Foundation Upcoming Activities (May-August 2012)

ปฏิทินพันดารา (พฤษภาคม – สิงหาคม 2555)

5-9 พฤษภาคม
ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน
พิธีพุทธาภิเษก กิจกรรมภาวนาบนวิถีพระแม่ตาราและมงคลชีวิตจากปัญญาในพุทธวัชรยาน นำภาวนาโดยพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช

17-20 พฤษภาคม
งานเทศกาลวัดลอยฟ้า มหกรรมลานโพธิ์ จัดโดยหอจดหมายเหตุพุทธทาส
สยามพารากอน
มูลนิธิร่วมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาและพุทธศิลป์ทิเบต

26-29 พฤษภาคม (รอยืนยัน)
การแพทย์ทิเบตกับการมีสุขภาพดี

3-9 มิถุนายน
ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน
อบรม เตรียมตัวตายอย่างมีสติ…ในวิถีพุทธทิเบต

4-30 มิถุนายน
โครงการ “26 วัน ศิโรราบ ปราบอัตตา”
ขอเชิญทุกท่านร่วมกราบอัษฎางคประดิษฐ์ วันละ 9 ครั้งเป็นเวลา 26 วัน เพื่อทำความดีในวาระแห่งพุทธชยันตี
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการธรรม-ทำมะ ของสสส.

17 มิถุนายน
ภาวนาซกเช็นและเรียนรู้วัฒนธรรมพุทธจากทิเบต
บ้านมูลนิธิ

22-29 มิถุนายน
ลาซาและทิเบตภาคกลาง
บนเส้นทางบุญ…สู่หลังคาโลก

10-22 สิงหาคม
ลาซาและทิเบตตะวันตก
การเดินทางของหัวใจ…สู่ไกรลาศและทะเลสาบมนสโรวาร์

การเดินทางทั้งสองครั้งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจาริกแสวงบุญเพื่อพระศานติตารามหาสถูปImage

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s