Reflection on Meditation

แม้ว่าเราเป็นคนกล้าหาญ ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะนั่งสมาธิได้ดี แม้ว่าเราจะเป็นคนรวย ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะนั่งสมาธิได้ดี แม้ว่าเราจะเรียนหนังสือสูง ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะนั่งสมาธิได้ดี และถึงเราเป็นคนยากจน เป็นคนขลาดกลัว มีความพิการทางร่างกาย ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทำสมาธิให้ดีไม่ได้ สมาธิเกิดได้ด้วยการฝึกฝน มีมากมายหลายวิธีการที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้เห็นแก่ตัวให้น้อย ให้ยึดติดให้น้อย ให้โกรธให้น้อย ให้รักให้มาก วิธีการเหล่านี้นำเราไปสู่การรู้จักจิตใจของเราเอง เมื่อรู้จักจิตใจของตัวเอง เราจะรู้เท่าทันความคิดปรุงแต่ง เมื่อนั้น เราจะได้ประจักษ์ผลแรกของสมาธิ

photo-2

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s