The Wisdom of Giving by Kunga Sangbo Rinpoche

 

1233575_505920256158440_1157656946_n

 

 

 

 

 

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสวนาและภาวนาเรื่อง “ตารากับปณิธานพระโพธิสัตว์ร่วมสมัย” และพิธีมนตราภิเษกพระโพธิสัตว์ตารา (Tara and Bodhisattva Training) วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังจากการเสวนาในภาคเช้า ในภาคบ่ายพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเชจะบรรยายธรรม “การปฏิบัติพระโพธิสัตว์ตาราเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น” ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ และทำพิธีมนตราภิเษกพระโพธิสัตว์ตาราเขียว (Green Tara) ปางขทิรวนีตารา หรือ ตาราป้องกันภัยแปดประการ

ดูรายละเอียดได้ที่ http://thousandstarsfoundation.blogspot.com/2013/09/tara-and-bodhisattva-training.html — withKrisadawan Hongladaromศูนย์ขทิรวัน มูลนิธิพันดารา,Meu Yontan and สายใย พันดารา.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s