Happiness Training at Khadiravana Center

อบรม “วิถีแห่งการบ่มเพาะปัญญาภายใน” สำหรับองค์กร ครั้งที่ 2
ตอน “ความสุขเริ่มง่ายๆที่ตัวเรา”
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 4-5 ธันวาคม 2553
ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน


วัตถุประสงค์
เพื่อให้แนวทางในการเปลี่ยนแปลงตัวเองสำหรับชีวิตที่ดีขึ้น ฟื้นฟูจิตใจ สร้างความรักความสามัคคีในองค์กร และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน

วิธีการ
เสนอแนะการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเอง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งการทำงานและครอบครัว โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกัน ปรับมุมมองบนพื้นฐานของหลักการ “ความสุขเริ่มง่ายๆที่ตัวเรา” แลกเปลี่ยนนานาทัศนะเพื่อหามุมมองในการคิดบวกและเพื่อบ่มเพาะปัญญาภายใน ด้วยการภาวนาในหลายรูปแบบ

กิจกรรมในครั้งนี้จัดเป็นพิเศษสำหรับบุคลากรบริษัท Precision Parts ไม่ได้เปิดรับบุคคลทั่วไป แต่ถ้าองค์กรใดสนใจจะให้มูลนิธิจัดอบรมในแนวนี้ สามารถสอบถามที่ 1000tara@gmail.com หรือโทร 0806100770

กำหนดการ
วันที่ 4 ธันวาคม 2553
16.00 น. คณะผู้เข้าอบรมเดินทางมาถึงศูนย์ขทิรวัน
16.30 น. ก้าวย่างผ่านตัวตน…สู่วิถีแห่งความสุข
17.30 น. ชื่นชมธรรมชาติในยามเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นแบบเรียบง่ายและพอเพียง
19.30 น. สนทนาเรื่อง “คิดบวก คิดดี”
20.30 น. ชมภาพยนตร์กลางแสงดาว
22.00 น. ผ่อนกายพักใจ

วันที่ 5 ธันวาคม 2553
06.00 น. ตื่นนอนด้วยจิตเบิกบาน
06.30 น. กราบอัษฎางคประดิษฐ์ นั่งสมาธิ และสวดมนตร์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่วันพ่อ
เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ความสุขเริ่มง่ายๆที่ตัวเรา
10.30 น. จิบชายามสาย
11.00 น. ผูกธงมนตราศักดิ์สิทธิ์ถวายเป็นพระราชกุศล
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.  สนทนาและร่วมกิจกรรม “ตัวตนเดิมแท้”
15.00 น. จิบความสุขเพื่อการผ่อนคลายอย่างแท้จริง
15.45 น.  ส่งมอบความรัก…ก่อเป็นความสามัคคี
17.00 น. ยาตราภาวนา
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นแบบเรียบง่ายและพอเพียง
19.30 น. สวดมนตร์เพื่อขอพรในการเข้าถึงปัญญาภายใน
20.00 น. ถวายเทียนชัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
21.00 น. มนตราภาวนาพร้อมกับถวายดวงประทีปแห่งสันติภาพ ณ บริเวณก่อสร้างพระศานติตารา-มหาสถูป อุทิศบุญกุศลด้วยกัน
21.45 น. แบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์
22.30 น. ผ่อนกายพักใจ

วันที่ 6 ธันวาคม 2553
06.30 น. ตื่นนอน เก็บสัมภาระ
07.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

กติกาในการเข้ารับการอบรม ทำกิจกรรมจิตอาสา และปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ขทิรวัน
เนื่องจากศูนย์ขทิรวันเป็นสถานวิเวกภาวนา ใคร่ขอความร่วมมือดังต่อไปนี้
1. เราจะใช้ชีวิตด้วยกันอย่างเรียบง่ายและกลมกลืนกับธรรมชาติ โดยปรุงแต่งให้น้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว การพูดคุย การคิด หรือการกระทำสิ่งใด เพื่อให้เราได้อยู่กับจิตใจที่ใสกระจ่างภายในให้มากที่สุด
2. เราจะเคารพกันและกันโดยพูดถึงและคิดเกี่ยวกับผู้อื่นในแง่บวกเสมอ
3. เราจะใช้ชีวิตอย่างมีความกตัญญูรู้คุณต่อธรรมชาติและบุคลากรที่คอยให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวก
4. เราจะฝึกจิตให้อ่อนน้อม อ่อนโยน เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา ไม่เบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยแม้แต่ยุงหรือแมลง
5. ในระหว่างทำกิจกรรม เราจะไม่ใช้โทรศัพท์นอกจากในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วน
6. เพื่อให้ศูนย์ขทิรวันงดงามอยู่เสมอ เราจะช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณที่พัก ศาลาปฏิบัติธรรม ที่รับประทานอาหาร รวมทั้งห้องน้ำ

7. เราจะไม่นำขนมและอาหารโดยเฉพาะเนื้อสัตว์เข้าไปรับประทานในศาลาและเรือนปฏิบัติธรรม

8. เพื่อช่วยในการฝึกสติและเป็นการเคารพต่อสถานที่ เราจะไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มของมึนเมาในบริเวณศูนย์ฯ

9. หลังเลิกการอบรมหรือปฏิบัติธรรมทุกครั้ง ขอความกรุณาพวกเราช่วยกันเก็บเครื่องนอนให้เรียบร้อย

10. เนื่องจากศูนย์ขทิรวันดำเนินการโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการดูแลสุขภาพตามแนวทิเบต เราจึงเน้นการรับประทานอาหารที่เรียบง่ายและพอเพียงปรุงด้วยผักสดเป็นสำคัญ สำหรับผู้อยู่จำศีลปลีกวิเวกจะต้องไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ส่วนผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป ขอให้รับประทานเนื้อสัตว์แต่น้อย โดยขอให้ละเว้นอาหารทะเลเป็นสำคัญเนื่องจากต้องใช้ชีวิตของสัตว์เป็นจำนวนมาก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s