Retreat 6-9 May 2012 : Wisdom from Tibetan Buddhism

มูลนิธิพันดาราขอเชิญร่วมกิจกรรม

“มงคลชีวิตจากปัญญาแห่งพุทธวัชรยาน”

วันอาทิตย์ที่ 6 ถึงวันพุทธที่ 9 พฤษภาคม 2555

 

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา บูชาแด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์

น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ร่วมกันสวดมนตราเพื่อปลูกจิตแห่งอัปปมัญญาทั้งสี่แด่ปวงชนชาวไทย เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว การงาน และประเทศชาติ และร่วมพิธีมนตราภิเษกพระโพธิสัตว์ตาราเนื่องในวันฉัตรมงคล

หมายเหตุ : ไม่มีค่าลงทะเบียนกรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมที่พักและอาหารสาหรับทุกท่าน

ทางมูลนิธิยินดีรับบริจาคทั้งจากผู้ร่วมอบรมและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ตามกาลังศรัทธา

“รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว สมทบทุนร่วมสร้างพระศานติตารามหาสถูปและค่าเดินทางของพระอาจารย์

ณ ศูนย์ขทิรวัน ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นำภาวนาโดยพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช

แปลเป็นไทยโดยรศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

กาหนดการ

วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2555

06.00 น. ฝึกทาสมาธิ กราบอัษฏางคประดิษฐ์ ทาวัตรเช้า

08.30 น. รับประทานอาหารเช้า

10.00 น. บรรยายธรรมหัวข้อ

“ความโกรธ ประตูสู่ปัญญาบารมี“ (6 พค.55)

“2012 กู้ภัยพิบัติด้วยโพธิสัตว์บารมี” (7 พค. 55)

“สิทธิมนุษยชน : สิทธิในการเข้าถึงธรรมอันเท่าเทียม” (8 พค. 55)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น. ร่วมสวดมนตราแห่งพระโพธิสัตว์ตารา

16.30 น. ปุจฉา-วิสัชนาธรรม กับรศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

17.30 น. รับประทานอาหารเย็น

19.30 น. ทาวัตรเย็น สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ กุงกา ซังโป ริมโปเช

ฝึกทาสมาธิและ อุทิศส่วนกุศลร่วมกัน

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2555

06.00 น. ฝึกทาสมาธิ กราบอัษฏางคประดิษฐ์ ทาวัตรเช้า

08.30 น. รับประทานอาหารเช้า

10.00 น. พิธีมนตราภิเษกพระโพธิสัตว์ตาราเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ชีวิต ดุจดังเป็นฉัตรแก้ว คุ้มครองให้ดาเนินไปบนเส้นทาง แห่งธรรมจนกว่าจะเข้าถึงการหลุดพ้น 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ออกเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ

 

สถานที่พัก

*ห้องพักรวม 2-3 ท่าน ศาลาวสุตารา หรือ ท่านสามารถ นา เตนท์ส่วนตัวไปกางนอนเดี่ยวได้,ทางศูนย์มีเตนท์ไว้บริการเพิ่มเติม, ห้องน้ารวม

 

สิ่งของที่ควรเตรียมไปสาหรับการเข้าพัก

* แต่งกายเสื้อสีสุภาพ กางเกงขายาวหรือสามส่วนสีสุภาพสาหรับการปฏิบัติธรรมจานวนเพียงพอโดยไม่ต้องซัก

* ศูนย์ขทิรวันในช่วงกลางวันแดดร้อน ตกค่าอากาศเย็น ควรเตรียมหมวก ร่ม และเสื้อแขนยาว

* ขวดน้าส่วนตัว แก้วน้าดื่ม มีฝาปิด หรือกระติกน้าขนาดพกติดตัว

 

การเดินทาง

* เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวผู้เข้าร่วมอบรมเดินทางไปเอง หากท่านใดนารถส่วนตัวไปและสามารถร่วมบุญรับผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นร่วมเดินทางได้ กรุณาแจ้งความจานงไว้เพื่อทาการประสานงานการเดินทาง

* เดินทางกับรถตู้ที่ทางมูลนิธิเช่าให้มีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท สาหรับการเดินทางไปกลับ

ลงทะเบียนได้ที่ 1000tara@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 087-829-9387, 083-300- 8119

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s