Ngondro Retreats at Khadiravana Center

มูลนิธิจะจัดคอร์สปฏิบัติเข้ม “ภาวนาเงินโดร” ที่ศูนย์ขทิรวันในเดือนมิถุนายน (2 อาทิตย์) และกันยายน (1 เดือน) เพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด แต่ละช่วงจะมีผู้ปฏิบัติเข้มไม่เกิน 10 คน

เพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติธรรมที่มีกำลังทรัพย์น้อยและให้โอกาสผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญในการปฏิบัตินี้ ทางมูลนิธิจะตั้งกองทุนผู้ปฏิบัติธรรมขึ้นมา ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคเป็นค่าอาหารตามกำลังทรัพย์ ค่าอาหารสำหรับหนึ่งคนในการภาวนา 2 สัปดาห์ 2500 บาท สำหรับหนึ่งเดือน 5000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆมูลนิธิไม่คิดเพื่อร่วมทำบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมทุกคน โดยผู้เข้าฝึกต้องผ่านการภาวนาในการอบรมเตรียมตัวตาย การเปลี่ยนแปลงตนเองบนวิถีซกเช็น หรือมาฆบูชาภาวนาที่มูลนิธิได้จัดไปแล้ว สำหรับผู้สนใจแต่ยังไม่ได้ผ่านการอบรมเหล่านี้ ทางมูลนิธิจะได้จัดคอร์สให้ในโอกาสต่อไป

ตารางเวลา “ภาวนาเงินโดร” ในแต่ละวัน

05.00 น. ตื่นนอน
05.30 น. ถวายน้ำบริสุทธิ์และน้ำชาที่มณฑลพิธี สวดถวายมันดาลา 3 จบ
ทำสมาธิ (ตุกลุง คุรุโยคะ และตั้งจิตอยู่ในสภาวะจิตเดิมแท้)
สวดบทสรรเสริญพระอาจารย์ 1 จบ และสวดบทคุรุโยคะ 3 จบ
06.30 น. ปฏิบัติช่วงที่ 1 (เช้าตรู่)
กราบอัษฎางคประดิษฐ์ 100 ครั้ง พร้อมสวดยึดพระรัตนตรัย
สวดมนตราแห่งตรีกายสามบท 100 จบ ตามด้วยสวดสลายบาปกรรม 25 จบ
8.30 น. อาหารเช้า
10.00 น. ปฏิบัติช่วงที่ 2 (ยามสาย)
กราบอัษฎางคประดิษฐ์ 100 ครั้ง พร้อมสวดยึดพระรัตนตรัย
สวดมนตราแห่งตรีกายสามบท 100 จบ ตามด้วยสวดสลายบาปกรรม 25 จบ
12.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. ช่วงพักผ่อน อ่านข้อคิดธรรมะ ทำความสะอาดที่พัก สนทนาธรรม
15.00 น. ปฏิบัติช่วงที่ 3 (บ่ายเกือบเย็น)
กราบอัษฎางคประดิษฐ์ 100 ครั้ง พร้อมสวดยึดพระรัตนตรัย
สวดมนตราแห่งตรีกายสามบท 100 จบ ตามด้วยสวดสลายบาปกรรม 25 จบ
17.00 น. อาหารเย็น
18.00 น. เดินภาวนา (สวดมนตราแห่งตรีกาย) อุทิศซูร์ให้แก่ผู้ล่วงลับ
19.00 น. ปฏิบัติช่วงที่ 4 (ก่อนนอน)
สวดเจริญโพธิจิต 200 จบ และสลายบาปกรรม 25 จบ
สวดคุรุโยคะ 3 จบ
อุทิศบุญกุศล
21.00 น. เข้านอน

แต่ละวัน จะปฏิบัติได้ดังนี้ :
กราบ 300 ครั้ง
สวดยึดพระรัตนตรัย 300 จบ
สวดมนตราตรีกาย 300 จบ
สวดเจริญโพธิจิต 200 ครั้ง
สวดสลายบาปกรรม 100 ครั้ง
รวม 1200 ครั้ง

แม้ว่าเราจะสะสมจำนวน แต่การปฏิบัติต้องไม่เคร่งเครียด ไม่ใช่การนับแต้ม ทุกอย่างที่เราทำต้องมีโพธิจิตเป็นรากฐาน และต้องผ่อนคลายจิตใจ ถ้าเหนื่อยก็หยุดพัก แต่ละคนไม่เหมือนกันจึงไม่ต้องเปรียบเทียบกัน ระหว่างพัก ทานขนมได้ สามารถพูดคุยกันได้ แต่ไม่แนะนำให้โทรศัพท์ (นอกจากในกรณีจำเป็นจริงๆ) เพื่อรักษาวาจาและจิตใจให้ปราศจากการปรุงแต่งให้มากที่สุด

ทางมูลนิธิจะช่วยดูแลเรื่องการจัดหาอาหารให้ ทำเอกสารสวดมนตร์ให้สำหรับการภาวนานี้โดยเฉพาะ
Advertisements

Ngondro Practice

เงินโดรเป็นพื้นฐานสำคัญของการปฏิบัติบนวิถีตันตระและซกเช็นในพุทธมหายานแบบทิเบต  เป็นการฝึกด้วยการกราบอัษฎางคประดิษฐ​์ สวดยึดพระรัตนตรัย เจริญโพธิจิต สลายบาปกรรม ถวายมันดาลา สวดมนตราของพระพุทธเจ้า สวดมนตร์และทำสมาธิถึงพระอาจารย์ (คุรุโยคะ) ปกติทำเป็นจำนวนอย่างละหนึ่งแสนครั้งและทำต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้สลายบาปกรรม สั่งสมบุญบารมี และได้รับพรจากสายการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา มีคำกล่าวในพุทธทิเบตว่า “หากปราศจากการสลายบาปกรรมและสั่งสมบุญบารมี ปัญญาจากสมาธิย่อมเกิดได้ยาก เมื่อไม่เกิดปัญญา ก็ไม่มีการหลุดพ้น”

อานิสงส์ของการทำเงินโดร : ทำให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม มีจิตเมตตากรุณา ไม่ถูกกระทบโดยกิเลสและสิ่งยั่วยุ เข้าใจสภาวธรรมและเข้าถึงความสุขอย่างยั่งยืน เงินโดรทำให้เราเป็น “ภาชนะ” ที่เหมาะสมสำหรับการทำสมาธิและการฝึกปฏิบัติขั้นสูง เช่น การทำโพวาเพื่อตนเองและผู้อื่น การฝึกโยคะภายใน (การคุมเส้น ลมปราณ) การฝึกเจอด (ละอัตตา) การทำสมาธิอาทริ (สมถะ) และสมาธิเทกเชิดและเทอกา (ฝึกจิตชั้นสูง) ในสายซกเช็น

การปฏิบัตินี้เหมาะสำหรับผู้ต้องการอุทิศตนเพื่อการปฏิบัติธรรมแม้ว่าจะยังคงทำงานอยู่ในสังคม ผู้ปรารถนาจะดำรงชีวิตอยู่เยี่ยงพระโพธิสัตว์เพื่อทำประโยชน์ให้ผู้อื่นและฝึกฝนตนจนเข้าถึงการหลุดพ้น และผู้ต้องการเตรียมตัวตายด้วยการเตรียมจิตให้มีศรัทธามั่นในพระรัตนตรัย (ศรัทธาแบบไม่มีวันหวนกลับ) และการเตรียมจิตให้สามารถแปรเปลี่ยนสภาวะในบาร์โดให้เป็นสภาวะแห่งการหลุดพ้น

 

Letter from Japan

Dear Krisadawan

 The earthquake and tsunami of March 11, 2011 had disastrous consequences for Japan.  The horror of the devastated areas cannot be expressed in words.  The suffering of those who have lost families and seen the destruction of their hometowns has spread throughout Japan and everyone has been brought low with sadness.

At this dark moment we have been greatly encouraged to receive so many words of support from so many countries around the world.  For all of your warmth and kindness I thank you with all of my heart.

Japan is not a solitary country.  We are grateful for the support we receive from our friends and look forward to cooperation with the international community again.

 Towards that end, I have a favor to ask.

 As you know, the tragedy in Japan does not end with the earthquake and tsunami.  Incredible injury is still being inflicted as a result of the damage sustained by the nuclear power stations in Fukushima.

The radioactive contamination of beautiful country towns or the hardship of not being allowed to return to your own home is almost unimaginable.

And even though Japan is said to have more earthquakes than any other country on earth, there are many nuclear power plants still operating. People are affected in many, if not all countries when a nuclear accident on such an immense scale occurs in Japan.  The sea and the air as well as all living things are soiled by radioactive contamination.

I am asking for help from all of you so that Japan can become a country that does not have to rely on nuclear power.

I know there are many people who have careers in the nuclear power industry but it should be possible to develop new job opportunities in the field of clean energy that would allow them an even better living.

The time has come for the Japanese people as a whole to re-examine our wasteful way of life.  In order to avoid another Chernobyl-like tragedy I ask you to do whatever you can to persuade the Japanese government to re-think its nuclear energy policy.

 Please forward this message to all of your friends and let’s leave a beautiful, blue world to our children.

 I would like to give my thanks again to all the people from China, Thailand, Korea, France, Turkey and others for your kindness, we appreciate it deeply.

 I will never forget your gentle, smiling faces and I am praying from my heart for your health and happiness.

With all my love.

Ruri Sato

Yoga and Life

Saturday 21 May 2011 a group of yoga teachers from Jivitsikkha and Yoga Academy led by Khru Kawee, Khru Dol and Khru Daeng conducted a yoga training for around 100 people at the BIA. Apart from learning yoga postures, the participants learned a new way of looking at life. The donations from the event were contributed to two Khadiravana funds: for building a retreat house and the construction of the Tara Great Stupa. The foundation is grateful to all involved. We thank K Wirat for representing the foundation in expressing our gratitude to Jivisikkha and Yoga Academy. We are also grateful to the BIA for granting us a perfect location for this activity.

โยคะกับการทำความเข้าใจความจริงของชีวิต กิจกรรมดีๆจากเครือข่ายชีวิตสิกขาเพื่อพระศานติตารามหาสถูปและกุฏิปฏิบัติธรรมที่จะสร้างที่ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน มูลนิธิพันดาราขอขอบคุณและอนุโมทนากับครูกวี ครูดล ครูแดง วิทยากรและจิตอาสาทุกท่านจากเครือข่ายชีวิตสิกขาและสถาบันโยคะวิชาการ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพันดารา


Upcoming Event: “Hua-Hin Artists for the Tara Great Stupa”


The Thousand Stars Foundation is pleased to invite interested persons to attend the event “Hua-Hin Artists for  the Tara Great Stupa” on Monday 30 May 2011, 9 am-3 pm.

25 artists led by Aj. Thawee Kesangam, chair of the Hua-Hin artists group will draw beautiful scenery of the Khadiravana Center and present the foundation with their masterpieces, which will be available for auction or sale. All the proceeds will contribute to the construction of the Tara Great Stupa for Peace and Harmony. The event will consist of drawing and seminar on Buddhism. Interested persons, please bring your picnic lunches. Ancient tea from the Tibetan High Plateau will be served. Contact 1000tara@gmail.com or call 0878299387 for detail.

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม “กลุ่มศิลปินเมืองหัวหินเพื่อพระศานติตารามหาสถูปในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 9.00-15.00 น.

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
อาจารย์ทวี เกษางาม (ศิลปินอิสระและประธานกลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน) และกลุ่มศิลปินจำนวน 25 คน มีจิตอนุโมทนาต่อมูลนิธิพันดาราในการก่อสร้างพระมหาสถูปแบบทิเบตที่ศูนย์ขทิรวัน จึงมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปวาดภาพทัศนียภาพงดงามของศูนย์ฯ โดยผลงานที่วาดเสร็จสมบูรณ์จะมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปประมูลหรือจำหน่ายหารายได้สมทบทุนร่วมสร้างพระศานติตารามหาสถูปในการนี้มูลนิธิจึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมการวาดภาพ ร่วมกิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และอนุโมทนาต่อความตั้งใจของคณะศิลปิน

กำหนดการ
9.00 น. คณะศิลปินเดินทางถึงขทิรวัน
– เริ่มวาดภาพโดยอาศัยทิวทัศน์โดยรอบเป็นแรงบันดาลใจ
– รับฟังข้อคิดเห็นด้านหลักธรรม จากอาจารย์กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์และร่วมสานเสวนา
15.00 น. เดินทางกลับ
* คณะศิลปินจะนำอาหารและเครื่องดื่มไปทานมื้อเที่ยง ผู้สนใจจะไปร่วมงาน กรุณานำอาหารมาปิกนิกร่วมกัน ทางศูนย์ฯมีความยินดีบริการชาทิเบตโบราณในระหว่างเสวนาธรรม

สนใจร่วมกิจกรรม Email: 1000tara@gmail.com โทร 0833008119, 0878299387
ผลงานของอ.ทวี:

Prayer for Bardo Beings

Translation of an excerpt of Nendren Monlam dedicating to those who suffer in the intermediate stage.

*สำหรับผู้เข้าอบรมเตรียมตัวตายแบบทิเบตที่ศูนย์ขทิรวันช่วงวิสาขบูชาที่ผ่านมา และผู้มีจิตเปี่ยมไปด้วยความกรุณา ต้องการอุทิศส่วนกุศลให้ดวงจิตที่ล่องลอยในบาร์โด (อันตรภพ) สวดบทนี้ขณะทำพิธีซูร์ อุทิศกลิ่นอาหารไหม้ซึ่งประกอบไปด้วยของบริสุทธิ์ที่ไม่มีเนื้อสัตว์ใดๆเจือปน ขณะสวด ขอให้ตั้งจิตที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาอย่างที่สุด

บทสวดนำพาดวงวิญญาณไปสู่การหลุดพ้น

ตั้งจิตถึงผู้ล่วงลับ สัมภเวสีทั้งหลาย หากมีผู้เสียชีวิตคนใดหรือชีวิตใดที่ต้องการอุทิศให้เป็นพิเศษ ให้นึกถึงดวงจิตของเขาเหล่านั้น

อา ในสภาวะที่ได้จากไปจากชีวิตนี้
เธอ ผู้ยึดติดกับรูปและนาม
ขอจงฟังสักนิด
พระอาจารย์ มิตรสหายชายหญิง
ญาติพี่น้องทั้งหลาย
ได้อุทิศอาหารเช้าเย็นที่เธอเฝ้าแสวงหา
พรมอ่อนนุ่มสามชั้นทำด้วยขนแกะ
เสื้อผ้าอาภรณ์ชั้นดี
อาหารหล่อเลี้ยงชีิวิตทั้งอาหารขาวและอาหารแดง
เครื่องดื่มดับกระหายไม่ว่าจะเป็นน้ำชา เหล้าเบียร์
ขอมอบสิ่งที่เธอปรารถนา ความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้
หากจิตวุ่น ขอให้เธอผ่อนคลาย หากหวาดกลัว ขอให้ได้รับการคุ้มครอง
หากหนาว ขอให้เธออบอุ่น ขอให้มีความพึงพอใจ
ขอให้หายหิวและความกระหายหมดสิ้นไป
ความอุดมสมบูรณ์ที่มอบให้ไม่มีที่สิ้นสุด
ขอให้เธอได้บุญบารมี
การงานและชีวิตในสังสารวัฏ
เป็นเพียงภาพลวงปรุงแต่งแห่งความไม่จีรัง
ในมหาสมุทรแห่งความทุกข์ของสัตว์โลกหกภพภูมิ
ขอจงใคร่ครวญถึงความไร้สาระของสังสารวัฏจนจิตไม่หวนกลับ
บนมรรคาอันประเสริฐแห่งความสุขของการหลุดพ้น
ขอจงตั้งจิตที่จะเข้าไปในมรรคานี้อย่างไม่กลับใจ
ขอจงฟังคำสอนของพระอาจารย์และพระพุทธเจ้า
ขอจงซาบซึ้งต่อพระโพธิสัตว์ชายหญิง
มีความยินดีที่จะได้ดำรงอยู่กับเหล่าพระโพธิสัตว์
ขอจงปีติยินดีที่ธรรมจักรได้หมุนไป
อย่าดำรงอยู่เป็นเวลานาน สลายบาปกรรม
กลายเป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ประสบสภาวะการเกิดอีกต่อไป

แปลจากบทสวดเนนเทรน เมินลัม โดยกฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

21 พฤษภาคม 2554