Merit Box of Mindfulness

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “พันกระปุกออมบุญแห่งสติ”

249041_482528915152967_1185318780_n

นับตั้งแต่มูลนิธิพันดาราได้ดำริที่จะจัดสร้าง“พระศานติตารามหาสถูป” เพื่อให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบารมีกับ  ศาสนิกชน เป็นต้นมา การดำเนินการได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งต้นปี 2556 นี้ พระพุทธรูปองค์แรกที่ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในสี่ของพระประธานในองค์พระสถูปได้ดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จจากช่างฝีมือประณีตแห่งประเทศเนปาล และได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่ศูนย์ขทิรวันเป็นองค์แรกคือ “พระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง

อาจารย์กฤษดาวรรณ จึงดำริว่า ปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีที่เราจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างพระสถูปต่อให้คืบหน้า  แม้ว่าปัจจัยที่มูลนิธิสะสมมาจากการรับบริจาคสำหรับการก่อสร้างอาจจะยังมีไม่เพียงพอกับการก่อสร้างในแต่ละเฟสก็ตาม อาจารย์เล่าว่าเนื่องจากเราได้พบผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีศรัทธาร่วมสร้างและคิดค่าใช้จ่ายกับมูลนิธิในราคาที่เป็นมิตรอย่างมาก ซึ่งไม่แน่นอนว่าในอนาคตเราจะมีโอกาสได้พบแบบนี้ อาจารย์จึงต้องตัดสินใจเซนต์สัญญาการก่อสร้างให้เริ่มต้นขึ้นหลังจากหยุดพักการก่อสร้างมาระยะเวลาหนึ่งระหว่างการรอปัจจัยและเอกสารอนุญาตของทางราชการ

จากการตัดสินใจเริ่มทำสัญญา ครูบาอาจารย์ได้พยายามมาร่วมกันให้กำลังสนับสนุนการก่อสร้าง ทั้งชี้แนะแนวทางในการทำงาน ท่าน ลาตรี ญีมา ทรักปา ริมโปเช ได้ให้ข้อเสนอว่า ให้จิตอาสาเราช่วยกันทำโครงการกระปุกออมบุญแห่งสติ เพื่อเก็บเล็กประสมน้อยให้คนจำนวนมากได้มาร่วมกันสร้างพระสถูป อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้คนได้เจริญสติและทำบุญได้ทุกวันโดยไม่เบียดเบียนตนเอง ท่านยังกล่าวกับศิษย์ว่า “การสร้างพระสถูปคือการบ่มเพาะให้เมตตาและกรุณาที่แท้ปรากฏในใจเรา เป็นการปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้จิตของเราผ่องแผ้วจากกิเลส เพื่อให้เราได้รับพรและปัญญาของพระพุทธองค์ ขอให้เรามีส่วนร่วมในโครงการนี้ ไม่ใช่ทุกคนจะมีบุญที่จะได้รับโอกาสนี้ ขอให้อุทิศแรงกายแรงใจ ความพยายามเพื่อให้งานพระสถูปดำเนินไปอย่างก้าวหน้า”

เมื่ออาจารย์กฤษดาวรรณ นำเรื่องการสร้างพระสถูปปรีกษากับอ.ประมวล เพ็งจันทร์ อาจารย์ก็ยินดีร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังในการทำการงานที่สามารถช่วยได้ อาจารย์ประมวลท่านบอกว่า “พระสถูปที่กำลังสร้างอยู่นี้ ไม่ใช่เป็นเพียงการสร้างวัตถุ แต่เป็นการสร้างพื้นที่ทางจิตใจ ให้มีพื้นที่ที่งอกงาม แข็งแกร่ง สามารถต้านทานกระแสโลกที่ไหลบ่าเข้ามา นี่เป็นความรู้สึกและความเชื่อที่ผมอยากจะบอก”

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ท่านเป็นอีกหนึ่งครูบาอาจารย์ที่ร่วมสนับสนุนและให้คำแนะนำกับมูลนิธิมาโดยตลอด ท่านกล่าวว่า “สถูปจะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวพุทธ อาตมาเชื่อว่าจะไม่ใช่แต่เฉพาะชาวพุทธที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาแบบวัชรยาน แต่ว่าชาวพุทธทั่วๆไปที่เรียกว่าไม่สังกัดนิกายใด พระสถูปก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เสริมสร้าง พุทธานุสติ ธรรมานุสติ สังฆานุสติ ให้กับชาวพุทธหรือว่าผู้ที่ใฝ่ธรรม ก็จะเกิดพลังในการที่จะทำความดี ในการที่จะพัฒนาตนให้เจริญงอกงาม เกิดความสงบและสร้างความช่วยเหลือเกื้อกูล ความมีน้ำใจต่อมนุษย์ด้วยกัน

กลุ่มจิตอาสาสร้างพระสถูปจึงได้รวมตัวกันสร้างกิจกรรม“พันกระปุกออมบุญแห่งสติ” ขึ้นตามคำแนะนำของท่านลาตรี ญีมา ทรักปา ริมโปเช เพื่อเป็นแกนในการส่งข่าวถึงเพื่อนกัลยาณมิตร ที่เคยมาร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ ได้รับทราบข่าว และเพื่อจะได้ร่วมบุญกันเพื่อให้การดำเนินการสร้างพระสถูปคืบหน้าไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเพื่อให้เราทุกคนได้มีโอกาสได้เห็นผลสำเร็จของการสร้างพระสถูปโดยเร็ววัน

กิจกรรมนี้จะจัดต่อเนื่องไป โดยอาศัยการระดมทุนเป็นระยะเวลา จากช่วงวันสำคัญๆ ทางศาสนาต่างๆ เพื่อให้เป็นเป้าหมายที่สามารถไปถึงได้ในแต่ละครั้งๆ ในกิจกรรมครั้งที่หนึ่งที่ผ่านมา เราใช้กำหนดวันวิสาขบูชาเป็นเป้าหมายครั้งที่หนึ่ง มีสมาชิกร่วมกิจกรรมจำนวน 100กว่าราย ซึ่งทีมงานเห็นว่า มูลนิธิพันดารา หมายถึงดวงดาวหนึ่งพันดวง กับอีกทั้งยังมีมงคลนามแห่งพระโพธิสัตว์ตาราเป็นปณิธานในการทำกิจแห่งการสืบสานพระศาสนา เราจึงคิดว่าหากสามารถรวบรวมสมาชิกได้ถึง 1,000 คน ที่ร่วมแรงร่วมใจอย่างมีปณิธานต่อเนื่อง การงานพระสถูปก็คงดำเนินไปได้อย่างราบรื่น จึงขอส่งข่าวมาถึงทุกท่านที่ยังไม่ได้ทราบข่าวหรือยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบ

ที่สุดนี้ขอพรแห่งคุรุผู้ประเสริฐ ต้นกำเนิดตรีกายแห่งพระชินเจ้า พระพุทธเจ้าทั้งสามกาล ผู้นำพาสัตว์โลกไปสู่การหลุดพ้น โปรดประทานพรให้กับท่านผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว ได้ประสบความสำเร็จในทางธรรมตามเหตุปัจจัยแห่งการกระทำของทุกท่าน

                                                                ด้วยความรักและกรุณาแห่งวัชรมิตร

                                                               กลุ่มกิจกรรม “พันกระปุกออมบุญแห่งสติ”

                                                                             มูลนิธิพันดารา 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s