On Meditation (1)

ก่อนออกเดินทางไปที่ใด เราต้องรู้ว่าเป้าหมายของการเดินทางของเราอยู่ที่ไหน

และเราจะเดินทางไปสถานที่นั้นด้วยวิธีใด ในทำนองเดียวกัน

ก่อนทำสมาธิ เราต้องรู้ว่าจุดมุ่งหมายของการทำสมาธิของเราคืออะไร

และเราจะไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นด้วยวิธีการใด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s