Tara Maghapuja Event (1)

28 February 2010 Khadiravana Center

Tara empowerment, meditation and retreat with Kunga Sangbo Rinpoche

Blessing ceremonies for the new pavilion and the stupa construction

ความทรงจำจากงานมาฆบูชา 28 กพ ถึง 1 มีค ที่ผ่านมา ไอหมอกจากภูเขาหลังฝนตกเมื่อเราภาวนาจบพอดี

รอเปิดศาลา

น้องลาล่าในเต้นท์ทิเบตสดใส

ประโคมด้วยเสียงฉาบและกลอง ศาลาใหม่ขอต้อนรับทุกคน

ริมโปเชขึ้นศาลา

“แต่ละปี อาตมาได้เห็นความก้าวหน้าของสถานที่แห่งนี้ รู้สึกมีความปีิติยินดีและขออนุโมทนาต่อผู้มีจิตตั้งอยู่ในบุญกุศล”

พี่ประเสริฐ ศิลปสมัย (สามีของพี่วัฒนา ผู้ล่วงลับ บุคคลที่เรานึกถึงเมื่อสร้างศาลาหลังนี้) รับของขวัญจากริมโปเช

พี่อัมพร เหลืองลักขณาวลัย รับใบอนุโมทนาบัตรจากมูลนิธิ

พี่รสสุคนธ์ วงศ์นรเศรษฐ์รับของขวัญเป็นรูปพระแม่ตาราจากริมโปเช พี่รสสุคนธ์ทำบุญเสาเข็ม 10 ต้น ( 100,000 บาท)

อ. ณัฐฬส วังวิญญู และครอบครัว ก็เดินทางมาร่วมงานด้วย

ครอบครัวเจ้าภาพสร้างศาลา

เด็กๆกับแมวเหมียวที่ขทิรวัน


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s