Ngondro Practice

เงินโดรเป็นพื้นฐานสำคัญของการปฏิบัติบนวิถีตันตระและซกเช็นในพุทธมหายานแบบทิเบต  เป็นการฝึกด้วยการกราบอัษฎางคประดิษฐ​์ สวดยึดพระรัตนตรัย เจริญโพธิจิต สลายบาปกรรม ถวายมันดาลา สวดมนตราของพระพุทธเจ้า สวดมนตร์และทำสมาธิถึงพระอาจารย์ (คุรุโยคะ) ปกติทำเป็นจำนวนอย่างละหนึ่งแสนครั้งและทำต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้สลายบาปกรรม สั่งสมบุญบารมี และได้รับพรจากสายการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา มีคำกล่าวในพุทธทิเบตว่า “หากปราศจากการสลายบาปกรรมและสั่งสมบุญบารมี ปัญญาจากสมาธิย่อมเกิดได้ยาก เมื่อไม่เกิดปัญญา ก็ไม่มีการหลุดพ้น”

อานิสงส์ของการทำเงินโดร : ทำให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม มีจิตเมตตากรุณา ไม่ถูกกระทบโดยกิเลสและสิ่งยั่วยุ เข้าใจสภาวธรรมและเข้าถึงความสุขอย่างยั่งยืน เงินโดรทำให้เราเป็น “ภาชนะ” ที่เหมาะสมสำหรับการทำสมาธิและการฝึกปฏิบัติขั้นสูง เช่น การทำโพวาเพื่อตนเองและผู้อื่น การฝึกโยคะภายใน (การคุมเส้น ลมปราณ) การฝึกเจอด (ละอัตตา) การทำสมาธิอาทริ (สมถะ) และสมาธิเทกเชิดและเทอกา (ฝึกจิตชั้นสูง) ในสายซกเช็น

การปฏิบัตินี้เหมาะสำหรับผู้ต้องการอุทิศตนเพื่อการปฏิบัติธรรมแม้ว่าจะยังคงทำงานอยู่ในสังคม ผู้ปรารถนาจะดำรงชีวิตอยู่เยี่ยงพระโพธิสัตว์เพื่อทำประโยชน์ให้ผู้อื่นและฝึกฝนตนจนเข้าถึงการหลุดพ้น และผู้ต้องการเตรียมตัวตายด้วยการเตรียมจิตให้มีศรัทธามั่นในพระรัตนตรัย (ศรัทธาแบบไม่มีวันหวนกลับ) และการเตรียมจิตให้สามารถแปรเปลี่ยนสภาวะในบาร์โดให้เป็นสภาวะแห่งการหลุดพ้น

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s