Compassion as a Key to Meditation

photo-1

ถ้าเราอยากนั่งสมาธิให้ได้ดี เราไม่สามารถเริ่มได้ด้วยจิตที่เต็มไปด้วยความความเครียด ความโกรธ หรืออารมณ์บ่อนทำลายอื่นๆ สมาธิที่ดีจะเกิดได้เมื่อจิตเปี่ยมไปด้วยความรักความกรุณาต่อผู้อื่น เพราะในความกรุณานั้นมีความอ่อนโยนอยู่ ความอ่อนโยนทำให้จิตผ่อนคลายและเปี่ยมไปด้วยสันติสุข ในสภาวะเช่นนั้นเท่านั้นที่สมาธิเกิดได้ดี

เราอาจได้ยินหลายคนพูดว่าความกรุณาเช่นของพระโพธิสัตว์เป็นอุดมคติ ไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ปุถุชนทั่วไป ไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถทำได้ แต่เพราะความกรุณามีอยู่แล้วในสภาวะเดิมแท้ของจิตของเรา เหมือนความใสของกระจกที่มีมาก่อนกระจกจะถูกฝุ่นเกาะ เราจึงสามารถบ่มเพาะความกรุณาได้ ด้วยเหตุนี้ ครูบาอาจารย์จึงเน้นการประสานระหว่างกรุณากับปัญญา การเจริญกรุณาทำได้ด้วยหลากหลายวิธี ด้วยการฝึกฝน เพื่อให้เราเห็นแก่ตัวให้น้อยที่สุด ยิ่งเราเจริญกรุณาได้ดีเท่าไร ปัญญาจากสมาธิก็จะเกิดเร็วขึ้นเท่านั้น

Meditation is only possible in compassionate mind. And when that happens, wisdom will naturally shine.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s