ข่าวกิจกรรมพิเศษ

ข่าวกิจกรรมพิเศษมูลนิธิพันดารา เดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม ๒๕๕๓

โครงการพระศานติตารามหาสถูป มูลนิธิพันดารา ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่กุงกา ซังโป ริมโปเช (Kunga Sangbo Rinpoche) เดินทางมาให้พรแก่การสร้างฐานพระศานติตารามหาสถูปและเยี่ยมเยียนคณะศิษย์ในประเทศไทย ดังนี้

เกี่ยวกับริมโปเช: เจ้าอาวาส วัดเจคุนโด ทิเบตตะวันออก และทุลกุ (พระกลับชาติมาเกิด) วัดต้าชี่กง นครลาซา ผู้เรียบเรียงพระอรรถกถาในนิกายสาเกียปะ ๒๕ เล่ม ริมโปเชเป็นศิษย์ของลูเดน เคน ริมโปเช และสมเด็จพระสังฆราชสาเกีย ทริซิน ประมุขของนิกายสาเกียปะ

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายเป็นภาษาทิเบต รศ.ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์แปลเป็นภาษาไทย

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ธรรมบรรยายเรื่อง “ทำความรู้จักพระพุทธศาสนาวัชรยาน” (Getting to Know Vajrayana Buddhism) ห้อง ๗๐๗ อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๕๓

งานพระแม่ตาราและมาฆบูชาภาวนา (Tara Event and Maghapuja Retreat) ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน บำเพ็ญบุญกุศลในวันมาฆบูชา ฝึกปฏิบัติตามบทตาราสาธนะที่ยังไม่เคยมีใครสอนอย่างจริงจัง ฝึกสมาธิกรรมฐานแบบทิเบต ขอพรจากพระแม่ตารา (พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณา) เพื่อความสุขความเจริญในชีวิตผ่านพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ “ตารามนตราภิเษก” พิธีให้พรการตอกเสาเข็มฐานพระมหาสถูป ๕๐๐ ต้น พิธีเปิดศาลาหลังใหม่ “เตวาวัฒนา” และการเลี้ยงฉลองวันเกิดมูลนิธิครบรอบปีที่ 6 และผู้ที่ครบรอบวันเกิดในวันมาฆบูชา

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น.
ฝึกสมาธิทงเลน (Tonglen meditation) ทงเล็น เป็นการทำสมาธิแบบเมตตาภาวนา ปัจจุบันได้รับการนำไปประยุกต์ใช้กับการบำบัดรักษาผู้ป่วย การเตรียมจิตผู้กำลังจะตาย และผู้มีความทุกข์ทางใจ

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓
ธรรมบรรยายเรื่อง “การละตัวตน (Abandoning the Ego)” ณ ห้องประชุมโพธิคยา ตึกอัมรินทร์โซโก ชาวทิเบตมีมุมมองเกี่ยวกับตัวตนอย่างไร เขามีวิธีการละตัวตนอย่างไร เราจะนำวิธีการนี้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรเพื่อให้เรามีความทุกข์น้อยลงและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างรู้เท่าทันตัวเอง

***
ผู้นำภาวนา : สตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนาปี ๒๕๕๓ จากประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก

วันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๕๓
ภาวนาและบรรยายธรรมของกลุ่มสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา (Dharma talks and guided meditation by outstanding women in Buddhism) ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน กิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษ รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ แปลเป็นภาษาไทย สตรีดีเด่นแบ่งปันประสบการณ์ภาวนาและการทำงานตลอดชีวิตเพื่อสังคม กิจกรรมนี้มูลนิธิจัดร่วมกับคณะกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสตรีสากลแห่งสหประชาชาติ ประธานจัดงาน: ภิกษุณีรัตนาวลีและภิกษุณี ดร. ลี

***
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม แจ้งความจำนงได้ที่ Email: 1000tara@gmail.com, Tel. 0869775867 (Parida); 022184761, 0865640564 (Pakpume) รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่าน https://krisadawan.wordpress.com; http://www.thousand-stars.org

Advertisements

3 Comments

 1. เกษอยากทราบว่าเมื่อไรจะมีการสอนเกี่ยวกับการปฏิบ้ติตัวสำหรับผู้ปฏิบัติ เช่นการสวดมนตืประจำวัน การกราบแบบอัษฎางค์ ตอนนี้เกษปฏิบัติเฉพาะการนั่งสมาธิเท่านั้น และไม่ทราบว่าถ้าเกษปฏิบัติในสายของ17th Karmapa trinley thaye dorje แล้วจะมาเรียนที่มูลนิธินี้ได้หรือไม่คะ

  Reply

  1. เราสอนเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ กิจกรรมทั้งหมด จะเริ่มด้วยการกราบอัษฎางคประดิษฐ์ (อภิวาทโยคะ) สวดถวายมันดาลา และอื่นๆ แล้วแต่ความสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการปฏิบัติตารา เราก็เริ่มด้วยการสวดบูชาครู ยึดพระรัตนตรัย บ่มเพาะโพธิจิต ซึ่งเป็นบทสวดประจำวัน สายการปฏิบัติไม่แตกต่างค่ะ ทางมูลนิธิเน้นธรรมะแบบรีเม (ไม่แบ่งแยกนิกาย) ซึ่งรวมการปฏิบัติในนิกายต่างๆอยู่แล้ว โดยเราสอนให้เห็นชัดว่าสายของการปฏิบัติแต่ละอย่างสืบมาจากไหน เช่น ธรรมะพระแม่ตารามาจากสาเกียปะถ้าปฏิบัติกับท่านกุงกา ซังโป ริมโปเชหรือตัวเอง และสายกาจูร์ปะถ้าปฏิบัติกับท่านริงกุ ทุลกุ ริมโปเช ธรรมะซกเช็นมาจากสายยุงตรุงเพินถ้าปฏิบัติกับท่านญีมา ทรักปา ริมโปเชหรือกุนเทรอ ลาเซ ริมโปเช แต่รีเมไม่ได้แปลว่าผสมผสาน (จับนิดผสมหน่อยของแต่ละนิกาย) นะคะ ทางมูลนิธิมองตัวเราว่าเป็นเหมือนโรงเรียน ทำให้ผู้คนมีปัญญาแยกแยะได้ว่าเขาปฏิบัติในสายใดกับใครโดยมีจุดประสงค์ให้มีการเคารพในนิกายต่างๆรวมทั้งให้มีการปรองดองระหว่างพระพุทธศาสนาเถรวาท มหายาน และวัชรยาน และให้ศึกษาและปฏิบัติจนแตกฉานในวิถีที่ตนถนัด

   Reply

 2. ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ ต้นเดือนหน้าหลังจากที่เกษไปเรียนเรื่องโพวา ที่ฮ่องกงแล้วเกษจะติดต่อใหม่นะคะ

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s