แม่น้ำแห่งความกรุณาและฝนดับไฟแห่งกิเลส

คุรุเป็นเรือขนาดใหญ่ นำพาสัตว์โลกให้ข้ามทะเลที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายแห่งการดำรงชีวิตอยู่

ท่านเป็นนายเรือที่พาพวกเขาไปสู่ฟากฝั่งแห่งการหลุดพ้น

ท่านเป็นฝนดับไฟแห่งกิเลส

เป็นพระจันทร์และพระอาทิตย์ที่ส่องสว่างขจัดความมืดบอดแห่งอวิชชา

เป็นพื้นดินแข็งแกร่งทานน้ำหนักของสิ่งดีและชั่ว

เป็นต้นสารพัดนึกที่ให้ความสุขทั้งระดับปรมัตถิ์และระดับสมมติ

เป็นขุมทรัพย์คำสอนที่ยิ่งใหญ่ลึกซึ้ง

เป็นแก้วสารพัดนึกที่ให้ความรักแก่สรรพสัตว์อย่างเท่าเทียมกัน

เป็นแม่น้ำแห่งความกรุณาที่ยิ่งใหญ่

เป็นภูเขาที่อยู่เหนือความกังวลใจ ไม่หวั่นไหวต่อแรงลมแห่งความรู้สึกและอารมณ์

เป็นเมฆใหญ่ที่เต็มไปด้วยฝนที่ชโลมความเจ็บปวดแห่งกิเลส

กล่าว สั้นๆ คุรุมีคุณค่าเทียบเท่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์..ความอบอุ่นจากปัญญาและความ กรุณาจากท่านจะหล่อหลอมเป็นเหมืองแร่ภายในกายของเราและปล่อยทองแห่งพุทธภาวะออกมา

บทสรรเสริญคุรุ จากบทปฏิบัติ “คุรุโยคะ” อรรถกถาโดย พระอาจารย์ดิลโก เคียนเซ ริมโปเช

แปลโดย กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s