Special Event at Kundrol Ling

มูลนิธิพันดารา ขอเชิญกัลยาณมิตรร่วมกิจกรรมบาเพ็ญบุญกุศล
“เสริมมงคลชีวิต ขจัดอุปสรรค”
วันอังคารและพุธที่ 2-3 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

รูปแบบกิจกรรม ภาวนาเพื่อมงคลชีวิต ร่วมพิธีโบราณของทิเบต บรรจุและถวายถุงรัตนโชคลาภ (พุมปา) และรับมนตราภิเษกเพื่อขจัดอุปสรรคในชีวิต และการงาน

พระอาจารย์ผู้ประกอบพิธี ริกงัก เกียมโซ ริมโปเช (ทิเบตตะวันออก)

อานิสงส์ของการถวายถุงรัตนโชคลาภ ทาให้ได้สั่งสมบุญบารมีด้วยการถวายสิ่งที่เป็นมงคลซึ่งเป็นการเสริมมงคลให้แก่ชีวิต
อานิสงส์ของการรับมนตราภิเษก ทาให้ได้รับพรจากพระโพธิสัตว์แห่งพลังสามองค์ (พระหยครีวะ พระวัชรปาณี พญาครุฑ) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการสะเดาะเคราะห์ ขจัดอุปสรรคและสิ่งไม่เป็นมงคลทั้งหลายให้ออกไปจากชีวิต และช่วยให้มีสุขภาพใจที่ร่าเริงเบิกบาน ไม่ท้อแท้ ซึมเศร้า วิตกกังวล หรือขาดความมั่นใจ

อาหาร ที่พัก ทางมูลนิธิมีความยินดีบริการอาหารมังสวิรัติและที่พักในบรรยากาศธรรมชาติ

ค่าเดินทาง สาหรับผู้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว มีค่าเรือท่านละ 300 บาท ผู้เดินทางโดยรถตู้ที่มูลนิธิจะเช่าให้มีค่าเดินทางไปกลับ กรุงเทพ – ขทิรวัน – หัวหิน และค่าเรือ ท่านละ 1000 บาท

การแต่งกาย เสื้อขาวหรือเสื้อสีสุภาพ

หมายเหตุ ผู้สนใจสามารถร่วมทาบุญสนับสนุนกิจกรรมตามจิตศรัทธา กรุณานาข้าวสาร ผลไม้แห้ง ธัญพืช (ยกเว้นเมล็ดถั่วและงาสีดา) มาร่วมบรรจุในถุงรัตนโชคลาภ ซึ่งจะนาไปฝังในดิน (อัญมณีในดิน) และลอยทะเล (รัตนะในน้า)

กำหนดการ
วันที่ 2 สิงหาคม
7.00 น. พบกันที่บ้านมูลนิธิ
7.30 น. ออกเดินทางไปศูนย์ขทิรวัน
10.30 น. ถึงศูนย์ขทิรวัน ผู้ร่วมงานช่วยกันบรรจุธัญพืช เครื่องหอมในถุงรัตนโชคลาภ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ริมโปเชประกอบพิธีอภิเษกถุงรัตนโชคลาภ 113 ใบ
13.30 น. ร่วมกันถวายถุงรัตนโชคลาภเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้านัมปา เกียลวา และเป็นเครื่องบูชาแด่เทพยดาผู้พิทักษ์ผืนดินและผืนน้า เพื่อสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์
15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
15.30 น. ออกเดินทางไปทะเลหัวหิน
16.15 น. ประกอบพิธีถวายถุงรัตนโชคลาภที่ทะเล
17.30 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยที่ตลาดโต้รุ่งหัวหิน
18.30 น. เดินทางกลับศูนย์ขทิรวัน
20.30 น. ภาวนาเพื่อบ่มเพาะโพธิจิตและสนทนาธรรมกับริมโปเช
22.00 น. เข้านอน

วันพุธที่ 3 สิงหาคม
05.30 น. ตื่นนอน
06.00 น. สมาธิยามเช้า กราบอัษฎางคประดิษฐ์
06.45 น. พักรับประทานเครื่องดื่มยามเช้า
07.00 น. เดินภาวนา ทาวัตรเช้า
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.15 น. พิธีมนตราภิเษกพระโพธิสัตว์แห่งพลังสามองค์ (พระหยครีวะ พระวัชรปาณี และพญาครุฑ) เพื่อขจัดอุปสรรคในชีวิตและการงาน
11.30 น. เสร็จพิธี รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
14.00 น. เดินทางกลับ

กรุณาแจ้งความจานงภายในวันที่ 27 กรกฏาคม 2554
1000tara@gmail.com
โทร.087-829-9387 และ 083-300-8119

ประวัติพระอาจารย์ผู้ประกอบพิธี : ริกงัก เกียมโซ ริมโปเช
ท่านเป็นพระลามะกลับชาติมาเกิด (ทุลกุ) เกิดในตระกูลโกงมา หมู่บ้านตักซา เมืองงาวา (อาบา) แคว้นอัมโด ทิเบตตะวันออก ปัจจุบันอยู่ในเขตปกครองตนเองอาบา มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ท่านได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดตกเต็น เมืองงาวา เมื่ออายุ 17 ปี และได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยรับศีลปาติโมกข์และศีลโพธิสัตว์เมื่ออายุ 22 ปี โดยมีท่านทริปะ ริมโปเช เจ้าอาวาสและทุลกุวัดตกเต็น เป็นพระปฐมอาจารย์ ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบัติทั้งในสายพระสูตร ตันตระ และซกเช็นโดยได้รับมอบคาสอน (ลุง) มนตราภิเษก (วัง) และคาอธิบาย (ทรี) ทั้งจากท่านทริปะ ริมโปเช และซูลเช็น ริมโปเช เจ้าอาวาสและทุลกุอีกท่านหนึ่งของวัดตกเต็น

ระหว่างปี เมษายน 2550-เมษายน 2554 ท่านได้เข้าไปฝึกภาวนาแบบเข้มด้วยการอยู่จาศีล 3 ปี 3 เดือน 3 วัน ในช่วงสุดท้ายของการฝึก ได้อยู่จาศีลมืดเป็นเวลา 49 วัน ในช่วงนั้น ท่านได้เห็นนิมิตวัดแห่งหนึ่งซึ่งท่านไม่เคยรู้จักมาก่อน ซึ่งต่อมาได้ค้นพบว่า วัดนี้คือวัดตัมปา รังเทรอ วัดเก่าแก่ประมาณ 700 ปี ในนิกายยุงตรุงเพิน ในเขตเมืองปาเม แคว้นคาม ซึ่งเชื่อว่าเป็นวัดที่ท่านเกี่ยวข้องด้วยในอดีตชาติ ท่านได้กลายมาเป็นพระอาจารย์ของวัดนี้และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้อุปถัมภ์และสานุศิษย์ของวัด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s