SONY DSC

เมื่อเข้าใจว่าทุกอณูในอวกาศคือธรรมกายของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าเวลาจะเนิ่นนานเพียงไรที่พระองค์ในฐานะบรมครู (นิรมาณกาย) ได้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน เรากลับรู้สึกว่าพระองค์ประทับอยู่ใกล้ชิดเรา ความกรุณาของพระองค์ดำรงอยู่อย่างนิรันดร แผ่ไปในทุกแห่งหน ในอากาศที่เราหายใจ ในสีเขียวของต้นไม้ ในความอ่อนหวานของน้ำค้าง ในความแข็งแกร่งมั่นคงของภูผา ในสายรุ้ง ฟ้ากว้าง ในไออุ่นของพระอาทิตย์…พระวรกายยังปรากฏในหลายลักษณะที่เรียกว่า “สัมโภคกาย” ซึ่งเป็นกายพิเศษที่มนุษย์ปุถุชนทั่วไปไม่สามารถมองเห็นจนกว่าเราจะได้บ่มเพาะคุณธรรมอันวิเศษของพระองค์ เช่น ขันติธรรม ความรักความกรุณาอย่างไม่มีเงื่อนไข หรือการเป็นผู้ให้อย่างสมบูรณ์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s