Upcoming Tonglen Practice

อาสาฬหบูชาภาวนา
“ทงเลนเพื่อการละอัตตา”
วันศุกร์ที่ 19 – วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

มอบลมหายใจแห่งความรักและความสุขแด่ผู้อื่น แบ่งปันความทุกข์มาสู่
ตัวเอง ด้วยการฝึกปฏิบัติที่มีพลานุภาพสูงที่จะยกระดับจิตใจของเรา
ให้ผ่านพ้นความกลัว การยึดติดกับตัวตน ให้ได้บำบัดความเจ็บปวดของ
ผู้ที่เรารักไปจนถึงผู้ที่เราไม่รู้จัก พร้อมเรียนรู้ปรัชญา เทคนิควิธี และ
ข้อคิดในการประสานสมาธิทงเลนกับชีวิตประจำวัน การดูแลผู้ป่วย
ผู้สูงอายุ และการช่วยเหลือผู้ที่กำลังจะจากไป การปฏิบัตินี้หากทำ
อย่างสม่ำเสมอด้วยจิตเปี่ยมไปด้วยความกรุณาอย่างจริงใจ นอกจาก
จะทำให้เราได้ช่วยผู้อื่นแล้ว กลับจะทำให้เราได้ช่วยตัวเองโดยเฉพาะ
ในยามที่เราเจ็บป่วยหรือเผชิญวิกฤตต่างๆ

คอร์สภาวนานำโดย รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ 1000tara@gmail.com
โทร 083-300-8119, 087-829-9387

บริจาคร่วมกิจกรรม 1,500 บาทเพื่อเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ
ค่าแรงคนงาน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของมูลนิธิ

ในกรณีที่ต้องการให้มูลนิธิเช่ารถเดินทางศูนย์ขทิรวัน
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับการเดินทางไปกลับ ท่านละ 600 บาท
โอนเงินได้ที่บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิพันดารา”
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์บัญชีเลขที่ 391-2-66998-9

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม
7.00 น. พบกันที่บ้านมูลนิธิ (สำหรับผู้เดินทางโดยรถตู้)
10.00 น. ถึงศูนย์ขทิรวัน เก็บสัมภาระ ปฐมนิเทศ
11.00 น. ความรู้พื้นฐานก่อนการฝึกทงเลน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ปรัชญาและเทคนิควิธีในการปฏิบัติ ทงเลน
16.00 น. สมาธิ
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ทงเลนเพื่อละอัตตาและช่วยเหลือผู้อื่น
21.00 น. เข้านอน

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม
06.00 น. สมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
07.00 น. รับประทานเครื่องดื่มยามเช้า
07.30 น. ทำวัตรเช้า เดินภาวนา
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. บทสวดทงเลนเพื่อเพิ่มพูนเมตตากรุณา การประสานบทสวดนี้กับชีวิต
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ทงเลนกับการเผชิญความเจ็บป่วยและการช่วยเหลือผู้ป่วย
16.00 น. สมาธิ
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ชีวิตและการปฏิบัติของโยคี/คุรุอาจารย์ที่ได้เคยปฏิบัติทงเลน
20.00 น. อุทิศซูร์ให้แก่ผู้ล่วงลับ มนตราภาวนาดับทุกข์โศกในสังสารวัฏ
21.00 น. เข้านอน

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม
06.00 น. สมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
07.00 น. รับประทานเครื่องดื่มยามเช้า
07.30 น. ทำวัตรเช้า เดินภาวนา
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. ดำรงอยู่อย่างรู้คุณต่อสรรพชีวิต
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. บทสวดทงเลน มนตราภาวนา
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. แรงบันดาลใจจากคุรุอาจารย์ เสวนาธรรม
21.00 น. เข้านอน

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2556 (วันอาสาฬหบูชา)
06.00น.สมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
07.00 น. รับประทานเครื่องดื่มยามเช้า
07.30 น. ทำวัตรเช้า
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. สมาธิทงเลนกับชีวิตประจำวัน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. กิจกรรมอาสาฬหบูชา ปลูกต้นโพธิจิตในหัวใจ
16.00 น. ปณิธานเข้าพรรษา ปณิธานโพธิสัตว์
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ทำวัตรเย็น ถวายดวงประทีป 1000 ดวง
ในคืนวันอาสาฬหะเป็นพุทธบูชา อุทิศซูร์ให้ผู้ล่วงลับ
21.00 น. เข้านอน

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (วันเข้าพรรษา)
06.00 น. สมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
07.00 น. รับประทานเครื่องดื่มยามเช้า
07.30 น. เทคนิควิธีในการพัฒนาจิตใจ แบ่งปันประสบการณ์
09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ผู้ไม่สามารถร่วมภาวนาทงเลนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมได้
แต่มีความประสงค์จะบำเพ็ญบุญกุศลและปฏิบัติธรรมกับทางมูลนิธิ
ในวันอาสาฬหบูชา สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น.
ของวันที่ 22 กรกฎาคมจนจบกิจกรรม)

Advertisements

Merit Box of Mindfulness

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “พันกระปุกออมบุญแห่งสติ”

249041_482528915152967_1185318780_n

นับตั้งแต่มูลนิธิพันดาราได้ดำริที่จะจัดสร้าง“พระศานติตารามหาสถูป” เพื่อให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบารมีกับ  ศาสนิกชน เป็นต้นมา การดำเนินการได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งต้นปี 2556 นี้ พระพุทธรูปองค์แรกที่ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในสี่ของพระประธานในองค์พระสถูปได้ดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จจากช่างฝีมือประณีตแห่งประเทศเนปาล และได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่ศูนย์ขทิรวันเป็นองค์แรกคือ “พระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง

อาจารย์กฤษดาวรรณ จึงดำริว่า ปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีที่เราจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างพระสถูปต่อให้คืบหน้า  แม้ว่าปัจจัยที่มูลนิธิสะสมมาจากการรับบริจาคสำหรับการก่อสร้างอาจจะยังมีไม่เพียงพอกับการก่อสร้างในแต่ละเฟสก็ตาม อาจารย์เล่าว่าเนื่องจากเราได้พบผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีศรัทธาร่วมสร้างและคิดค่าใช้จ่ายกับมูลนิธิในราคาที่เป็นมิตรอย่างมาก ซึ่งไม่แน่นอนว่าในอนาคตเราจะมีโอกาสได้พบแบบนี้ อาจารย์จึงต้องตัดสินใจเซนต์สัญญาการก่อสร้างให้เริ่มต้นขึ้นหลังจากหยุดพักการก่อสร้างมาระยะเวลาหนึ่งระหว่างการรอปัจจัยและเอกสารอนุญาตของทางราชการ

จากการตัดสินใจเริ่มทำสัญญา ครูบาอาจารย์ได้พยายามมาร่วมกันให้กำลังสนับสนุนการก่อสร้าง ทั้งชี้แนะแนวทางในการทำงาน ท่าน ลาตรี ญีมา ทรักปา ริมโปเช ได้ให้ข้อเสนอว่า ให้จิตอาสาเราช่วยกันทำโครงการกระปุกออมบุญแห่งสติ เพื่อเก็บเล็กประสมน้อยให้คนจำนวนมากได้มาร่วมกันสร้างพระสถูป อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้คนได้เจริญสติและทำบุญได้ทุกวันโดยไม่เบียดเบียนตนเอง ท่านยังกล่าวกับศิษย์ว่า “การสร้างพระสถูปคือการบ่มเพาะให้เมตตาและกรุณาที่แท้ปรากฏในใจเรา เป็นการปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้จิตของเราผ่องแผ้วจากกิเลส เพื่อให้เราได้รับพรและปัญญาของพระพุทธองค์ ขอให้เรามีส่วนร่วมในโครงการนี้ ไม่ใช่ทุกคนจะมีบุญที่จะได้รับโอกาสนี้ ขอให้อุทิศแรงกายแรงใจ ความพยายามเพื่อให้งานพระสถูปดำเนินไปอย่างก้าวหน้า”

เมื่ออาจารย์กฤษดาวรรณ นำเรื่องการสร้างพระสถูปปรีกษากับอ.ประมวล เพ็งจันทร์ อาจารย์ก็ยินดีร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังในการทำการงานที่สามารถช่วยได้ อาจารย์ประมวลท่านบอกว่า “พระสถูปที่กำลังสร้างอยู่นี้ ไม่ใช่เป็นเพียงการสร้างวัตถุ แต่เป็นการสร้างพื้นที่ทางจิตใจ ให้มีพื้นที่ที่งอกงาม แข็งแกร่ง สามารถต้านทานกระแสโลกที่ไหลบ่าเข้ามา นี่เป็นความรู้สึกและความเชื่อที่ผมอยากจะบอก”

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ท่านเป็นอีกหนึ่งครูบาอาจารย์ที่ร่วมสนับสนุนและให้คำแนะนำกับมูลนิธิมาโดยตลอด ท่านกล่าวว่า “สถูปจะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวพุทธ อาตมาเชื่อว่าจะไม่ใช่แต่เฉพาะชาวพุทธที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาแบบวัชรยาน แต่ว่าชาวพุทธทั่วๆไปที่เรียกว่าไม่สังกัดนิกายใด พระสถูปก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เสริมสร้าง พุทธานุสติ ธรรมานุสติ สังฆานุสติ ให้กับชาวพุทธหรือว่าผู้ที่ใฝ่ธรรม ก็จะเกิดพลังในการที่จะทำความดี ในการที่จะพัฒนาตนให้เจริญงอกงาม เกิดความสงบและสร้างความช่วยเหลือเกื้อกูล ความมีน้ำใจต่อมนุษย์ด้วยกัน

กลุ่มจิตอาสาสร้างพระสถูปจึงได้รวมตัวกันสร้างกิจกรรม“พันกระปุกออมบุญแห่งสติ” ขึ้นตามคำแนะนำของท่านลาตรี ญีมา ทรักปา ริมโปเช เพื่อเป็นแกนในการส่งข่าวถึงเพื่อนกัลยาณมิตร ที่เคยมาร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ ได้รับทราบข่าว และเพื่อจะได้ร่วมบุญกันเพื่อให้การดำเนินการสร้างพระสถูปคืบหน้าไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเพื่อให้เราทุกคนได้มีโอกาสได้เห็นผลสำเร็จของการสร้างพระสถูปโดยเร็ววัน

กิจกรรมนี้จะจัดต่อเนื่องไป โดยอาศัยการระดมทุนเป็นระยะเวลา จากช่วงวันสำคัญๆ ทางศาสนาต่างๆ เพื่อให้เป็นเป้าหมายที่สามารถไปถึงได้ในแต่ละครั้งๆ ในกิจกรรมครั้งที่หนึ่งที่ผ่านมา เราใช้กำหนดวันวิสาขบูชาเป็นเป้าหมายครั้งที่หนึ่ง มีสมาชิกร่วมกิจกรรมจำนวน 100กว่าราย ซึ่งทีมงานเห็นว่า มูลนิธิพันดารา หมายถึงดวงดาวหนึ่งพันดวง กับอีกทั้งยังมีมงคลนามแห่งพระโพธิสัตว์ตาราเป็นปณิธานในการทำกิจแห่งการสืบสานพระศาสนา เราจึงคิดว่าหากสามารถรวบรวมสมาชิกได้ถึง 1,000 คน ที่ร่วมแรงร่วมใจอย่างมีปณิธานต่อเนื่อง การงานพระสถูปก็คงดำเนินไปได้อย่างราบรื่น จึงขอส่งข่าวมาถึงทุกท่านที่ยังไม่ได้ทราบข่าวหรือยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบ

ที่สุดนี้ขอพรแห่งคุรุผู้ประเสริฐ ต้นกำเนิดตรีกายแห่งพระชินเจ้า พระพุทธเจ้าทั้งสามกาล ผู้นำพาสัตว์โลกไปสู่การหลุดพ้น โปรดประทานพรให้กับท่านผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว ได้ประสบความสำเร็จในทางธรรมตามเหตุปัจจัยแห่งการกระทำของทุกท่าน

                                                                ด้วยความรักและกรุณาแห่งวัชรมิตร

                                                               กลุ่มกิจกรรม “พันกระปุกออมบุญแห่งสติ”

                                                                             มูลนิธิพันดารา 

Dharma Reflection

A simple moment in life can lead to inner awakening.

ประสบการณ์ที่จะนำเราไปสู่การตื่นรู้เกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต เพียงแค่เราเปิดใจให้กับสิ่งต่างๆ รอบตัว มองเข้าไปด้านใน แล้วให้ใจดำรงอยู่ในมณฑลแห่งสันติสุขภายในนั้น


Thanks to Yonten for this beautiful picture taken during our recent pilgrimage to Kailash.IMG_3886

Foundation Dharma Teachings & Retreats, July – September 2013

IMG_3505
ปฏิทินคอร์สภาวนาของมูลนิธิพันดารา
สถานที่ : ศูนย์ขทิรวัน (หัวหิน) และบ้านมูลนิธิ (ลาดพร้าว กทม)
นำภาวนาโดย อาจารย์กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556

ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

วันศุกร์ที่ 19 กค – วันอาทิตย์ที่ 21 กค : ภาวนาทงเลนเพื่อละอัตตา ฝึกปฏิบัติยกระดับจิตใจให้ผ่านพ้นความกลัว การยึดติดกับตัวตน เรียนรู้ปรัชญา เทคนิควิธี และข้อคิดในการประสานสมาธิทงเลนกับชีวิต รวมทั้งการเผชิญความเจ็บป่วย

บริจาคร่วมกิจกรรม 1,500 บาท เป็นค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าแรงคนงาน

วันจันทร์ที่ 22 – วันอังคารที่ 23 กค : อาสาฬหบูชาภาวนา ปลูกต้นโพธิจิตในหัวใจ ขอเชิญร่วมถวายดวงประทีป 1000 ดวงเป็นพุทธบูชา พร้อมตั้งปณิธานเข้าพรรษาด้วยกัน

บริจาคร่วมกิจกรรมตามกำลังศรัทธา

วันศุกร์ที่ 16-วันอาทิตย์ที่ 18 สค : อบรมเตรียมตัวตายอย่างมีสติ (ระดับ 1) ความตายคือการเดินทางต่อของจิต ขอเชิญร่วมเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์แห่งมรณศาสตร์แบบทิเบต ฝึกจิตเพื่อวาระสุดท้ายที่งดงามและเพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า

บริจาคร่วมกิจกรรม 1,500 บาท

วันอาทิตย์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 8 กย : ภาวนาเงินโดร (กราบอัษฎางคประดิษฐ์ สวดยึดพระรัตนตรัย เจริญโพธิจิต ถวายมันดาลา สลายบาปกรรม และสมาธิประสานจิตเป็นหนึ่งเดียวกับคุรุ) ปฏิบัติเพื่อสร้างฐานรากของการปฏิบัติธรรม การฝึกจิตแบบซกเช็นและการภาวนาอื่นๆ

บริจาคร่วมกิจกรรม 2,500 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

วันศุกร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 29 กย : อบรมเตรียมตัวตาย ระดับ 2 : จากชีวิตหลังตายสู่การเกิดใหม่เพื่อเตรียมตัวสู่การหลุดพ้น เรียนรู้เกี่ยวกับภพภูมิต่างๆ บทสวดพระพุทธเจ้าปางสันติและพิโรธ 100 องค์ สมาธิเพื่อเตรียมจิตสำหรับวาระสุดท้าย

บริจาคร่วมกิจกรรม 1,500 บาท

หมายเหตุ : คอร์สนี้รับเฉพาะผู้เคยเข้ารับการอบรมคอร์สเตรียมตัวตายอย่างมีสติ (ระดับ 1) ที่มูลนิธิได้จัดอบรมไปแล้ว

บ้านมูลนิธิพันดารา

วันจันทร์ที่ 12 สค : “ภาวนามหามารดาเชรับ ชัมมาเนื่องในวันแม่” สัมผัสความรักอันไม่มีประมาณแบบความรักของพระมหามารดาอันเป็นต้นกำเนิดแห่งปัญญาภายในและเป็นหนึ่งเดียวกับสภาวะธรรม บ่มเพาะความรักนี้ในจิตใจเพื่อความสุขอันยั่งยืนและความกล้าหาญในการเผชิญความเจ็บป่วยและสิ่งท้าทายอื่นๆ ในชีวิต กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อทดแทนพระคุณของแม่และเพื่อขอพรในการบำบัดรักษา

บริจาคร่วมกิจกรรมตามกำลังศรัทธา

วันเสาร์ที่ 24-วันอังคารที่ 27 สค : การแพทย์ทิเบตกับการมีสุขภาพดี การตรวจรักษาโดยคุณหมอเซดอร์ ญารงชา สถาบันการแพทย์ญารงชา นครลาซา ทิเบต (อยู่ในระหว่างประสานงาน ค่าตรวจวินิจฉัย 400 บาท ไม่รวมค่ายา)

วันเสาร์ที่ 14 กย : ภาวนาพระคุรุปัทมสัมภวะในวันสำคัญของพระองค์ เรียนรู้วิถีการปฏิบัติ การประสานจิตกับพระองค์และการฝึกจิตแบบซกเช็น

บริจาคร่วมกิจกรรมตามกำลังศรัทธา

หมายเหตุ :

1.กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรุณาตามข่าวที่หน้าแฟนเพจของมูลนิธิพันดารา หรือสอบถามข้อมูลที่ 1000tara@gmail.com

2. รายละเอียดแต่ละกิจกรรมจะมีโปสเตอร์ออกมา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เสวนา ประมวลธรรม ประมวลรัก วันเสาร์ที่ 22 มิย 56

ประมวลธรรม ประมวลรัก เหตุเกิด ณ ไกรลาศ

แจ้งย้ายสถานที่เป็น “ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบัน 3 (ติดกับคณะเภสัชและศูนย์หนังสือจุฬา สยามสแควร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. งานระหว่าง 09.00-17.00 น. นำการเสวนาโดยอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์