Empowerment

1. ถาม: มนตราภิเษกคืออะไร

ตอบ: คือการที่พระอาจารย์ประกอบพิธีเ พื่อขอพรจากพระพุทธเจ้า/พระโพธิ ส้ตว์องค์ที่ปฏิบัติบูชา เช่น พระพุทธเจ้าอมิตายุส พระไภษัชยคุรุ พระแม่ตารา พระหยครีวะ เพื่อนำพรนั้นมามอบให้แก่ศิษย์ และผู้ปรารถนาจะรับพรเพื่อการปฏ ิบัติธรรมและอานิสงส์ในการดำรงช ีวิต เช่น ให้มีอายุยืนยาว ให้หายป่วย ให้มีจิตใจเปี่ยมไปด้วยความกรุณา ปราศจากความกลัว ให้อุปสรรคในชีวิตหมดสิ้นไป
2. ถาม: ใครเป็นผู้ประกอบพิธีมนตราภิเษก

ตอบ: พระอาจารย์ที่ได้รับอนุญาตให้ปร ะกอบพิธีได้โดยได้ผ่านการปฏิบัต ิบูชาพระพุทธเจ้า/พระโพธิสัตว์พระองค์นั้นมาเป็นอย่างดี

3. ถาม: ในขณะรับมนตราภิเษก เราจะตั้งจิตอย่างไร

ตอบ: ตั้งจิตว่าเรารับมนตราภิเษก อันเป็นพรที่ชำระล้างกาย วาจา ใจของเราให้บริสุทธิ์ เพื่อประโยชน์ของตัวเราและสัตว์โลก (โพธิจิต) ไม่คิดว่าการรับมนตราภิเษกแล้วจะทำให้เรามีญานวิเศษ มีโชคลาภ ร่ำรวย อานิสงส์ทั้งทางโลกและทางธรรมเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้ว แต่หากคาดหวังโดยมีอัตตาเป็นตัว ตั้ง การเข้าร่วมพิธีก็มัวหมอง ทำให้มนตราภิเษกไม่สมบูรณ์

4. ถาม: พิธีมนตราภิเษกใช้เวลานานเพียงไร

ตอบ: ขึ้นอยู่กับมนตราภิเษกแต่ละอย่า ง หากเป็นการทำพิธีถึงพระพุทธเจ้า อมิตายุสเพื่อขอประทานชีวิตยืนยาว ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมง ไม่ว่าพิธีจะยาวหรือสั้น เราต้องตั้งจิตให้แน่วแน่ ไม่วอกแวก ตั้งใจร่วมพิธีซึ่งเป็นโอกาสสำค ัญของชีวิต หากพิธียาว ไม่ควรรู้สึกเบื่อหน่าย หรือหันไปคุยกับใคร ควรรู้สึกปีติยินดีเบิกบานที่มี โอกาสได้ร่วมพิธีนี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s