Pilgrimage to Kham (Eastern Tibet), 18-25 November 2012

พันดาราจาริกแสวงบุญบนหลังคาโลก

“สู่หัวใจแห่งแคว้นคาม” 

18-25 พฤศจิกายน 2555 (8 วัน 7 คืน)

มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้ชื่นชอบวัฒนธรรมทิเบตและผู้สนใจวิถีแห่งการจาริกแสวงบุญร่วมเดินทางไปบนเส้นทางแห่งบุญกุศลในแคว้นคาม ทิเบตตะวันออก เยือนสถานศักดิ์สิทธิ์ใน Unseen Tibet สักการะพระพุทธรูปโจโวริมโปเช เยือนถ้ำปฏิบัติธรรม ฟังธรรม ถวายสังฆทานและสบงจีวรแด่พระภิกษุ เดินภาวนารอบโรงพิมพ์พระไตรปิฎกเดรเกที่เก่าแก่กว่า 300 ปี สักการะพระวจนะของพระพุทธเจ้าที่ถ่่ายทอดบนแผ่นไม้ถึง 290,000 แผ่น พร้อมกับเรียนรู้เทคนิคการพิมพ์คัมภีร์โบราณ ทำสมาธิที่ทะเลสาบยีลุง ลาโซอันลือชื่อ สัมผัสความงามของชนเผ่าเร่ร่อนในต้นฤดูหนาวที่หิมะเริ่มปกคลุมผืนดิน และชมศิลปะการวาดภาพทังกา พร้อมกับเรียนรู้เรื่องราวของพุทธวัชรยานและวัฒนธรรมทิเบตอย่างเจาะลึกไปพร้อมกับการจาริกแสวงบุญเพื่อการตื่นรู้ภายใน นำการเดินทางโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์ด้านพุทธวัชรยานและทิเบตศึกษา อดีตนักวิจัยภาษาและวัฒนธรรมทิเบตตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วันเดินทาง : วันอาทิตย์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555

ค่าใช้จ่าย : 60,000 บาท รวมค่าตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเฉิงตูโดยสายการบินไทย ค่าเช่ารถในแคว้นคาม ค่าที่พัก (ระดับ 4 ดาวในนครเฉิงตูและเมืองคังดิงซึ่งเป็นเมืองใหญ่ของทิเบต) ค่าอาหารทุกมื้อ ค่าไกด์ ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง และค่าทำวีซ่าเข้าประเทศจีน ผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลหากมีการเจ็บป่วย

*รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนในการหล่อพระพุทธรูปสี่พระองค์ ซึ่งจะประดิษฐานเป็นพระประธานของพระศานติตารามหาสถูป เจดีย์และมหาวิหารแบบทิเบตอุทิศเพื่อสันติภาพของโลกซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้างที่ศูนย์ขทิรวัน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สมัครได้ที่

1000tara@gmail.com โทร. 0878299387, 0833008119 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2555

การชำระเงิน

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิพันดารา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 038-4-31667-8 แนบหลักฐานการโอนเงินมาที่ 1000tara@gmail.com หรือทางโทรสาร 025114112

ชำระเงินมัดจำ 30,000 บาท ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2555

ชำระเงินงวดที่เหลือ 30,000 บาทในวันที่ 31 ตุลาคม 2555

*ทางมูลนิธิขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำในกรณีที่มีการยกเลิกการเดินทางหลังวันที่ 20 ตุลาคม 2555 และสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดหากมีการยกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทางสองสัปดาห์

 โปรแกรมและรายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 : วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555

ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน แวะชมตลาดทิเบตและตลาดชนกลุ่มน้อยของจีนในเขตหวู่โฮ้วซื่อ ปฐมนิเทศเกี่ยวกับจิตวิญญาณแบบทิเบต ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแคว้นคาม ทิเบตตะวันออก

วันที่ 2 : วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555

ออกเดินทางจากโลกสมัยใหม่สู่เขตวัฒนธรรมโบราณของทิเบต ค้างคืนที่เมืองต้าเซโด (คังดิง) ซึ่งเคยเป็นเมืองท่าสำคัญในการซื้อชาและผ้าไหมจากจีน และแหล่งจำหน่ายผลิตผลจากเขตกสิกรรมและชนเผ่าเร่ร่อนของทิเบต สักการะวิหารตาราที่วัดลาโมซื่อ ที่วิหารนี้มีรูปปั้นพระแม่ตารา 21 องค์ที่สร้างขึ้นตามคัมภีร์โบราณของท่านสุริยคุปต์ มหาสิทธาชาวอินเดีย กราบอัษฎางคประดิษฐ์และภาวนาถึงพระแม่ตาราที่วิหารนี้ด้วยกัน ตอนเย็น เยี่ยมโรงเรียนสอนวาดภาพทังกา ชมเทคนิคการวาดทังกาโดยศิลปินชาวคาม รับประทานอาหารพื้นเมือง Hotpot สไตล์ทิเบตที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้

วันที่ 3 : วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555

สักการะพระพุทธรูปโจโวริมโปเช (หรือที่ชาวคามเรียกกันว่า “พระมิญัก โจโว”) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนกาย วาจา ใจของพระพุทธเจ้าที่วัดลากัง  ซึ่งเป็นวัดสุดท้ายใน 108 วัดที่กษัติรย์ซงซัน กัมโปทรงโปรดให้สร้างในจุดยุทธศาสตร์ของทิเบตในปี ค.ศ. 652 พระพุทธรูปพระองค์นี้เป็นรูปแทนพระพุทธเจ้าศากยมุนี ปางพระชนมายุ 8 พรรษาซึ่งเจ้าหญิงเหวินเฉิงจากจีนเป็นผู้นำมาในคราวที่เสด็จมาเป็นมเหสีของกษัตริย์ซงซัน กัมโป ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคามโดยเฉพาะผู้กราบจาริกแสวงบุญมักจะมาขอพรจากพระองค์ก่อนจะเดินกราบไปบนระยะทางกว่า 1000 กิโลเมตรโดยมีเป้าหมายเพื่อสักการะพระพุทธรูปปางเดียวกันที่วัดโจคังในนครลาซา

จากวัดลากัง เราเดินทางต่อไปยังวัดตัมปา รังเทรอ คณะของเราจะได้รับการต้อนรับจากพระอาจารย์ริกงัก เกียมโซ ริมโปเช เราจะร่วมกันถวายสังฆทานและสบงจีวรแด่พระภิกษุที่วัด พระอาจารย์แสดงธรรมและสวดมนตร์ให้พร หลังพิธี พระอาจารย์จะพาเราไปทำสมาธิที่ถ้ำปฏิบัติธรรมซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับพระผู้ปกป้องพระธรรมพระนามว่า “ซีเป เกียลโม” ราชินีแห่งปรากฏการณ์ โดยมีรอยเท้าของลา พาหนะที่ทรงขี่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดที่ถ้ำนี้ และพาเราไปชมลำธารศักดิ์สิทธิ์ ชาวทิเบตทั้งใกล้และไกลต่างมาดื่มน้ำที่ลำธารนี้และนำติดตัวกลับบ้านไปเพราะเชื่อว่าน้ำมนตร์นี้รักษาโรคได้ จากนั้น เราจะเดินทางต่อไปเมืองต้าอู ซึ่งเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของแคว้นคาม พักค้างคืนที่เมืองนี้

วันที่ 4 : วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555

วันนี้เราจะเดินทางผ่านเมืองกานเซ แวะสักการะพระสถูปองค์ใหญ่ จากนั้น แวะภาวนาที่สถานปฏิบัติธรรมที่เมืองมานีกังโกซึ่งเป็นที่ที่พระอาจารย์ท่านหนึ่งได้ “กายรุ้ง” ในช่วงที่ท่านละสังขาร ข้ามทางบนที่ราบสูง “โทรลา”  ถึงนครเดรเก อดีตอาณาจักรยิ่งใหญ่และเมืองหลวงของแคว้นคาม จุดหมายปลายทางของการจาริกแสวงบุญ

วันที่ 5 : วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555

ช่วงเช้า เยือนโรงพิมพ์พระไตรปิฎกเดรเก เรียนรู้เทคนิคการพิมพ์คัมภีร์ใบลานแบบทิเบต สักการะแท่นพิมพ์พระไตรปิฎก เดินภาวนารอบโรงพิมพ์ซึ่งสำหรับชาวทิเบตถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับวัดเพราะพระไตรปิฎกคือสิ่งแทนวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและโรงพิมพ์เป็นสถานที่ที่ทำให้เกิดปัญญาอันนำไปสู่การหลุดพ้นและเป็นสถานที่ที่ทำให้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รับการสืบทอดไปตลอด ผู้สนใจสามารถเช่ารูปพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ซึ่งสกรีนด้วยเทคนิคโบราณได้ที่นี่ จากโรงพิมพ์ เราจะเข้าไปกราบพระที่วัดเดรเก กอนเช็น วัดสำคัญที่สุดของเมืองนี้ และเดินเล่นชมวิถีชีวิตของชาวเมืองเดรเกในช่วงบ่าย

วันที่ 6 : วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555

วันนี้เราจะไปทะเลสาบยีลุง ลาโซซึ่งถือว่าเป็นทะเลสาบที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของแคว้นคาม สวดมนตร์และทำสมาธิด้วยกันที่ทะเลสาบแห่งนี้ เยี่ยมครอบครัวชนเผ่าเร่ร่อน เรียนรู้วิถีชีวิตพื้นเมืองของทิเบต เยี่ยมโรงเรียนเด็กนักเรียนทิเบตระหว่างทางกลับเมืองต้าเซโด

วันที่ 7 : วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555

เดินทางกลับฉิงตู ในช่วงค่ำ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมทิเบตซึ่งแสดงให้เห็นการสืบสานวัฒนธรรมทิเบตในชีวิตสมัยใหม่

วันที่ 8 : วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555

ซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการจาริกแสวงบุญ เดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

สถานที่และเมืองทิเบตในแคว้นคามที่จะไปเยือน 

สถานที่เหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในเขตเส้นทางท่องเที่ยวเหมือนนครลาซา แต่เป็นสถานที่สำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของแคว้นคามที่ยังคงมีความเป็นชีวิตชีวาและยังสืบทอดประเพณีโบราณอันงดงามของทิเบต ชื่อที่ให้ไว้ป็นชื่อภาษาทิเบต ชื่อในวงเล็บภาษาอังกฤษจะเป็นการเทียบเสียงภาษาทิเบต (ชื่อแรก) และภาษาจีน (ชื่อที่สองหลังคำว่า หรือ) ถ้าเช็คในอินเตอร์เน็ต อาจพบชื่อที่สองมากกว่าชื่อแรก

1. วัดลาโมซื่อและโรงเรียนสอนการวาดภาพทังกา เมืองต้าเซโด (Dartsedo หรือ Kangding) ความสูง 2,600 เมตร

 1. วัดลากัง เมืองมิญัก ลาคัง (Minyag Lhagang/ Lhagang หรือ Tagong) ความสูง 3,700 เมตร
 2. วัดตัมปา รังเทรอ ตำบลปาเม (Pame) เมืองต้าอู (Tawu หรือ Daofu) ความสูง 3,000 เมตร
 3. พระสถูป เมืองกานเซ (Kandze หรือ Ganzi) ความสูง 3,581เมตร
 4. โรงเรียนประถมศึกษาของเด็กนักเรียนทิเบต เมืองทรังโก (Drango หรือ Luoho)
 5. สถานปฏิบัติธรรมที่พระอาจารย์ได้กายรุ้ง เมืองมานีกังโก (Maniganggo)
 6. ทะเลสาบยีลุง ลาโซ เมืองมานีกังโก (Yilhun Lhatso Lake), ความสูง 4,110 เมตร
 7. โรงพิมพ์พระไตรปิฎกและวัดเดรเก กอนเช็น นครเดรเก (Derge Printing House, Derge Gonchen, Derge หรือ Dege) ความสูง 3,100 เมตร

นอกจากสถานที่หลักเรานี้ ยังมีเมืองเล็กๆ บนเส้นทาง ซึ่งเราอาจจะแวะด้วย ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขเรื่องเวลาเป็นสำคัญ

คำแนะนำสำหรับผู้สนใจร่วมเดินทางในครั้งนี้:

 1. เนื่องจากการเดินทางครั้งนี้เป็นช่วงเปลี่ยนระหว่างฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาว จึงขอให้ผู้สนใจจะไปจาริกแสวงบุญด้วยกันเตรียมเครื่องกันหนาวให้พร้อม ในบางช่วงของการเดินทางเราอาจจะเจอหิมะ แต่ส่วนใหญ่แล้วในแต่ละวันจะมีแดดทำให้หิมะละลายอย่างรวดเร็ว แต่ตามภูเขาอาจมีหิมะปกคลุมอยู่
 2. อุณหภูมิในเขตทิเบตประมาณ 5-10 องศา เช้าตรู่และกลางคืน อากาศหนาว ลมแรง ตอนกลางวัน อากาศอุ่น อุณหภูมิที่เฉิงตูโดยเฉลี่ยประมาณ 12 องศา
 3. การเดินทางในแคว้นคามมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือส่วนใหญ่ผู้คนจะไม่มีอาการแพ้ความสูงเนื่องจากมีความชุ่มชื้นสูง อย่างไรก็ตาม ทางผู้จัดจะเตรียมยาแก้แพ้และอ๊อกซิเจนไว้ให้ในกรณีเกิดอาการ นอกจากนี้ การที่เราเดินทางทางรถยนต์ก็จะช่วยทำให้เราได้ปรับตัวกับความสูงไปเรื่อยๆ (acclimatization) ซึ่งทำให้โอกาสที่จะป่วยมีน้อยลง
 4. ในสถานที่ที่เหมาะสม เราจะหยุดภาวนาด้วยการสวดมนตร์ ทำสมาธิ และ/หรือ ผูกธงมนตรา โปรยกระดาษมนตร์ ถวายกำยานหอมแด่พระผู้ปกป้องพระธรรมและผู้พิทักษ์ผืนดิน พิธีเหล่านี้เป็นพิธีสำคัญของทิเบตซึ่งถือเป็นการบำเพ็ญบุญบารมี ขจัดอุปสรรค และขอพรให้ชีวิตประสบแต่สิริมงคล
 5. เนื่องจากแคว้นคามยังเป็นเขต Unseen จึงไม่ได้พัฒนาเท่าลาซาหรือเมืองใหญ่ๆของภูมิภาคปกครองตนเองของทิเบต ที่พักในบางช่วงอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเต็มที่ แต่ทางมูลนิธิจะจัดที่พักที่สะดวกสบายและสะอาดที่สุดเท่าที่หาได้ในแต่ละเมืองให้ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เดินทางไปควรเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s