Buddha of Clear Light

พระพักตร์เพียงแสงกระจ่างแจ้ง

สำแดงกรุณาอันไพศาล

อโห สัตว์โลกเอ๋ยทั่วจักรวาล

จงเบิกบานรับแสงแห่งเมตตา

จิตหนึ่งยิ่งกว่าแสงสุกสว่าง

ภายในร่างที่ทอดทิ้งในแหล่งหล้า

โพธิจิตคือจิตแท้แผ่เมตตา

เป็นธรรมกายาผ่องนิรันดร์!

ขอขอบคุณบทกวีอันไพเราะของอาจารย์อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล อีกไม่นานเกินรอ พวกเราจะได้ยลพระพักตร์ดังแสงกระจ่างแจ้งนี้ จะทรงเป็นที่พักพิงใจให้แก่ทุกชีวิตที่ท่องไปในสังสารวัฏแห่งนี้
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s