เมื่อเรามีขันติธรรม มีศรัทธา ความมุ่งมั่นและปณิธานอันประเสริฐ ความดีงามจะฉายแสงออกมาดังแสงพระอาทิตย์ที่ฉายฉานอยู่ทั่วปฐพี แสงพระอาทิตย์นี้มีอยู่แล้วทุกแห่งหนตราบที่เราเปิดใจรับแสงอบอุ่นนั้น แสงนี้ไม่แบ่งแยกว่าเราเป็นใคร ขอเพียงเราเชื่อมั่นอย่างไม่เคลือบแคลงใจว่าพระอาทิตย์จะส่องแสงเสมอแม้ในวันที่ไร้แดด แม้ในวันที่ใจเรามืดมน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s