Seminar on Tibetan Medicine

กิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับการแพทย์ทิเบต

เสาร์หน้า (26 มีค, 9.30-12 น. บ้านมูลนิธิพันดารา)


ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสวนา “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการแพทย์ทิเบต” นำเสวนาโดยรศ.ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และนพ. เซดอร์ ญารงชา จากสถาบันการแพทย์ที่เก่าแก่แห่งนครลาซา ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง โรคภูมิแพ้ ด้วยสมุนไพรทิเบต วิธีการบำบัดรักษา การแพทย์ทิเบตกับพระพุทธศาสนา เรื่องของธาตุที่มีผลต่อบุคลิก อารมณ์ และอาหาร ฯลฯ เสวนาแบบเป็นกันเองพร้อมจิบชาทิเบต ลงทะเบียนที่ 1000tara@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s