งรจนาโดยพระอาจารย์จัมยัง เคียนเซ วังโป สวดมนต์และตั้งจิตแบบโยคี/โยคินี เรียนรู้ปรัชญาของการฝึกปฏิบัติเพื่อละอัตตา ฝึกหา

ยใจแบบทงเลน และสนทนาธรรมเกี่ยวกับรูปแบบการปฏิบัติธรรมในทิเบตที่ได้กลายเป็นวิถีแห่งจิตวิญญาณในโลกสมัยใหม่ที่เราดำรงอยู่ ภาวนามนตรา อบรมและฝึกจิตให้เปี่ยมไปด้วยความรัก ความกรุณา ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยขุนเขา ทะเลสาบ และป่าอันรื่นรมย์แห่งศูนย์ขทิรวัน ธรรมาศรมแบบทิเบต ของมูลนิธิพันดารา ตั้งอยู่ที่ถนนหัวหิน-ป่าละอู ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดและโปรแกรมการอบรม:
http://www.facebook.com/events/506214626070339/

การลงทะเบียน:
กรุณาส่งใบสมัครให้มูลนิธิทางอีเมล์ 1000tara@gmail.com ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

Meditation & Retreats November-December 2012

พันดาราภาวนาเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2555

ภาวนาเพื่อการตื่นรู้ วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 10.00-15.00 น. บ้านมูลนิธิพันดารา มีอาหารกลางวันบริการ

อบรม/ภาวนา “ศิลปะแห่งความรักความกรุณา” วันที่ 8-10 ธันวาคม ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน ฝึกปฏิบ

ัติพระอารยาตารา ทงเลน และวิถีโยคี/โยคินี

ฟังธรรมบรรยายรับมงคลปีใหม่จากพระไพศาล วิสาโลและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี พุทธานุสสติเพื่อศานติสุข สร้างพระประธานของพระศานติตารามหาสถูป วันที่ 25 ธันวาคม เวลา 9.30-12.00 น. บ้านมูลนิธิ มีอาหารกลางวันบริการและมีของที่ระลึกแจกผู้ร่วมทอดผ้าป่าทุกท่าน

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีจะจัดระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม – 1 มกราคม 2556 รายละเอียดจะแจ้งในไม่ช้า

Padmasambhava Retreat, 12-14 October 2012


ณ ดินแดนแห่งหนึ่งอันไกลโพ้น
เด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดกลางดอกปทุมในบึงใหญ่ที่เต็มไปด้วยบัวนานาพันธุ์ วันหนึ่งกษัตริย์เสด็จมาและทรงพบเด็กน้อยนั่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนดอกบัวนี้ ทรงถามว่า “เจ้ากำเนิดมาจากผู้ใด” เด็กน้อยผู้เฉลียวฉลา

ดตอบว่า “บิดาของเรามีนามว่า สมันตภัทร มารดาของเราคือ ศูนยตาอันย่ิงใหญ่สมันตภัทรี เรามาจากวรรณะแห่งการประสานระหว่างปัญญากับธรรมธาตุ และตัวเรามีนามว่า “ปัทมสัมภวะ”

กษัตริย์ผู้ไร้บุตรทรงปลาบปลื้มในปัญญาของเด็กน้อยและทรงรู้ว่านิรมาณกายอีกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้าได้ถือกำเนิดแล้วในโลก ทรงชุบเลี้ยงเด็กน้อยจนเขาได้กลายเป็นคุรุผู้ยิ่งใหญ่แห่งทิเบตและมนุษยชาติ…

ติดตามเรื่องราวและวิถีการปฏิบัติธรรมแห่งพระคุรุปัทมสัมภวะ หรือชื่อที่เราเรียกด้วยความยกย่องและใกล้ชิดว่า “พระคุรุริมโปเช” ในกิจกรรมอบรม/ภาวนา “ปัทมสัมภวะ (วิถีแห่งพระคุรุริมโปเช) วันศุกร์-อาทิตย์ที่ 12-14 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์ขทิรวัน นำการปฏิบัติและการเรียนรู้โดย รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

การปฏิบัติพระคุรุริมโปเชในสายของมูลนิธิพันดาราเน้นมุมมองอันยิ่งใหญ่ของซกเช็นและเน้นพรในสายการปฏิบัติธรรมจากคุรุสู่ศิษย์ เราจะสวดมนตราของพระองค์และทำสมาธิด้วยกันพร้อมกับศึกษาบทสาธนะพระคุรุริมโปเชที่ได้รับมอบอย่างเป็นทางการจากพระอาจารย์กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ริมโปเช โยคีซกเช็นของทิเบต ผู้ตามรอยพระคุรุริมโปเชในชีวิตและการงาน

อานิสงส์จากการปฏิบัติ ทำให้ได้รับพรในการแก้ปัญหาและขจัดอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะอุปสรรคที่เกิดจากการปรุงแต่งของจิต สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ นอกจากได้ปฏิบัติวิถีของพระองค์ ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้พุทธวัชรยานอย่างเจาะลึก และได้ใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติที่งดงามของศูนย์ขทิรวัน

กิจกรรมภาวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปฏิบัติธรรมพระคุรุริมโปเชซึ่งจะมีอีกหลายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งการจาริกแสวงบุญ

…โอม อา ฮุง บันซา กูรู เปมา สิทธิ ฮุง…

Retreat 6-9 May 2012 : Wisdom from Tibetan Buddhism

มูลนิธิพันดาราขอเชิญร่วมกิจกรรม

“มงคลชีวิตจากปัญญาแห่งพุทธวัชรยาน”

วันอาทิตย์ที่ 6 ถึงวันพุทธที่ 9 พฤษภาคม 2555

 

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา บูชาแด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์

น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ร่วมกันสวดมนตราเพื่อปลูกจิตแห่งอัปปมัญญาทั้งสี่แด่ปวงชนชาวไทย เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว การงาน และประเทศชาติ และร่วมพิธีมนตราภิเษกพระโพธิสัตว์ตาราเนื่องในวันฉัตรมงคล

หมายเหตุ : ไม่มีค่าลงทะเบียนกรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมที่พักและอาหารสาหรับทุกท่าน

ทางมูลนิธิยินดีรับบริจาคทั้งจากผู้ร่วมอบรมและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ตามกาลังศรัทธา

“รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว สมทบทุนร่วมสร้างพระศานติตารามหาสถูปและค่าเดินทางของพระอาจารย์

ณ ศูนย์ขทิรวัน ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นำภาวนาโดยพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช

แปลเป็นไทยโดยรศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

กาหนดการ

วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2555

06.00 น. ฝึกทาสมาธิ กราบอัษฏางคประดิษฐ์ ทาวัตรเช้า

08.30 น. รับประทานอาหารเช้า

10.00 น. บรรยายธรรมหัวข้อ

“ความโกรธ ประตูสู่ปัญญาบารมี“ (6 พค.55)

“2012 กู้ภัยพิบัติด้วยโพธิสัตว์บารมี” (7 พค. 55)

“สิทธิมนุษยชน : สิทธิในการเข้าถึงธรรมอันเท่าเทียม” (8 พค. 55)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น. ร่วมสวดมนตราแห่งพระโพธิสัตว์ตารา

16.30 น. ปุจฉา-วิสัชนาธรรม กับรศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

17.30 น. รับประทานอาหารเย็น

19.30 น. ทาวัตรเย็น สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ กุงกา ซังโป ริมโปเช

ฝึกทาสมาธิและ อุทิศส่วนกุศลร่วมกัน

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2555

06.00 น. ฝึกทาสมาธิ กราบอัษฏางคประดิษฐ์ ทาวัตรเช้า

08.30 น. รับประทานอาหารเช้า

10.00 น. พิธีมนตราภิเษกพระโพธิสัตว์ตาราเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ชีวิต ดุจดังเป็นฉัตรแก้ว คุ้มครองให้ดาเนินไปบนเส้นทาง แห่งธรรมจนกว่าจะเข้าถึงการหลุดพ้น 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ออกเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ

 

สถานที่พัก

*ห้องพักรวม 2-3 ท่าน ศาลาวสุตารา หรือ ท่านสามารถ นา เตนท์ส่วนตัวไปกางนอนเดี่ยวได้,ทางศูนย์มีเตนท์ไว้บริการเพิ่มเติม, ห้องน้ารวม

 

สิ่งของที่ควรเตรียมไปสาหรับการเข้าพัก

* แต่งกายเสื้อสีสุภาพ กางเกงขายาวหรือสามส่วนสีสุภาพสาหรับการปฏิบัติธรรมจานวนเพียงพอโดยไม่ต้องซัก

* ศูนย์ขทิรวันในช่วงกลางวันแดดร้อน ตกค่าอากาศเย็น ควรเตรียมหมวก ร่ม และเสื้อแขนยาว

* ขวดน้าส่วนตัว แก้วน้าดื่ม มีฝาปิด หรือกระติกน้าขนาดพกติดตัว

 

การเดินทาง

* เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวผู้เข้าร่วมอบรมเดินทางไปเอง หากท่านใดนารถส่วนตัวไปและสามารถร่วมบุญรับผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นร่วมเดินทางได้ กรุณาแจ้งความจานงไว้เพื่อทาการประสานงานการเดินทาง

* เดินทางกับรถตู้ที่ทางมูลนิธิเช่าให้มีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท สาหรับการเดินทางไปกลับ

ลงทะเบียนได้ที่ 1000tara@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 087-829-9387, 083-300- 8119

Tara Consecration and Retreat

The Thousand Stars Foundation invites friends and interested persons to attend a consecration ceremony of our beloved Tara image from the land of Himalayas and attend a meditation retreat on Tara on May 5, 2012. Volunteers are invited to help with cleaning, preparing the place and making flower offerings on May 4. On May 6-8, there will be more talks and meditation conducted by Kunga Sangbo Rinpoche. The event will end with a Tara empowerment on May 9. This event is our annual offering to Bodhisattva Tara. There are no registration fees. Food and accommodation will be provided. Please register before May 1 at 1000tara@gmail.com.

“ตาราภาวนา : เพื่อกรุณาและสันติสุข”
ภาวนาบนวิถีพระแม่ตารา
มูลนิธิพันดาราขอเชิญร่วมกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 4 ถึงวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2555
ณ ศูนย์ขทิรวัน ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดยพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช
หมายเหตุ : ไม่มีค่าลงทะเบียนกรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมที่พักและอาหารสาหรับทุกท่าน ทางมูลนิธิยินดีรับบริจาคทั้งจากผู้ร่วมอบรมและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ตามกาลังศรัทธา “รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว สมทบทุนร่วมสร้างศานติตารามหาสถูปและค่าเดินทางของพระอาจารย์
ขอเชิญร่วมนาดอกไม้สด กระถางต้นไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อจัดเป็นเครื่องบูชาอันประเสริฐแด่องค์พระโพธิสัตว์ตารา และ ทุกท่านสามารถอยู่ร่วมภาวนาในกิจกรรม “มงคลชีวิตจากปัญญาแห่งพุทธวัชรยาน” ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2555 ได้ที่ศูนย์ขทิรวัน
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555
ชวนจิตอาสามูลนิธิพันดารา ร่วมกันจัดเตรียมพื้นที่
13.00 น. ถึงศูนย์ขทิรวัน ประชุมจิตอาสา
(กรุณารับประทานอาหารกลางวันมาให้เรียบร้อย)
วันแรกเราจะจัดอาหารมื้อเย็น 1 มื้อ
14.00 กิจกรรม “จิตอาสา ร้อยใจพันดารา” ร่วมกันจัดเตรียมพื้นที่สาหรับพิธีพุทธาภิเษก
17.00 พัก
17.30 รับประทานอาหารเย็น
19.30 ทาวัตรเย็น เตรียมภาวนา
21.00 เข้านอน


วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2555
ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษก และบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พระอารยาตารามหาโพธิสัตว์
นาโดยพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช
กิจกรรม “ตาราภาวนา : เพื่อกรุณาและสันติสุข”
ร่วมสวดมนตราแห่งพระแม่ตารา 21 พระองค์
06.00 รถตู้ออกเดินทางจากบ้านมูลนิธิ
09.30 ถึงขทิรวัน
10.00 การบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีพุทธาภิเษก
13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
15.00 บรรยายธรรมและสมาธิภาวนา
17.30 รับประทานอาหารเย็น
19.00 ทาวัตรเย็น เสวนาธรรม สมาธิ
21.00 เข้านอน
ลงทะเบียน ได้ที่ 1000tara@gmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 087-829-9387, 083-300- 8119
การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถตู้ที่ทางมูลนิธิเช่าให้มีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท สาหรับการเดินทางไปกลับ
สถานที่พัก
*ห้องพักรวม 2-3 ท่าน ศาลาวสุตารา หรือ ท่านสามารถ นา เตนท์ส่วนตัวไปกางนอนเดี่ยวได้,ทางศูนย์มีเตนท์ไว้บริการเพิ่มเติม, ห้องน้ารวม
สิ่งของที่ควรเตรียมไปสาหรับการเข้าพัก
* แต่งกายเสื้อสีสุภาพ กางเกงขายาวหรือสามส่วนสีสุภาพสาหรับการปฏิบัติธรรมจานวนเพียงพอโดยไม่ต้องซัก
* ศูนย์ขทิรวันในช่วงกลางวันแดดร้อน ตกค่าอากาศเย็น ควรเตรียมหมวก ร่ม และเสื้อแขนยาว
* ขวดน้าส่วนตัว แก้วน้าดื่ม มีฝาปิด หรือกระติกน้าขนาดพกติดตัว
* เครื่องใช้ส่วนตัว อุปกรณ์การอาบน้าผ้าถุง ผ้าขาวม้า กระดาษทิชชู
* ยารักษาโรคประจาตัว ยา/โลชั่นทากันยุง
* ไฟฉาย เรือนนอนแยกจากห้องน้า