โปรแกรมสำหรับ “สายลม มนตรา สมาธิ”

กิจกรรม “สายลม มนตรา สมาธิ”
14-15 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

ร่วมพิธีชักรอกธงมนตร์สำหรับสถูปมนตร์องค์ที่ 4 ฟังธรรมเรื่อง “ทำจิตใจให้มีความสุข” เรียนรู้เรื่องพุทธทิเบตสำหรับผู้ฝึกใหม่ และปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2553
6.30 น. พบกันที่บ้านมูลนิธิ (695 ลาดพร้าว ซอย 11) เพื่อเดินทางไปศูนย์ขทิรวัน
10.30 น. ถึงศูนย์ขทิรวัน
11.09 น. เริ่มพิธีชักรอกธงมนตราขึ้นสู่ยอด ริมโปเชทำพิธีพุทธาภิเษกพระสถูปมนตร์องค์ใหม่ ซึ่งประกอบด้วยบทสรรเสริญพระแม่ตารา 21 องค์ ธารณีพระแม่ฉัตรขาวเพื่อการสะเดาะเคราะห์ และบทสรรเสริญพระอรหันต์ 16 องค์
13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.30 น. บรรยายธรรมเรื่อง “การทำจิตใจให้มีความสุข” โดยพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช
16.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
17.00 น. สนทนาเรื่อง “พุทธทิเบตสำหรับผู้ฝึกใหม่” ในสถูปมนตร์ และเดินภาวนาในสวนป่าแห่งความรื่นรมย์ ร่วมกับรศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
18.30 น. พักรับประทานอาหารเย็น และสนทนาธรรมตามอัธยาศัย
20.30 น. ถวายดวงประทีป 109 ดวง และเวียนเทียนรอบสถูปมนตร์และบริเวณพระมหาสถูป
21.30 น. ร่วมภาวนาและอุทิศส่วนกุศล

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2553
6.30 น. ตื่นนอน
7.00 น. กราบอัษฏางคประดิษฐ์เพื่อตอบแทนบุญคุณของบุพการีเนื่องในโอกาสวันแม่
7.30 น. นั่งสมาธิและสวดมนตราแห่งความเมตตากรุณา
8.30 น. พักรับประทานอาหารเช้า
10.00 น. ร่วมพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อพระแม่ตาราที่มูลนิธิพันดาราจัดสร้างขึ้นเป็นองค์แรก และพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากทิเบต พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมและซักถามข้อคิดทางธรรมกับริมโปเช
12.00 น. ปลูกต้นมะลิและต้นไม้มงคลอื่นๆร่วมกับริมโปเช
12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s