Thought on How to Live Our Life by Nyima Dakpa Rinpoche

มื่อเราตื่นรู้จากข้างใน เราจะเป็นคนใหม่ที่อ่่อนนุ่มขึ้น เพราะใจเราแข็งกระด้างมาหลายภพหลายชาติ เราต้องฝึกการปล่อยวางตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อว่าเมื่อเวลาสุดท้ายของชีวิตมาถึง เราจะได้ปล่อยวางอย่างเป้นธรรมชาติ เราปล่อยวางเป็นหรือไม่สังเกตได้จากตอนนี้ หากเราสูญเสียผู้เป็นที่รัก เราเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง นอนไม่หลับ จิตวอกแวก คิดตลอดเวลา ถ้าเป็นอย่างนั้น เมื่อวันสุดท้ายของชีวิตมาถึงเราจะทำอย่างไร เมื่อปล่อยวางไม่ได้เราจะต่อว่า ว่าทำไมถึงต้องเป็นฉันด้วย ถ้าเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นวงจรของชีวิต เมื่อเกิดก็ต้องตาย ถ้าไม่ตายก็ไม่ครบวงจร การตายก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เรายอมรับได้…พระอาจารย์ลาตรี ญีมา ทรักปา ริมโปเช ในการบรรยายเรื่อง การเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิต (Life’s Last Journey)
http://www.youtube.com/watch?v=00WxCsJaxiM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s