Thinking about Impermanence

ได้ตระหนักถึงความเป็นอนิจจังขึ้นอีก เมื่อลูกนกตกลงมาตาย เมื่อลูกแมว 3 ตัวที่อยู่ในท้องของแม่มันไม่มีบุญได้ลืมตามาดูโลก เมื่อพี่สาวที่ป่วยมานานใกล้จะสิ้นลม…ชีวิตเป็นเช่นนี้เอง เป็นเพียงสภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลง ขอพรจากครูโปรดเมตตา แปรเปลี่ยนความกลัวของดวงจิตที่ล่องลอยด้วยแรงกรรมให้เป็นการตระหนักรู้ในบาร์โดด้วยเทอญ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s