Kundrol Great Stupa Construction Project – Foundation Phase

photo-9

ขอเชิญร่วมเทฐานใจกลางพระมหาสถูป วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม เวลา 09.45 น. ในงานวันมหาพุทธบูชา ศูนย์ชทิรวัน หัวหิน ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคปูนเป็นคันรถ คันละ 1,600 บาท หรือซื้อเหล็กและวัสุดอื่นๆ ตามกำลังศรัทธา
————————

โครงการฐานรากแห่งพุทธธรรมเพื่อศานติ
ก่อสร้างฐานรากและตอม่อพระศานติตารามหาสถูป
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2556
ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ : ลาตรี ญีมา ทรักปา ริมโปเช (พระอาจารย์ชาวทิเบต)

กำหนดการ
23 มีนาคม 2556
เวลา 09.45 น.
เทฐานคอนกรีตเก้าฐานราก ณ ใจกลางพระมหาสถูป พระอาจารย์แสดงธรรมเรื่อง “อานิสงส์ของการสร้างพระสถูป” และภาวนาเพื่อสันติสุข
เสร็จพิธีขอเชิญร่วมกิจกรรมพุทธาภิเษกองค์พระพุทธเจ้าแสงกระจ่างและถวายเครื่องบูชา 5000 ที่ และขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ผู้ประสงค์จะปฏิบัติธรรมต่อและร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม สามารถทำได้ แต่กรุณาแจ้งล่วงหน้าที่โทร 0878299387 หรืออีเมล์ 1000tara@gmail.com

photo-10

ความเป็นมาของโครงการฐานรากแห่งพุทธธรรม

มูลนิธิพันดาราได้เริ่มดำเนินการจัดสร้าง “พระศานติตารามหาสถูป” เป็นสัญลักษณ์แทนจิตตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ด้วยการออกแบบตามพุทธศิลป์ทิเบตเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อให้เป็นพุทธสถานแห่งความกรุณาและสันติภาพ และสำหรับใช้เป็นสถานปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบารมี และประกอบบุญกุศลขนาดใหญ่ โดยองค์พระมหาสถูปประกอบด้วยหอศิลป์ ลานเดิน/กราบภาวนา วิหารซึ่งจะใช้เป็นหอสมาธิ ซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปพระโพธิสัตว์ และองค์โดมประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ

พระศานติตารามหาสถูปได้เริ่มทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อปี 2551 และมูลนิธิได้ดำเนินการจัดหาทุนการก่อสร้างจากผู้บริจาคที่มีจิตศรัทธามาอย่างต่อเนื่องทีละเล็กละน้อยมาตามลำดับ จนกระทั่งสามารถที่จะลงเสาเข็มจำนวน 505 ต้นได้เสร็จสิ้นไปแล้ว สำหรับในปี 2556 นี้ ทางมูลนิธิมีความพยายามที่จะดำเนินการก่อสร้างคืบหน้าต่อไป โดยการจัดทำส่วนของฐานรากองค์พระสถูป ซึ่งขณะนี้ยอดเงินบริจาคที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอสำหรับค่าดำเนินการส่วนฐานทั้งหมดที่จำเป็นต้องดำเนินการพร้อมกัน

องค์พระสถูปนั้นไม่อาจสร้างได้ด้วยบุคคลเพียงคนเดียว หากพระสถูปจะสร้างได้ก็ด้วยผู้มีศรัทธาในศาสนาทุกศาสนา ทุกนิกายร่วมกันโดยไม่มีการแบ่งแยก โดยอาศัยธรรมแห่งสันติภาพในใจเพื่อสร้างองค์แทนแห่งสันติภาพภายนอกให้ปรากฏออกมาอย่างแท้จริง ด้วยความหมายอันงดงามในจิตใจของผู้ร่วมกันสร้างสรรค์นี้เองที่จะทำให้พระสถูปเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ สำหรับผู้คนทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้ได้มีโอกาสมาสักการะบูชาและประพฤติปฏิบัติธรรมตามศรัทธา เพื่อได้โอกาสแห่งการค้นพบแสงสว่างแห่งปัญญาอันจะนำไปสู่การดับทุกข์ในสังสารวัฎตามหลักคำสอนแห่งองค์พระศาสดาและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์

มูลนิธิพันดาราจึงขอโอกาสนี้บอกบุญกับท่านผู้มีจิตศรัทธาเพื่อบริจาคปัจจัยร่วมสานต่องานด้านฐานรากขององค์พระสถูป มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของอิฐหินปูนทรายที่ยอมจมอยู่ในฐานเบื้องล่าง เพื่อให้ยอดองค์พระสถูปได้สูงตระหง่านอย่างมั่นคง เฉกเช่นเดียวกับการลงฐานรากแห่งธรรมลงบนผืนแผ่นดินเพื่อให้พระธรรมได้คงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป

รายละเอียดวัสดุและค่าแรงสำหรับการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป ส่วนงานโครงสร้างฐานรากและตอม่อทั้งบริเวณพระมหาสถูปจำนวน 86 ฐานราก มีดังนี้

1. งานปรับดินฐานราก 57,300.-
2. ทรายหยาบรองโครงสร้าง 16,340.-
3. คอนกรีตหยาบรองโครงสร้าง 70,300.-
4. งานสกัดตัดหัวเข็ม (500 ต้น ต้นละ 800.-) 400,000.-
5. คอนกรีต (Fc’ = 280 KSC. ทรงกระบอก) 2,873,850.-
6. ไม้แบบ, แบบฐานราก 659,710.-
7. เหล็ก RB 9 MM. SR24 (0.449 KG/M) 113,880.-
8. เหล็ก DB 12 MM. SD40 (0.887 KG/M) 142,590.-
9. เหล็ก DB 16 MM. SD40 (1.578 KG/M) 107,275.-
10. เหล็ก DB 20 MM. SD 40 (2.466 KG/M) 225,610.-
11. เหล็ก DB 25 MM. SD 40 (3.853 KG/M) 2,629,760.-
ตะปู 8,915.-
ลวดผูกเหล็ก 8,872.10 กก. 443,605
ค่าวัสดุรวมเป็นเงิน 7,898,535
ค่าแรงดำเนินการ 5% 394,926.75
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,293,461.75

หมายเหตุ:
ในส่วนของคอนกรีต (ข้อ 5) ท่านสามารถร่วมบุญซื้อปูนเป็นคันรถ คันละ 1,600 บาท
ในส่วนของเหล็ก (ข้อ 7-11) ท่านสามารถร่วมบุญซื้อเหล็กครึ่งกิโล เป็นเงิน 2,000 บาท

การร่วมบุญ
1. ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชีมูลนิธิพันดารา

ชื่อบัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิพันดารา”
ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
บัญชีเลขที่ 924-0-05512-0
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
บัญชีเลขที่ 391-2-66998-9
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์
บัญชีเลขที่ 038-4-31667-8
ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์
บัญชีเลขที่ 052-0-02254-8

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งใบ slip แจ้งให้มูลนิธิทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

2. ท่านสามารถบริจาคเป็นเงินสดที่หน้างานของทุกกิจกรรมที่มูลนิธิกำลังจัดในเดือนมีนาคม

ติดต่อมูลนิธิพันดารา
695 ซอยลาดพร้าว 11 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Email: 1000tara@gmail.com
มือถือ 0878299387; 0833008119 โทรสาร 025114112
เว็บไซต์ http://www.thousand-stars.org/
บล็อก https://krisadawan.wordpress.com/

ขอพรแห่งคุรุผู้ประเสริฐ พระบรมศาสดาและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ ผู้นำพาสัตว์โลกไปสู่การหลุดพ้น ประทานพรแด่ทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว จงประสบความสุขและความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม และเข้าสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นโดยเร็วด้วยเทอญ.

**กรุณาประชาสัมพันธ์ข่าวนี้ให้ผู้อื่นได้ร่วมบุญในครั้งนี้ ขออนุโมทนากับทุกกุศลจิต**

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s