Upcoming Tonglen Practice

อาสาฬหบูชาภาวนา
“ทงเลนเพื่อการละอัตตา”
วันศุกร์ที่ 19 – วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

มอบลมหายใจแห่งความรักและความสุขแด่ผู้อื่น แบ่งปันความทุกข์มาสู่
ตัวเอง ด้วยการฝึกปฏิบัติที่มีพลานุภาพสูงที่จะยกระดับจิตใจของเรา
ให้ผ่านพ้นความกลัว การยึดติดกับตัวตน ให้ได้บำบัดความเจ็บปวดของ
ผู้ที่เรารักไปจนถึงผู้ที่เราไม่รู้จัก พร้อมเรียนรู้ปรัชญา เทคนิควิธี และ
ข้อคิดในการประสานสมาธิทงเลนกับชีวิตประจำวัน การดูแลผู้ป่วย
ผู้สูงอายุ และการช่วยเหลือผู้ที่กำลังจะจากไป การปฏิบัตินี้หากทำ
อย่างสม่ำเสมอด้วยจิตเปี่ยมไปด้วยความกรุณาอย่างจริงใจ นอกจาก
จะทำให้เราได้ช่วยผู้อื่นแล้ว กลับจะทำให้เราได้ช่วยตัวเองโดยเฉพาะ
ในยามที่เราเจ็บป่วยหรือเผชิญวิกฤตต่างๆ

คอร์สภาวนานำโดย รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ 1000tara@gmail.com
โทร 083-300-8119, 087-829-9387

บริจาคร่วมกิจกรรม 1,500 บาทเพื่อเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ
ค่าแรงคนงาน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของมูลนิธิ

ในกรณีที่ต้องการให้มูลนิธิเช่ารถเดินทางศูนย์ขทิรวัน
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับการเดินทางไปกลับ ท่านละ 600 บาท
โอนเงินได้ที่บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิพันดารา”
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์บัญชีเลขที่ 391-2-66998-9

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม
7.00 น. พบกันที่บ้านมูลนิธิ (สำหรับผู้เดินทางโดยรถตู้)
10.00 น. ถึงศูนย์ขทิรวัน เก็บสัมภาระ ปฐมนิเทศ
11.00 น. ความรู้พื้นฐานก่อนการฝึกทงเลน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ปรัชญาและเทคนิควิธีในการปฏิบัติ ทงเลน
16.00 น. สมาธิ
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ทงเลนเพื่อละอัตตาและช่วยเหลือผู้อื่น
21.00 น. เข้านอน

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม
06.00 น. สมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
07.00 น. รับประทานเครื่องดื่มยามเช้า
07.30 น. ทำวัตรเช้า เดินภาวนา
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. บทสวดทงเลนเพื่อเพิ่มพูนเมตตากรุณา การประสานบทสวดนี้กับชีวิต
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ทงเลนกับการเผชิญความเจ็บป่วยและการช่วยเหลือผู้ป่วย
16.00 น. สมาธิ
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ชีวิตและการปฏิบัติของโยคี/คุรุอาจารย์ที่ได้เคยปฏิบัติทงเลน
20.00 น. อุทิศซูร์ให้แก่ผู้ล่วงลับ มนตราภาวนาดับทุกข์โศกในสังสารวัฏ
21.00 น. เข้านอน

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม
06.00 น. สมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
07.00 น. รับประทานเครื่องดื่มยามเช้า
07.30 น. ทำวัตรเช้า เดินภาวนา
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. ดำรงอยู่อย่างรู้คุณต่อสรรพชีวิต
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. บทสวดทงเลน มนตราภาวนา
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. แรงบันดาลใจจากคุรุอาจารย์ เสวนาธรรม
21.00 น. เข้านอน

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2556 (วันอาสาฬหบูชา)
06.00น.สมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
07.00 น. รับประทานเครื่องดื่มยามเช้า
07.30 น. ทำวัตรเช้า
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. สมาธิทงเลนกับชีวิตประจำวัน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. กิจกรรมอาสาฬหบูชา ปลูกต้นโพธิจิตในหัวใจ
16.00 น. ปณิธานเข้าพรรษา ปณิธานโพธิสัตว์
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ทำวัตรเย็น ถวายดวงประทีป 1000 ดวง
ในคืนวันอาสาฬหะเป็นพุทธบูชา อุทิศซูร์ให้ผู้ล่วงลับ
21.00 น. เข้านอน

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (วันเข้าพรรษา)
06.00 น. สมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
07.00 น. รับประทานเครื่องดื่มยามเช้า
07.30 น. เทคนิควิธีในการพัฒนาจิตใจ แบ่งปันประสบการณ์
09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ผู้ไม่สามารถร่วมภาวนาทงเลนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมได้
แต่มีความประสงค์จะบำเพ็ญบุญกุศลและปฏิบัติธรรมกับทางมูลนิธิ
ในวันอาสาฬหบูชา สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น.
ของวันที่ 22 กรกฎาคมจนจบกิจกรรม)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s