Khadiravana April Update

Khadiravana (Kundrol Ling)

Here are the beautiful scenery of the center during my retreat and stay there in April 2011.

Rays of afternoon sun after the rain

On the full moon night

And early morning

This pic reminds me of the expression “shower of blessing”.

Vasutara Pavilion

Retreat hall with 10 bedrooms to be completed in early May.


Advertisements

Monthly Practice & Seminar on Tibet/Kailash

Foundation House, Bangkok

On 24 April 2011, the foundation organized a Dzogchen monthly practice and a seminar on Tibet and Mt. Kailash.

It is our custom to start all the practice with prostrations.

Learning to make Mandala offerings

Introduction of Atri meditation,  a technique in Dzogchen to calm our mind.

The seminar on Tibet becomes a reunion for Tibetan lanaguage students.

Slide presentations on Central Tibet, Eastern Tibet and Mt. Kailash

  Khampa culture

Sharing experiences and getting to know each other

Thanks all for coming and making the day one of our special memories.

Tibetan Dying Retreat

วิสาขบูชาภาวนา อบรมเตรียมตัวตายแบบทิเบต
7 วัน 6 คืน 12-18 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

Visakhapuja Meditation & Dying Retreat, 12-18 May 2011, Khadiravana Center, Hua-Hin

มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมและร่วมภาวนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

เพื่อเตรียมตัวตายอย่างมีสติ เรียนรู้แนวทางในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า

ฝึกสมาธิ และบำเพ็ญบุญกุศลแก่เพื่อนร่วมสังสารวัฏ

ความเป็นมาของกิจกรรม

คำสอนที่เรียกว่า “คัมภีร์มรณศาสตร์” เป็นคู่มืออธิบายชีวิตหลังตายอย่างเป็นระบบ คำสอนนี้ได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลกและมีผู้นำไปปรับใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและในการอบรมต่างๆ อาทิ การเผชิญความตายอย่างสงบ ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของคำสอนนี้ มูลนิธิพันดาราจึงได้จัดให้มีการอบรมเรื่องนี้ขึ้นโดยจะทำควบคู่ไปกับการทำสมาธิภาวนาและปลีกวิเวกในบรรยากาศธรรมชาติ การอบรมนี้เน้นให้มีการเตรียมจิตให้ผ่องแผ้วก่อนวันพระใหญ่ซึ่งจะมีการบำเพ็ญบุญกุศลด้วยการถวายดวงประทีปเป็นพุทธบูชาที่บริเวณก่อสร้างพระมหาสถูป

เนื้อหาการอบรม : มรณานุสติในพุทธวัชรยาน คัมภีร์มรณศาสตร์ บาร์โดและชีวิตหลังตาย การแตกสลายของธาตุ การบ่มเพาะศรัทธา การเตรียมจิตผู้ป่วยระยะสุดท้าย การปฏิบัติโพวา การทำบุญให้แก่ผู้ล่วงลับ

รูปแบบการอบรม : บรรยาย สนทนาธรรม ทำสมาธิ 4 ช่วงในแต่ละวัน เดินภาวนา สวดมนตรา ปลีกวิเวก ฝึกโยคะเพื่อเอื้อต่อการทำสมาธิ (2 ครั้งต่อวัน)

นำภาวนา : รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์สอนพุทธวัชรยาน ผู้บรรยายเรื่องการเตรียมตัวตายแบบทิเบตในหลายสถาบัน อดีตอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นำฝึกโยคะ : ครูอ๊อด (ชีวิตสิกขา)

สถานที่อบรม : ศูนย์ขทิรวัน (หัวหิน) ธรรมาศรมแบบทิเบตและสถานก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูปอุทิศแด่พระโพธิสัตว์ตารา ซึ่งนอกจากจะมีความเงียบสงบ งดงาม ยังเป็นสถานที่ที่ได้รับพรจากพระอาจารย์สำคัญหลายท่านของทิเบต

ที่พัก : เต้นท์เดี่ยว เต้นท์ครอบครัว ศาลาที่มีมุ้งลวดกันยุง และเรือนปฏิบัติธรรมรวม (หากเสร็จทันก่อนวันอบรม) ทางมูลนิธิจะเตรียมผ้าห่ม หมอน ถุงนอน ผ้ารองเต้นท์ และเครื่องอำนวยความสะดวกอื่นๆให้

อาหาร : อาหารมังสะวิรัติ 3 มื้อต่อวัน (มีน้ำปานะบริการผู้งดอาหารเย็น)

การเดินทาง : เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือโดยรถตู้ที่มูลนิธิจะเช่าให้ มีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาทสำหรับการเดินทางไปกลับ

บริจาคร่วมกิจกรรม : 2000-4000 บาท เป็นค่าอาหารตลอดการอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ผู้ที่ไม่สามารถบริจาคร่วมกิจกรรมได้ ทางมูลนิธิจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีไป

หมายเหตุ : (1) ขอให้ผู้เข้าอบรมอยู่ภาวนาจนครบทั้ง 7 วัน เพื่อให้ได้รับผลเต็มที่จากการปฏิบัติ (2) ขอเชิญทุกท่านเวียนเทียน ถวายดวงประทีป ณ บริเวณก่อสร้างพระมหาสถูปและภาวนาเพื่อสันติภาพของโลกในวันวิสาขบูชา

แจ้งความจำนง (พร้อมกรอกใบสมัคร)ได้ที่ 1000tara@gmail.com
โทร 087-829-9387; 083-300-8119

กำหนดการ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2554
13.00 น. พบกันที่บ้านมูลนิธิ ออกเดินทางไปศูนย์ขทิรวัน
16.00 น. ถึงศูนย์ขทิรวัน เข้าที่พัก พินิจธรรมชาติยามเย็น
17.00 น. อาหารเย็น
19.00 น. กิจกรรม “ออกจากหลุมอันมืดมิด”
21.00 น. ภาวนา
22.00 น. เข้านอน

วันที่ 13-16 พฤษภาคม 2554
*ประเด็นอบรมเปลี่ยนไปทุกวันตามลำดับของเนื้อหาในคัมภีร์*
5.00 น. ตื่นนอน
5.30 น. กราบอัษฎางคประดิษฐ์ นั่งสมาธิ ทำวัตรเช้า
7.00 น. เครื่องดื่มยามเช้า
7.30 น. เดินภาวนา
8.30 น. อาหารเช้า
9.30 น. อบรมพื้นฐานการภาวนา
11.00 น. โยคะ
12.00 น. อาหารกลางวัน
14.00 น. อบรมการเตรียมตัวตาย
15.30 น. โยคะ
16.30 น. สมาธิ
17.30 น. อาหารเย็น
19.00 น. มรณานุสติแบบทิเบต
21.00 น. มนตราภาวนาและสมาธิ
22.00 น. เข้านอน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2554 (วันวิสาขบูชา)
5.00 น. ตื่นนอน
5.30 น. กราบอัษฎางคประดิษฐ์ สมาธิ ทำวัตรเช้า
7.00 น. เครื่องดื่มยามเช้า
7.30 น. เดินภาวนา
8.30 น. อาหารเช้า
10.00 น. อบรมการเตรียมตัวตาย
11.30 น. โยคะ
12.00 น. อาหารกลางวัน
14.00 น. ปลีกวิเวก
15.30 น. โยคะ
16.30 น. สมาธิ
17.30 น. อาหารเย็น
19.00 น. ถวายดวงประทีป 505 ดวงที่บริเวณพระมหาสถูป
21.00 น. แบ่งปันประสบการณ์
22.00 น. เข้านอน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2554
5.00 น. ตื่นนอน
5.30 น. กราบอัษฎางคประดิษฐ์ นั่งสมาธิ ทำวัตรเช้า
7.00 น. เครื่องดื่มยามเช้า
7.30 น. สรุปข้อคิดจากการอบรม
9.00 น. อาหารเช้า
10.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
__________________________________________________________________________

ใบสมัคร
“วิสาขบูชาภาวนา อบรมเตรียมตัวตายแบบทิเบต”
12-18 พฤษภาคม 2554
ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้และส่งกลับมายัง 1000tara@gmail.com หรือส่งโทรสารที่ 02 528 5308

ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิสาขบูชาภาวนา

ชื่อและนามสกุล……………………………………………………………………………………………………………………

ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.  เบอร์โทรศัพท์……………………………………………………………………………………………………………………..

4. อีเมล์………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิพันดารา
……ครั้งแรก
……เคยร่วมกิจกรรม (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………….

6. การเดินทาง
…….เดินทางมาเอง               ……เดินทางกับรถตู้ที่มูลนิธิจัดหาให้

7. บริจาคร่วมกิจกรรม

*กรุณาแจ้งความจำนงและโอนเงินล่วงหน้าภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2554*
บัญชีออมทรัพย์​ ชื่อ “มูลนิธิพันดารา” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 038-4-31667-8

บริจาคร่วมกิจกรรมจำนวน……………………………………….บาท
จ่ายค่ารถจำนวน……………………………………………………..บาท
ร่วมสมทบทุนให้ผู้อื่นได้ร่วมปฏิบัติธรรม………………………..บาท
รวม…………………………………..บาท

ในกรณีที่มีการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาแจ้งให้มูลนิธิทราบโดยด่วนที่สุด
หากยกเลิกภายใน 5 วันก่อนวันจัดกิจกรรม มูลนิธิขออภัยที่ไม่สามารถคืนค่าลงทะเบียนให้ได้

ติดต่อมูลนิธิ : โทร 087-829-9387; 083-300-8119
ขอบคุณค่ะ

Teaching from Tibet

“ปราศจากผู้ชี้นำหนทาง ก็ปราศจากการบรรลุธรรม” (ชาซา ริมโปเช)

ด้วยเหตุนี้ คุรุจึงเป็นที่สุดของชีวิต

“Without a guide, there will be no realization.” (Shadza Rinpoche).

Therefore, the teacher is everything in life.