พระพุทธเจ้าการแพทย์

มนตราประจำพระไภษัชยคุรพุทธเจ้า :

โอม เบคันเซ เบคันเซ มหาเบคันเซ ราซา สมุคเต โซฮา

ขอให้ผู้สวดบูชาพระองค์หายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย ขอให้ยาของเขาเป็นดังต้นอโรคยาในพระหัตถ์ ขอให้ศรัทธาที่พวกเขามีต่อพระองค์สลายกรรมอันเป็นเหตุแห่งการเจ็บป่วยด้วยเทอญ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s