บรรยายเรื่องศีลโพธิสัตว์ เป็นภาษาธิเบตโดย กุงกา ซังโป ริมโปเช  แปลเป็นภาษาไทยโดย รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์  มูลนิธิพันดารา เรียบเรียงโดยภัทรารัตน์

ขอให้ข้อบันทึกเป็นประโยชน์และแรงบันดาลใจสำหรับ ทุกคน และขอให้กุศลทั้งหมดต่อทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดผู้บันทึกขอน้อมรับไว้เอง

การ เปลี่ยนจิตใจตนให้มีจิตแบบโพธิสัตว์ คือ ให้เรานึกถึงผู้อื่นเป็นหลัก เพราะปรกติเราจะนึกถึงแต่ตัวเองเป็นหลัก

การ มีโพธิจิตมี ๒ แบบ คือ ในสมมุติสัจ และปรมัตถสัจ

การเป็น โพธิสัตว์ นั้นเราต้องทำตนให้เป็นที่ควรค่าแก่การบูชา โดย เป็นไปได้สองแบบคือ

๑ โดยการอธิษฐานจิต ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงสัมมาสัมโพธิญาณ

๒ ลงมือกระทำโดยการรับใช้สรรพสัตว์

โพธิสัตว์มีสามแบบ คือ

๑. เป็นแบบพระราชา คือ พ้นทุกข์ก่อนเพื่อกลับมาช่วยให้สรรพสัตว์พ้นทุกขฺ                            ๒. เป็นแบบคนพายเรือ คือ ไปพร้อมกับผู้โดยสาร                                                                    ๓. เป็นแบบคนเลี้ยงแกะหรือจามรี คือ ไปทีหลัง ซึ่งในความเชื่อของธิเบตถือว่าเป็นทัศนะแบบที่ประเสริฐที่สุด

เพราะ ว่าไม่ได้นึกถึงประโยชน์ของตนเลย  และตั้งจิตให้สรรพสัตว์เข้าถึงโพธิญาณก่อน

หัวใจหลักในการ เป็นโพธิสัตว์ คือ มีความกรุณาต่อสรรพสัตว์อย่างไม่จำกัด มีโพธิจิต และตระหนักรู้ในความว่างหรือศูนยตา ดั่งที่จารึกในพระสูตร

เรา ควรฝึกขันติบารมี เช่น การฝึกละความโกรธ  หากเราโกรธใครให้คิดเสียว่า เราเคยทำร้ายเขามาก่อนในอดีต

ทั้งนี้ ตามความเชื่อของชาวธิเบตนั้น สรรพสัตว์ทั้งหลายอาจเคยเป็นพ่อแม่ของเรามาก่อนในอดีตชาติ ไม่มีใครเป็นศัตรูเรา

หากมีก็เป็นเพราะจิตเราสร้างศัตรูขึ้นมาเอง ถ้าเขาเป็นศัตรูเราจริง ก็คงต้องเป็นชั่วนิรันทร์  แต่อันที่จริงก็เปล่าเลย

จิต เราเท่านั้น ที่ปรุงแต่ง เมื่ออายาตนะภายใน กระทบอายาตนะภายนอก และวิญญาณขันธ์ทำงาน

อนึ่ง ชาวธิเบต พูดถึงศีลในสามลักษณะ คือ

๑. ศีลปาติโมกข์

๒. ศีลโพธิสัตว์

๓. ศีลตันตระ

ปล. ขอบพระคุณ อาจารย์กฤษดาวรรณอีกครั้งที่จัดการอบรมดีดีบ่อยครั้ง และเป็นงานซึ่งเต็มไปด้วยองค์ความรู้ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในได้ จริง ต่อคนเป็นจำนวนมาก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s