คำสอนจากหลังคาโลก

เมื่อมีบุญ ย่อมมีหนทาง (เล เยอนะ ลัม เยอ) When there’s merit, there’s a way.

เกิดแล้ว ความตายก็จะตามมา (เจเบ เจเน ชีวา อง) After one is born, death will follow.

น้ำมาจากธารน้ำแข็ง พระธรรมมาจากพระพุทธเจ้า (‎ชูโก กังลา ทุก เชอโก ซังเจลา ทุก) Water comes from glaciers, dharma comes from Buddha.

ถ้าไม่รู้จักรักลูกให้ถูกวิธี ก็เหมือนปล่อยลูกให้เปลือยกายออกไป (จีมาชิง จีทรุก เจอะเวอตัง) If we don’t know how to love our children, it’s like letting them go naked.

วาจาของพ่อแม่ คือหูของลูก (พาเม คาตา ผูทุกกิ นาลัม)

Parents’ words are children’s ears.

เมื่ออยู่บนตักแม่ ลืมนึกถึงความสุข เมื่อเดินทางไกล จึงรู้ว่าจิตเศร้า (อาเม ปังลา เตตู จี มาซัม มิยุล แฉนตุ เลบตู เซ็มปา โจ)

When I’m on mother’s lap, I don’t think about happiness. My mind is sad when I’m away from home.

คน 30 คน ความคิด 30 อย่าง จามรี 30 ตัว เขา 60 เขา (มิ ซุมจู ซัมบา ซุมจู โซ ซุมจู ราโจ ทรุกจู) 30 people, 30 thoughts; 30 yaks, 60 horns.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s