Teaching by Kunga Sangbo Rinpoche

1240364_506278022789330_66940001_n

 

เราเข้าใจว่า …
นรกภูมิ ช่างเป็นทุกข์
เปรตภูมิ ช่างเป็นทุกข์
เดรัจฉานภูมิ ช่างเป็นทุกข์
มนุษย์ภูมิ ช่างเป็นทุกข์
อสูรภูมิ และเทวภูมิ
ก็ช่างเต็มไปด้วยความทุกข์

เมื่อเราเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน
แล้วทำให้เราตั้งปณิธานกับตัวเองว่า

ต่อแต่นี้
ข้าพเจ้าจะถือศีล
จะดูแลรักษาศีล
อย่างดีที่สุด
โดยเฉพาะศีลพระโพธิสัตว์
เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้บำเพ็ญประโยชน์
และทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
ในสังสารวัฏนี้
พ้นจากความทุกข์
หากเราตั้งจิตได้อย่างนี้
นี่คือแก่นหัวใจของ
วิถีของพระโพธิสัตว์
ที่จะไม่ทอดทิ้งสัตว์ใด
ต้องการที่จะทำให้พวกเขาเหล่านั้น
หลุดพ้นจากสังสารวัฏ
อันเป็นที่สุดของความทุกข์

พระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช 18 กันยายน 2556
http://www.youtube.com/watch?v=NMI0kuabbQk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s