Thoughts about Dharma Practice

หัวใจของการกราบคือการฝึกจิต เป็นการเปลี่ยนจิตทางโลกให้อยู่ในทางธรรม ให้ผู้กราบได้เข้าถึงสภาวะบริสุทธิ์ภายในที่มีลักษณะเป็นจิตทองแท้

แก่นแท้ในการปฏิบัติธรรมของทิเบต คือการเปลี่ยนจิตธรรมดาให้เป็นจิตพุทธะ ซึ่งปกติเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้ว ในมดในแมลงก็มีจิตพุทธะ พวกเขามีศักยภาพที่จะกลายเป็นพระพุทธเจ้า ไม่ใช่สิ่งภายนอกที่เข้ามาข้างใน แต่เป็นสิ่งภายในที่จะต้องดึงออกมาให้เห็น

การปฏิบัติธรรมต้องทำตามลำดับขั้น เริ่มด้วยการปฏิบัติเบื้องต้นไปจนถึงเบื้องปลาย การปฏิบัติเบื้องต้นเป็นเสมือนการลงเสาเอก หากบ้านไม่มีเสาเอก บ้านก็จะไม่มั่นคง และอาจล้มครืนลงมา
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s