ชีวิตและศรัทธา

อ.กฤษดาวรรณ อุทิศ ชีวิตและศรัทธา แรงบันดาลใจจากความเลื่อมใสในศาสนาพุทธทิเบต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 

จากแรงศรัทธาที่มีต่อศาสนาพุทธในทิเบต กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ รศ.ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ อุทิศตัวในการศึกษาวัฒนธรรม ศาสนาและภาษาทิเบตอย่างลึกซึ้ง จนเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ร่วมสืบสานวัฒนธรรมโบราณของชาวทิเบตด้วยการ กราบแบบอัษฎางคประดิษฐ์ คือ การเดิน 3 ก้าว แล้วก้มกราบพื้นดินตลอดระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร ซึ่งเรื่องราวการเดินทางเข้าสู่พระพุทธศาสนาธิเบต และ การปฎิบัติธรรมของเธอถูกถ่ายทอดรผ่านหนังสือ “ ชีวิต และ ศรัทธา”

รศ.ดร.กฤษดาวรรณ เล่าถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ว่า “ ชีวิต และ ศรัทธา เป็นหนังสือที่อาจารย์อยากแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เดินทางไปปฏิบัติธรรม และสถานศักดิ์สิทธิ์ในทิเบตตลอดเวลา 17 ปีที่ผ่านมา ได้สนทนาและปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์หลายท่าน พบปะผู้จาริกแสวงบุญชาวทิเบตมากมาย และได้จาริกแสวงบุญในทิเบตด้วยการเดินทักษิณาวัตรรอบภูเขาศักดิ์สิทธิ์และ ด้วยการกราบอัษฎางคประดิษฐ์ไปบนถนนรวมระยะทาง 80 กิโลเมตร ทำให้เข้าใจถึงแก่นของความเป็นพุทธทิเบตและเห็นความสำคัญของการนำแก่นของ ความเป็นพุทธนี้ที่เน้นการประสานระหว่างปัญญากับกรุณามาใช้ในโลกสมัยใหม่ จึงอยากนำประสบการณ์เหล่านี้มาเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ จึงเป็นที่มาของหนังสือชีวิตและศรัทธา

ศาสนาพุทธในทิเบต เป็นพุทธนิกายมหายาน เน้นการบ่มเพาะปัญญาและความรักความกรุณา และการดำรงชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์ของสัตว์โลก ซึ่งจุดเด่นของศาสนาพุทธในทิเบต เน้นการประสานการปฏิบัติธรรมกับการดำรงชีวิต มีคำสอนชัดเจนเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายและชีวิตหลังตาย และมีการสอนเรื่องการฝึกจิตอย่างเป็นลำดับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง โดยที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะอยู่จำศีลปลีกวิเวกเป็นเวลา 3 ปี 3 เดือน 3 วันหรือมากกว่านั้น ส่วนศาสนาพุทธในไทย เป็นพุทธนิกายเถรวาทหรือหินยาน เน้นการปฏิบัติธรรม ฝึกฝนตนจนเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ซึ่งทั้งสองนิกายนี้มีความเหมือนกันตรงที่มีแนวคิดพื้นฐานเดียวกัน เพียงแต่วิธีการแตกต่างกัน หรือ เปรียบเหมือนประตูที่เข้าไปสู่ภายในอาคาร อาจมีหลายบาน แต่ทั้งหมดก็นำไปสู่ภายในเหมือนกัน

นอกจากนี้หนังสือยังบอกเล่าถึงที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิพันดาราใน ประเทศไทย องค์กรการกุศลที่เผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมของชาวทิเบต และเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทั้งในไทยและทิเบต อาจารย์มุ่งหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงศรัทธา และแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านทุกท่านร่วมกันแสดงความรับผิดชอบสังคมด้วยความรัก และความกรุณา ช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ”

ติดต่อรับหนังสือ “ชีวิตและศรัทธา”โดยส่งที่อยู่ (พร้อมซองติดแสตมป์ 5 บาท) มาที่มูลนิธิพันดารา 695 ลาดพร้าว ซอย 11 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม 10900 หรือแจ้งที่อยู่ทางอีเมล 1000tara@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s