วันมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุข ครั้งที่ 3

โครงการพระศานติตารามหาสถูป มูลนิธิพันดารา

ขอเชิญผู้สนใจร่วมบำเพ็ญบุญกุศล

งาน “วันมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุข ครั้งที่ 3”

วันที่ 22-23 ตุลาคม 2554

ณ​ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

นับแต่มูลนิธิพันดาราได้ดำริสร้างพระศานติตารามหาสถูป พระสถูปเจดีย์และวิหารตามแบบพุทธศิลป์ทิเบต เมื่อสร้างเสร็จ พระมหาสถูปจะเป็นพุทธสถานแห่งความกรุณาและสันติภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทิเบต/หิมาลัย และสถานบำเพ็ญบุญกุศลขนาดใหญ่ในประเทศไทย

เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนได้บำเพ็ญบุญกุศลร่วมกันในขณะที่มีการก่อสร้างพระมหาสถูปเพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและเพื่อความสงบสุขของสังคม มูลนิธิจึงได้จัดงานวันมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุข งานนี้ได้จัดต่อเนื่องกันมาในปีนี้เป็นปีที่ 3

ในงานประกอบด้วยพิธีชักรอกสถูปมนตร์องค์ที่ 5 พิธีถวายเครื่องบูชา 5,000 ที่แด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย พิธีสวดพระนามของพระพุทธเจ้า 1000 องค์เพื่อสลายบาปกรรม (สำหรับการสวดในปีนี้ทำเป็นครั้งแรกโดยทุกท่านที่ร่วมงานสามารถสวดพระนามของพระพุทธเจ้าร่วมกับริมโปเช) กิจกรรมประมูลภาพวาด “ศิลปะกับศรัทธา” โดยกลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน สมาธิภาวนาถึงพระแม่ชัมมา พระผู้ประทานความรักอย่างไม่มีประมาณ และจบกิจกรรมด้วยการปล่อยปลา 100,000 ตัวพร้อมรับพรจากริมโปเช

มูลนิธิพันดาราขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรเข้าร่วมงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมหรือเครื่องบูชา และเป็นจิตอาสาช่วยเตรียมงาน

ลักษณะและอานิสงส์ของกิจกรรม
1. พิธีชักรอกธงมนตราเพื่อสถูปมนตร์องค์ที่ 5
การนำธงที่สกรีนคาถาหัวใจของพระพุทธเจ้ามาสร้างพระสถูปผ้าเพื่อให้มนตราแผ่ไปในอากาศ เป็นการให้มนตราแก่จักรวาล เปรียบดังมีการสวดมนตร์อยู่ตลอดเวลา และให้อานิสงส์ในการสะเดาะเคราะห์ ขจัดอุปสรรค ให้มีโชคลาภและมงคลในชีวิต ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
2. พิธีถวายเครื่องบูชา 5000 ที่
เครื่องบูชา 5 อย่างได้แก่ น้ำดื่ม (ความบริสุทธิ์) ธูป (การชำะล้างให้สะอาด) ดวงประทีป (แสงสว่าง) ผลไม้ (ความอุดมสมบูรณ์) และดอกไม้ (ความงดงามหลากหลาย) อานิสงส์ของพิธีนี้ : ทำให้ได้สั่งสมบุญบารมี ได้ถวายสิ่งอันประเสริฐแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยบุคคล


 3. การสวดพระนามของพระพุทธเจ้า 1000 องค์
ชาวทิเบตเชื่อว่าการสวดพระนามของพระพุทธเจ้า 1000 องค์เป็นการสลายบาปกรรมและเป็นการทำบุญให้แก่ผู้ล่วงลับโดยเฉพาะผู้เพิ่งจากไป เป็นการขอพรจากพระพุทธเจ้าเพื่อให้พวกเขาได้ไปเกิดดีและได้เข้าถึงการหลุดพ้น
4. กิจกรรมศิลปะกับศรัทธา จัดร่วมกับกลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน
เสวนาและประมูลภาพวาดขทิรวันเพื่อพระมหาสถูป กิจกรรมนี้เน้นการรังสรรค์งานศิลปะที่เกิดจากศรัทธาและความเชื่อในคุณงามความดีเพื่อแบ่งปันแก่ผู้อื่น
5. ถวายดวงประทีป เดินเวียนเทียนและสวดมนตรา
เป็นการขจัดความมืดบอดของสังสารวัฏ ทำให้ปัญหาได้รับการแก้ไขด้วยแสงแห่งปัญญา เป็นการสั่งสมบุญบารมีด้วยการแผ่ความรักความกรุณาแก่สัตว์โลกหกภพภูมิ

6. สมาธิภาวนาถึงพระแม่ชัมมา พระผู้ประทานความรักอย่างไม่มีที่ส้ินสุด
พระแม่ชัมมา (หรือพระแม่ตาราในวิถีพุทธเพิน) ทรงเป็นมารดาของสัตว์โลกทั้งหลาย การภาวนาถึงพระองค์ช่วยขจัดความมืดมนในชีวิต ขจัดความกลัว ความโกรธ ความเห็นแก่ตัว ทรงปกป้องให้พ้นภัย ประทานพรในการทำงานและการปฏิบัติธรรม
7. ปล่อยปลา 100,000 ตัว
อานิสงส์ของการให้ชีวิตสัตว์ทำให้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บและมีอายุยืนยาว แต่การให้นั้นต้องทำด้วยความกรุณาอย่างจริงใจ ปรารถนาที่จะสัตว์ที่ถูกกักขังได้รับความสุข

สนใจติดต่อ 1000tara@gmail.com

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายน้ำบริสุทธิ์ ธูป ดวงประทีป ผลไม้ ดอกไม้ และขอเชิญผู้สนใจร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญบารมีแห่งพระโพธิสัตว์ด้วยการฝึกวิริยะ ขันติ และกรุณาบารมี

กำหนดการ วันมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุข ครั้งที่ 3

วันเสาร์ 22 ตุลาคม 2554

09.00 น. พิธียกรอกธงมนตราสำหรับสถูปมนตร์องค์ที่ 5 โดยพระอาจารย์ ลาตรี เคนโป เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช

10.00 น. ถวายเครื่องบูชา 5,000 ที่ แด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ สวดพระนามพระพุทธเจ้า 1000 องค์ พร้อมกับริมโปเช

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. กิจกรรมย่อย พักผ่อนตามอัธยาศัย

14.00 น. เสวนาเรื่อง “ศิลปะกับศรัทธา” นำเสวนาโดยอ.ทวี เกษางามและรศ.ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ประมูลภาพวาดขทิรวัน ฝีมือกลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน ริมโปเชให้ข้อคิดงานศิลปะและแบ่งปันประสบการณ์การสร้างงานศิลปะของชาวทิเบต

16.00 น. มนตราภาวนาในสถูปมนตร์องค์ใหม่

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00 น. ถวายดวงประทีป 2000 ดวงกับริมโปเชในยามค่ำคืน เดินเวียนเทียน มนตราภาวนา

20.00 น. ธรรมบรรยายและสนทนาธรรมกับริมโปเช

22.00 น. เข้านอน

วันอาทิตย์ 23 ตุลาคม 2554

06.00 น. กราบอัษฎางคประดิษฐ์ ทำวัตรเช้า เดินภาวนา

8.00 น.  รับประทานอาหารเช้า

9.30 น.  คำสอนเกี่ยวกับพระแม่ชัมมา พระผู้ประทานความรักอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สมาธิภาวนา

11.30 น. ริมโปเชสวดมนตร์อวยพรและอนุโมทนาต่อเจ้าภาพผู้สนับสนุนกิจกรรม และคณะจิตอาสา พร้อมมอบของที่ระลึก

11.45 น. ปลูกต้นไม้แห่งโพธิจิตพร้อมกับริมโปเช

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบง่ายๆ

13.00 น. ออกเดินทางไปเขื่อนแก่งกระจาน

14.00 น. ปล่อยปลา 100,000 ตัว

15.00 น. ริมโปเชอนุโมทนาบุญกุศของเจ้าภาพและผู้ปล่อยปลาทุกท่าน พร้อมให้ข้อคิดทางธรรมสำหรับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา

16.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพ

 วันปิดรับการลงทะเบียน

15 ตุลาคม 2554

อาหาร-ที่พัก

มูลนิธิมีความยินดีบริการอาหารหลัก 4 มื้อ อาหารว่าง 3 มื้อ และที่พักในบรรยากาศธรรมชาติ (เต็นท์เดี่ยว เต็นท์ครอบครัว ศาลาปฏิบัติธรรม)

การเดินทาง

ท่านสามารถขับรถไปเอง (แผนที่จะส่งให้พร้อมใบสมัคร) หรือเดินทางทางรถตู้ที่มูลนิธิจัดให้ สำหรับผู้เดินทางทางรถตู้ กรุณาโอนค่ารถไป-กลับล่วงหน้า จำนวน 700 บาท เพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและอำนวยประโยชน์ให้กับทุกท่านที่มีความประสงค์จะไปทำบุญและปฏิบัติธรรมในครั้งนี้

 ค่าใช้จ่าย

ไม่เก็บค่าลงทะเบียน ทำบุญสนับสนุนกิจกรรมตามจิตศรัทธา

หมายเหตุ :

1. กรณีต้องการเดินทางโดยรถตู้มูลนิธิ มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางท่านละ 700 บาท (ไป-กลับ) รถตู้ออกจากบ้านมูลนิธิ (ลาดพร้าว ซอย 11) ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม เวลา 05.30 น. และเดินทางกลับถึงบ้านมูลนิธิในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม เวลาประมาณ 18.00 น.

2. หากประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรม ถวายเครื่องบูชาและปล่อยปลาในงาน “วันมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุข ” โปรดติดต่อมูลนิธิพันดารา

กิจกรรมที่ต้องการจิตอาสา

*เย็น 21 ตุลาคม ค่ำ – เสาร์ 22 ตุลาคม เช้า จัดเตรียมเครื่องบูชา 5,000 ที่ ให้พร้อมก่อนเวลา 09.00 น.

*เสาร์ 22 ตุลาคม เช้า – จิตอาสาช่วยลงทะเบียน จัดที่พัก รับแขก

*เสาร์ 22 ตุลาคม บ่าย – จัดเตรียมดวงประทีป 2,000 ดวง ให้พร้อม

*อาทิตย์ 23 ตุลาคม เช้า – ลาเครื่องบูชาและใส่ถุงเพื่อเตรียมไปแจกจ่ายชาวบ้านบริเวณศูนย์ขทิรวัน และมอบให้แก่ผู้ร่วมงาน เก็บแก้วถวายดวงประทีป จัดเตรียมต้นไม้และสถานที่ปลูก

* อาทิตย์ 23 ตุลาคม บ่าย ดูแลเรื่องปล่อยปลา 100,000 ตัว

ชมภาพกิจกรรมและความประทับใจงานวันมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุข ปี 2553 ใน https://krisadawan.wordpress.com/2010/10/08/great-offerings-for-compassion-and-happiness-2/

รายได้ในการจัดงาน หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสร้างพระพุทธรูปปางทิเบตสี่พระองค์ พระประธานของพระศานติตารามหาสถูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จะบรรจุในวิหารแห่งความกรุณา ใจกลางพระมหาสถูป (บริเวณสีแสด)

ลำดับขั้นการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป

ฐานรากแห่งโพธิจิต (สีเขียว)

วิหารแห่งความกรุณา (สีแสด)

องค์โดมแห่งศรัทธา (สีฟ้า)

ยอดอัญมณีแห่งปัญญา (สีเหลือง)

รุ้งกินน้ำจรดบริเวณก่อสร้างพระมหาสถูป วันเข้าพรรษา 2554

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s