ธารน้ำใจพันดาราเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โครงการธารน้ำใจพันดาราเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม (Pandara Flood Relief Project)

ผู้ดำเนินโครงการ : มูลนิธิพันดาราร่วมกับผู้มีจิตเมตตา
ประธานโครงการ : รศ.ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
เหรัญญิกโครงการ: คุณชลทิส ตามไท
เลขานุการโครงการ : คุณพฤหัส มีเสน
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน : คุณกิตติมา ขันตีนะพล (ดาว) 0878299387 และคุณพรทิพย์ ตีณะคัด (ต่อ) โทร 0833008119. Email: 1000tara@gmail.com. โทรสาร 025114112; 025285308
…หยดน้ำหลายๆหยดรวมกันทำให้ทะเลแห่งความทุกข์เหือดแห้งหายไป…


ความเป็นมา
ตามที่เกิดเหตุอุทกภัยในจังหวัดต่างๆของประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานครและมีผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับการสูญเสียในหลายรูปแบบ มูลนิธิพันดาราเห็นความจำเป็นที่จะต้องสร้างธารน้ำใจแห่งการแบ่งปันสู่สังคม เพื่อช่วยดับทุกข์ทางกายและทางใจของผู้ประสบภัยและเพื่อให้เกิดความรักและ ปรองดองในสังคมด้วยการทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของความเมตตากรุณา


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่ อาทิ จังหวัดปทุมธานี สิงห์บุรี นนทบุรี และอื่นๆ
2. เพื่อสร้างกระแสแห่งการแบ่งปันในสังคมบนพื้นฐานของความรักและกรุณา
3. เพื่อให้โอกาสจิตอาสาได้ทำงานร่วมกัน
4. เพื่อทำงานสาธารณกุศลกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถานที่ให้ความช่วยเหลือในเดือนพฤศจิกายน 2554
(1) ตำบลบางพูด จังหวัดปทุมธานีและละแวกใกล้เคียง โดยคณะผู้มีจิตเมตตาเดินทางไปแจกอาหารและถุงยังชีพและเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2554 ระหว่างเวลา 10.00-14.00 น.
(2) โรงเรียนสังฆราชาวาส จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งถูกน้ำท่วมเสียหาย โดยคณะผู้มีจิตเมตตาเดินทางไปแจกหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และอาหารให้แก่คณะนักเรียนและครู วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554 กำหนดเวลาจะแจ้งในภายหลัง


ยอดเงินทำบุญและรายชื่อผู้ทำบุญสมทบกองทุนธารน้ำใจพันดารา (จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554)
1. ท่านลาตรี ญีมา ทรักปา ริมโปเช (Latri Nyima Dakpa Rinpoche) 5000 บาท
2. ท่านริกงัก เกียมโซ ริมโปเช (Rig-ngag Gyatso Rinpoche) 5000 บาท
3. ท่านกุงกา ซังโป ริมโปเช (Kunga Sangbo Rinpoche) 5000 บาท
4. Mr. Axel Dorscht (Singapore) 3000 บาท (US$100)
5. ดร. ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ 1000 บาท
6. ดร. คารีน่า โชติรวี 2000 บาท
7. อาจารย์รองรัตน์ ดุษฎีสุรพจน์ 2000 บาท
8. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ 2000 บาท
9. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ 1000 บาท
10. อาจารย์เยินเต็น (Mr. Meu Yonten) 1000 บาท
11. มูลนิธิพันดารา 10,000 บาท
12. คุณเรืองรัตนา อุนะพำนัก 2000 บาท
13. คุณวิรัช หวังเจริญวงศ์ 1000 บาท
14. คุณนริศ 1000 บาท
15. คุณอธิพงศ์ ธาดานุพงศ์ 2000 บาท
16. คุณขวัญจิรา 2500 บาท
17. คุณแครอลและเพื่อน 17,000 บาท
18. คุณสาธร-ประทุม ตามไท 2000 บาท
19. คุณรัชดา ไชยคุปต์ 2000 บาท
20. คุณเจษฎา-สุนิสา ตามไท 3000 บาท
21. ผู้มีจิตศรัทธาไม่ประสงค์ออกนาม 30,000 บาท
22. Mr. Christopher Duse และภรรยา และ Mr. Leo Duse 15,000 บาท
23. Mr Sarun and Mrs Kannaporn Pongpairoj 1000 บาท
24. Ms Wachirin Pongpairoj 1000 บาท
25. คุณไพโรจน์และคุณฉวีวรรณ วโรภาษ 10,000 บาท
26. คุณเมธี คุณเจริญและครอบครัว 8000 บาท
27. คุณเกียวและคุณธนา เมธาวิกุล 2000 บาท
28. คุณอัจฉรีย์ 1500 บาท                                                                                                                                                                    29. คุณยศและคุณวันทนีย์ เมธาวิกุล น้องโซนัม พุนซกและน้องญีมา ลาโม 1099 บาท

รวมเป็นเงิน 139,099 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)รายจ่าย (เฉพาะรายการที่เบิกจากกองทุนธารน้ำใจฯ)
ถุงยังชีพ รวมข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม น้ำดื่ม กระดาษชำระ ผ้าอนามัย แป้ง สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ยากันยุงและยารักษาโรค จำนวน 210 ชุด เป็นเงิน 49,444 บาท
อาหารแห้งเพิ่มเติม ได้แก่ ข้าวสาร 5 kg 3 ถุง ปลากระป๋อง 1 แพค (100 กระป๋อง) นม UHT 3 แพค อาหารสุนัขและแมว 9 ถุง สำหรับศูนย์อพยพที่วัด เป็นเงิน 4917 บาท
รวมค่าใช้จ่ายจากกองทุนธารน้ำใจฯ 54,361 บาท
คงเหลือเงินในกองทุนธารน้ำใจฯ จำนวน 84,738 บาท ซึ่งจะได้นำไปจัดสรรสำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือที่สิงห์บุรีและสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยต่อไป

รายชื่อผู้ทำบุญอาหารปรุงสุก (ทำบุญแยกจากรายนามข้างต้น ยกเว้นรายการที่ 5)
1. คุณวลีพร ธนาธิคม คุณสุรีย์พร และคณะ ข้าวเหนียวไก่คั่วเค็ม 200 ห่อ
2. คุณชลทิส ตามไท ข้าวเหนียวหมูทอดและไก่ทอด  500 ห่อ  เป็นเงิน 10,000 บาท
3. มูลนิธิพันดารา ข้าวน้ำพริกปลาเจและขาเห็ด 100 ห่อ  เป็นเงิน 3000 บาท
4. ร้านเจ 99 โดยคุณอาภา หาญเศรษฐการ ข้าวน้ำพริกปลาเจและขาเห็ด 100 ห่อ  เป็นเงิน 3000  บาท
5. ผู้มีจิตเมตตาโครงการธารน้ำใจพันดารา ข้าวเหนียวหมูทอด 200 ห่อ  เป็นเงิน 4000 บาท
รวมอาหารปรุงสุกพร้อมแจก 1100 ห่อ
รายชื่อผู้ทำบุญเครื่องดื่ม อาหารแห้ง และยารักษาโรค (ทำบุญแยกจากรายนามข้างต้น)
1. มูลนิธิพันดาราและคุณพิลาวัณย์ มหพันธ์ น้ำดื่ม 360 ขวด เป็นเงิน 2000 บาท
2. คุณพิลาวัณย์ มหพันธ์ น้ำดื่ม 600 ขวด เป็นเงิน 940 บาท
3. คุณปรัชวัน เกตวัลห์และครอบครัว น้ำดื่ม 400 ขวด เป็นเงิน 2200 บาท (ใส่ในถุงยังชีพ 210 ขวด)
4. คุณพิลาวัณย์ มหพันธ์ และครอบครัว ข้าวสาร 1 ถังและหมูหยอง เป็นเงิน 2330 บาท (ใส่ในถุงยังชีพ)
5. คุณปรัชวัน เกตวัลห์และครอบครัว อาหารแห้ง  เป็นเงิน 1700 บาท (ใส่ในถุงยังชีพ)
6. มูลนิธิพันดารา ข้าวสาร 5 kg 2 ถุง
7. ครอบครัวนงลักษณ์ พรวิษณุกูล และครอบครัวพรนภา อัมรี ข้าวสาร 5 kg 5 ถุง หมูหยอง 2 kg นมแลคตาซอยและปลากระป๋องสำหรับบรรจุในถุงยังชีพ (ใส่ในถุงยังชีพ)
8. คุณศิษฏ์และคุณปรีชญา ธีระโกเมน ยารักษาโรค           9. The Duse family ยารักษาโรค

รายชื่อผู้ทำบุญผลไม้
ศูนย์ขทิรวัน มูลนิธิพันดารา บริจาคกล้วยน้ำว้าปลอดสาร 10 เครือและมะละกอปลอดสาร 20 ลูก

สรุปรายการอาหารและสิ่งของที่จะนำไปบริจาควันที่ 13 พย 54
1.อาหารปรุงสุก 1100 กล่อง
2. น้ำดื่ม 1150 ขวด
3. ถุงยังชีพและยา 210 ชุด
4. ผลไม้ กล้วย 10 เครือ มะละกอ 20 ลูก
5. ข้าวสาร 5 ถุง
6. อาหารแห้ง อาหารสุนัขและแมว กระดาษชำระและยากันยุง จากกองทุนธารน้ำใจฯสำหรับศูนย์อพยพที่วัด
7. อาหารแห้งและยารักษาโรคที่ผู้มีจิตเมตตาจะนำมาสมทบ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางไปร่วมกิจกรรมวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554
30-35 คน

การเดินทาง
ไปทางทางด่วนงามวงศ์วาน มุ่งหน้าสู่บางปะอิน โดยมีเป้าหมายที่ทางลงทางด่วนบางพูน จะเห็นทางลงทางด่วนศรีสมานก่อน หลังจากถึงทางลงทางด่วนบางพูนแล้วให้เจอกันที่ใต้ทางด่วนโดยจะไปทางที่เขียน ว่าเลี้ยวขวาไปรังสิต (ไม่ไปทางที่เขียนว่าเลี้ยวซ้ายไปปทุมธานี) ในการไปแจกอาหารในบางจุดจะต้องใช้การเดินทางทางเรือ ซึ่งทางคณะผู้จัดจะจัดเตรียมเรือไว้ให้ 4 ลำ

การแต่งกาย
ใส่ขาสั้นหรือสามส่วน รองเท้าเปียกน้ำได้ น้ำที่นั่นเป็นน้ำตอนบนยังไม่ค่อยสกปรก ผู้มีเสื้อชูชีพขอให้นำติดตัวไปด้วย

จุดแจกอาหาร
1. บริเวณที่พักข้างถนนของผู้ประสบภัยและสัตว์เลี้ยงที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ที่บ้านได้
2. บริเวณหมู่บ้าน แจกอาหารผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ที่บ้านแต่ไม่สามารถออกไปซื้ออาหารได้
3. ที่วัดซึ่งได้กลายเป็นศูนย์อพยพใหม่ โดยขณะนี้มีผู้ประสบภัยอพยพมาอยู่ที่วัดจำนวนเต็มสองศาลา เราจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้ประสบภัยที่ศาลาวัด

ขอขอบคุณและอนุโมทนากับทุกกุศลจิตที่ได้ช่วยกันทำให้พันดาราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ธารน้ำใจสู่สังคม ขอความรักของเราได้เยียวยาจิตใจของผู้ประสบภัยและทำให้สันติสุขได้กลับมาสู่สังคมไทยโดยเร็ว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s