ประชุม/เสวนาเรื่อง “วิถีแห่งความสุข”

การประชุมและเสวนาเรื่อง

“วิถีแห่งความสุข”

ห้องประ ชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย

์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
…วัน เสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2553 เวลา 8.30-17.00 น.
จัดโดยมูลนิธิพันดารา และศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไล่ล่า “ความสุข” ก็เหมือนเด็กวิ่งไล่จับรุ้งกินน้ำ
ดิลโก เคียนเซ ริมโปเช

หลักการและเหตุผล
ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่หลายคนกลับไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไร สังคมสมัยใหม่มักให้ความหมาย ว่า ความสุขคือสิ่งที่ซื้อได้ด้วย เงิน และเป็นสิ่งเดียวกันกับความพึง พอใจทางเนื้อหนัง หรือการได้บำรุงบำเรอประสาทสัมผัสต่างๆ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยิ่งเราใช้จ่ายบริโภคไปเท่าใด ก็ดูเหมือนว่าเรายิ่งห่างไกล จากความสุขไปเท่านั้น เพราะกลับเกิดความไม่พอใจ หรือไม่รู้จักพอเพียง
ความสุขจึงเป็นสิ่งที่ผู้คนไขว่ คว้า แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับ เปรียบเสมือนเด็กวิ่งไล่จับรุ้งกินน้ำ ความสุขเกิดขึ้นแล้วหมดไปอย่าง รวดเร็ว เพราะความสุขที่ผู้คนส่วนใหญ่ คิดคำนึงเป็นเพียงความสุขที่ เกิดจากเหตุปัจจัยจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียง เกียรติยศ เงินทอง สมบัติ หรือความปรารถนาที่จะครอบครอง สิ่งใด ด้วยเหตุนี้ ผู้คนจึงยังเต็มไปด้วยความทุกข์ และเกิดปัญหาความขัดแย้งต่างๆมากมายในสังคม
กล่าวโดยรวมก็คือ ความสุขเป็นยอดปรารถนาของทุกคน แต่ในท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้ว ยการแข่งขันและการบริโภค เช่นที่เป็นอยู่นี้ ความสุขกลับกลายเป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกล เราอาจเปรียบได้กับม้าที่วิ่งอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย เพราะอยากกินแครอทที่แขวนอยู่ ข้างหน้ากับหลักที่ติดอยู่ กับอานม้า ไม่ว่าม้าจะวิ่งไปมากเท่าใดหรือ เร็วเท่าใด ก็ไม่ได้กินแครอทเสียที ภาพนี้อธิบายสภาพของสังคมที่เราดำรงอยู่ได้เป็นอย่างดี
ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการอภิปรายและเสวนาเกี่ยวกับความสุขในหลากหลายมิติ คณะผู้จัดจึงได้จัดประชุมและ เสวนาเรื่อง “วิถีแห่งความสุข” ขึ้นโดยได้เชิญผู้ปฏิบัติธรรมในหลากหลายวิถีของพระพุทธศาสนา นักวิชาการ นักเขียน นักแสดง ตลอดจนนักวางแผนกลยุทธ ที่ได้ศึกษาพระพุทธธรรมและได้นำมาใช้เป็นหลักในการดำรงชีวิต มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และให้ข้อคิดในหัวข้อดังกล่าว
การประชุมครั้งนี้จะทำให้ผู้ เข้าร่วมประชุมและสังคมโดยรวม ได้หันมาทำความเข้าใจความ หมายของความสุขกันอย่างจริง จังและได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ ยนกระบวนทัศน์เกี่ยวกับเรื่อง นี้ เพื่อไม่ให้นิยามของความสุขอยู่ เพียงแค่การได้มาซึ่งวัตถุ หรือสิ่งที่ปรารถนาจะครอบ ครอง อันเป็นความสุขที่ไม่จีรังและ เป็นต้นตอของความทุกข์อีกมากมาย
นอกจากนี้ ในการประชุม ประเด็นหนึ่งที่จะได้หยิบยกคือเรื่องความสุขที่โยงกับจิตวิญญาณ และเรื่องของ “บริโภคนิยมทางจิตวิญญาณ” (spiritual consumerism) ซึ่งเกิดจากการทำมิติทางจิตวิญญาณ ให้กลายเป็นสินค้าที่มาบ ริโภคกัน ไม่ต่างจากสินค้าและบริการประ เภทอื่น
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 มูลนิธิพันดาราและศูนย์จริยธรรมฯ ได้จัดการประชุมเกี่ยวกับความสุขมาครั้งหนึ่งแล้ว ในหัวข้อ “ความสุขในสังคมสมัยใหม่” ในการประชุมคราวนั้นมีผู้มาประชุมเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการสนทนาอย่างกว้าง ขวางเกี่ยวกับบทบาทของความสุข ในสังคม
อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายมิติที่ไม่ได้รับการอภิปรายในการประชุมคราวก่อน อาทิ ความสุขในมุมมองของซกเช็น ซึ่งแม้ว่าจะเป็นคำสอนในพุทธวัช รยาน แต่มีความเป็นสากลที่สามารถนำ มาประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานกา รณ์ ความสุขกับบริโภคนิยมทางจิตวิญญาณ ซึ่งได้กลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ของสังคมไทย ความสุขจากมุมมองของนักจิตวิทยา เป็นต้น ทางคณะผู้จัดจึงเห็นว่าควรจะได้มีการจัดประชุมและเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับความสุขอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการชี้ให้เห็นหนทางแห่งความสุขแล้ว ยังเป็นการเพิ่มกระแสธารแห่ง ความสุขให้แก่สังคมอีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. นำเสนอหลากหลายหนทางและแนวทาง ในการเข้าถึงความสุข
2. เสนอทางออกให้แก่ผู้คนในสังคมว่าความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนนั้นจะได้มาได้อย่างไร
3. กระตุ้นความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าวิจัยและวิพากษ์กี่ยวกับความสุขในแง่มุมต่างๆในสังคมไทย

การลงทะเบียน
ไม่เก็บ ค่าลงทะเบียน ทางมูลนิธิยินดีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นเจ้าภา พอาหารว่างหรืออาหารกลางวัน สำหรับวิทยากรและจิตอาสาช่ว ยงาน

โปรดสำรองที่นั่งภายในวันที่ 27 กันยายน 2553 Email: 1000tara@gmail.com มือถือ 0806100770

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิ
www.thousand-stars.org; https://krisadawan.wordpress.com/; www.facebook.com/มูลนิธิพันดารา

กำหนดการ วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2553 (ฉบับปรับใหม่)
8.30 น. ลงทะเบียน
9.00 น. พิธีเปิดและภาวนาเพื่อสันติสุข ของสรรพชีวิต
9.15 น. เสวนา “วิถีแห่งความสุข”
กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านทิเบต) สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์ (อาจารย์สอนการเปลี่ยนแปลงตนเองและรองผอ. มูลนิธิส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน) ณัฐฬส วังวิญญู (สถาบันขวัญแผ่นดิน)
10.45 น. เติมความสุขยามเช้า
11.15 น. “จิตวิทยาแห่งความสุข”
ดร. กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
12.00 น. พักผ่อนยามเที่ยงและรับประทา นอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.00 น. “มองเรื่องร้าย…ด้วยความสุข”
คุณมาฬิศร์ เชยโสภณ (นักแสดง นักเขียน บรรณาธิการ ผู้เขียน
14.00 น. “ความสุขบนความทุกข์”
จิตร์ ตัณฑเสถียร (นักวิจัยพฤติกรรมและนักวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร)
14.45 น. จิบความสุขในความว่าง
15.00-17.00 น. “ความสุขในมุมมองของซกเช็น” (Happiness in Dzogchen Perspective)
ลาตรี เคนโป ญีมา ทรักปา ริมโปเช (ครูทางจิตวิญญาณชั้นนำของทิเบต ผู้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมในหลายประเทศทั่วโลก)
**บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แปลเป็นไทยโดยดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

Advertisements

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s