Upcoming Retreat at Kundrol Ling 29 July-4 August 2012

กิจกรรมภาวนาในวันพระใหญ่

2600 ปีแห่งการหมุนกงล้อธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

มูลนิธิพันดารา ขอเชิญเข้าปฏิบัติธรรม กงล้อธรรม นาชีวิต

ร่วมกิจกรรม “ศิลปะแห่งการดารงชีวิตเพื่อความสุขที่ยั่งยืน”

เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 – 4 สิงหาคม 2555

ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

ศิลปะแห่งการดารงชีวิตเพื่อความสุขที่ยั่งยืน เรียนรู้สี่ประเด็นแห่งการฝึกจิตจากภูมิปัญญาพุทธทิเบต/หิมาลัยเพื่อค้นพบจิตกระจ่างภายใน น้อมนาแก่นพุทธธรรมจากพระปัญญาและพระกรุณาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ที่ช่วยขัดเกลาจิตใจกลับคืนสู่จิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์กระจ่างใสอันเต็มไปด้วยศักยภาพแห่งปัญญาและกรุณาอันหาที่สุดมิได้

เปิดโอกาสให้ตนเองได้เรียนรู้วิธีที่จะช่วยหมุนกงล้อธรรมในจิตใจ ปลุกพุทธะภายในให้ตื่นรู้ เพื่อที่จะนาชีวิตให้ได้พบกับความสุขอันประณีต ช่วยขจัดอุปสรรคในการดาเนินชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม อันเป็นอริยทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติใดๆ พร้อมโอกาสเดียวกันนี้ร่วมฝึกเจริญมรณานุสติตามคัมภีร์มรณศาสตร์ของทิเบตที่เลื่องชื่อทั้งในโลกตะวันออกและตะวันตก ขุมทรัพย์ทางอริยปัญญาจากเทือกเขาหิมาลัย ที่จะเปิดโลกทัศน์แห่งการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า เพื่อก้าวผ่านวาระสุดท้ายแห่งชีวิตอย่างสงบ และพบความเป็นไปเบื้องหลังความตายอีกหนึ่งโอกาสแห่งการเข้าถึงสภาวะจิตเดิมแท้

รูปแบบการอบรม: บรรยาย สนทนาธรรม ทาสมาธิ เดินภาวนา สวดมนตรา ฝึกปฏิบัติ และทำกิจกรรมฝึกสติ

นาภาวนา: รศ.ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์สอนพุทธวัชรยาน ผู้บรรยายเรื่องพุทธศาสนาวัชรยานและการเตรียมตัวตายแบบทิเบตในหลายสถาบัน อดีตนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์มิว เยินเต็น ผู้ปฏิบัติธรรมจากวัดตกเต็น ทิเบตตะวันออก อาจารย์สอนภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถานที่อบรม: ศูนย์ขทิรวัน (หัวหิน) ธรรมาศรมแบบทิเบตและสถานก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป ซึ่งนอกจากจะมีความเงียบสงบงดงาม ยังเป็นสถานที่ที่ได้รับพรจากพระอาจารย์สาคัญหลายท่านของทิเบต

ที่พัก: ห้องพักในเรือนทศบารมี 2-3 คนต่อหนึ่งห้อง เตนท์เดี่ยว เตนท์ครอบครัว ห้องน้ำรวม ทางมูลนิธิจัดเตรียมผ้าห่ม หมอน ถุง-นอน ผ้ารองเตนท์ และเครื่องอานวยความสะดวกให้

อาหาร: อาหารมังสวิรัติ 3 มื้อต่อวัน (มีน้าปานะบริการสาหรับผู้งดอาหารเย็น)

การเดินทาง: เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถตู้ทีมูลนิธิเช่าให้ มีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาทสาหรับการเดินทางไป-กลับ

บริจาคร่วมกิจกรรม: 2,500-5,000 บาทเป็นค่าอาหารตลอดการอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ผู้ที่ไม่สามารถบริจาคร่วมกิจกรรมได้ ทางมูลนิธิจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีไป

เงื่อนไขการอบรม: (1) ขอให้ผู้เข้าอบรมอยู่ภาวนาจนครบทั้ง 7 วัน เพื่อให้ได้รับผลเต็มที่จากการปฏิบัติ (2) ผู้เข้าอบรมต้องถือศีลเงียบ (อนุญาตเพียงการสวด มนตราเพื่อแผ่ความกรุณาแด่สัตว์โลกทั้งหกภพภูมิ) ระหว่างเวลา 21.00-07.00 น. ตั้งแต่วันแรกจนจบกิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงอกุศลกรรมทางวาจา

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและปณิธานเข้าพรรษา: (2-3 สิงหาคม 2555) ขอเชิญทุกท่านเดินเวียนเทียนถวายดวงประทีป ในช่วงค่าวันอาสาฬหบูชา หรือเช้ามืดวันเข้าพรรษา

แจ้งความจานงได้ที่ 1000tara@gmail.com โทร 087 829-9387, 083 300-8119

รับสมัครวันสุดท้ายภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

กำหนดการอบรมและปฏิบัติธรรม
29 กรกฎาคม  2555
14.00 น. เดินทางถึง ศูนย์ปฏิบัติธรรมขทิรวัน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
15.00 น.  ปฐมนิเทศ  สนทนาธรรม หัวข้อ “วัชรยาน แสงธรรมจากทิเบต”
17.30 น.  อาหารเย็น
19.00 น.  สวดมนตร์ทำวัตรเย็นและบทสวดรัตนมาลัยเพื่อการเจริญมรณานุสติ
(บทสวดรัตนมาลัย รจนาโดย พระมหาโยคี กูร์ชก เช็มโบ ที่มีเนื้อหาสำคัญมาจากคัมภีร์มรณศาสตร์)

30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2555
6.00 น.     ทำสมาธิ ฝึกกราบอัษฎางคประดิษฐ์ และ สวดมนตร์ทำวัตรเช้า
กำหนดการช่วงสาย และ ช่วงบ่าย ของแต่ละวัน
การสนทนาธรรมและฝึกปฏิบัติตามหัวข้อธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการฝึกจิต การปรับทัศนคติ และการนำการปฏิบัติธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ศึกษาเนื้อหาจากคัมภีร์มรณศาสตร์ว่าด้วยสภาวะหลังความตาย อันแฝงไว้ด้วยความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติธรรมแบบวิถีพุทธจากดินแดนหิมาลัย
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรม “โพธิจิตภาวนากับงานศิลปะบนสถูปดิน” ที่ผลงานของท่านจะเป็นส่วนหนึ่งแห่งหน้าประวัติศาสตร์ของการนำได้ไปบรรจุไว้ใน “พระศานติตารา มหาสถูป (The Tara Great Stupa for Peace and Harmony)” แห่งแรกของประเทศไทย
19.00 น.  สวดมนตร์ทำวัตรเย็นและบทสวดรัตนมาลัยเพื่อการเจริญมรณานุสติ / ชมภาพยนตร์แฝงข้อคิดทางธรรม

4 สิงหาคม 2555     
6.00 น.    ทำสมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์ และ สวดมนตร์ทำวัตรเช้า
10.00 น.   กิจกรรม “ศิลปะแห่งการดำรงชีวิตเพื่อความสุขที่ยั่งยืน”
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น.  เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s