The Stupa’s Embrace

อ้อมกอดของพระสถูป

สร้างสถูปเพื่ออะไร.. ใช่ “วัตถุ”
หากแต่หมายบรรลุผลยิ่งใหญ่
เพื่อผองชนได้แปรเปลี่ยนจิตใจ
เพื่อโลกใหม่ใสสะอาดพิลาสงาม


โน้มนำใจไม่หลีกไกลบุญกุศล
น้อมกมลนิ่งแน่วแก้วทั้งสาม
จิตจึงเปี่ยมศานติสุขทุกโมงยาม
รินสายธารแห่งความรักกรุณา


ให้โอบกอดแห่งรักเป็นหลักโลก
แปรความโศกเปลี่ยนเป็นสุขทุกแหล่งหล้า
ดุจพระแม่ผู้กำเนิดจากชลนา
ดุจดาราพันดวงสว่างกลางค่ำคืน


ขอปวงสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุข
ขอมารดาจงสิ้นทุกข์ความขมขื่น
มิคลาคลาดจากสุขทุกวันคืน
แลยั่งยืนอุเบกขาญาณสืบนานเทอญ


จัมปา ญีมา
30 มิถุนายน 2552

Advertisements

Program & Detail: Embracing Society with Love and Compassion

Conference and Seminar on
“Embracing Society with Love and Compassion”
Room 105 Mahachulalongkorn Building
Chulalongkorn University
8-9 August 2009
Organized by the Thousand Stars Foundation and Center for Ethics of Science and Technology, Faculty of Arts, Chulalongkorn University


The Thousand Stars Foundation has organized several conferences and seminars on Buddhism, spirituality, science and Tibetan/Himalayan studies since 2004. The purpose of such conferences is to enhance dialogues among academics, writers, thinkers, practitioners and general public. This year the Foundation is pleased to organize a conference “Embracing Society with Love and Compassion” to urge society to realize the importance of cultivating love and compassion, which will lead to inner peace, world peace and ultimate happiness.

Program
Saturday 8 August 2009

8.15 Registration

9.00 Opening ceremony
Dr. Prapod Assavavirulhakarn, Dean, Faculty of
Arts, Chualongkorn University


9.15 Candle lighting and prayers for peace, love and
compassion

9.30 Keynote adddress “Embracing Society with Love and
Compassion”
Venerable Dr. Anil Shakya (Assistant to Secretary of
His Holiness the Supreme Patriarch, Wat
Bovornnives)


10.45 Tea break


11.00 Panel on “Teaching Love and Compassion to the
Youth”
Dr. Sorrayut Ratanapojanart (Contemplative
Education Center, Mahidol University)
Dr. Soraj Hongladarom (Center for Ethics of
Science and Technology/Department of
Philosophy, Faculty of Arts, Chulalongkorn
University)

12.30 Lunch


13.30 Tara Great Stupa…The Star of Peace Journey, Year 3

14.00 Special talk on the work for love and compassion
Atcharaphan Phaiboonsuwan (actress)
Moderator: Dr. Siriporn Phakdeephasuk
(Department of Thai, Faculty of Arts, Chulalongkorn
University)

15.15 Refreshments and snacks


15.45-17.00 Buddhism and Science
Dr. Wutthipong Priebchariyawat (Millennium
Institute)

Sunday 9 August 2009

9.00 Candle lighting and prayers for peace, love and
compassion
Everyone is invited to recite “Tara mantra” for
love and happiness together.

9.30 Panel on “Creative media and the cultivation of
love and compassion”
Dr. Duangkamol Chartprasert (Faculty of
Communication Arts, Chulalongkorn University)
Kanjariya Sukrung (Bangkok Post)
Somrit Luechai (Dharma in Your Heart, Channel
3)

11.00 Tea break

11.15 Food and love
Sommai Jaijong (Maikhaidee Restaurant)

12.00 Lunch

13.00 Tibetan medicine
Dr. Tsedor Nyarongsha (Nyarongsha Medical
Institute, Lhasa)

14.30 Mantra, winds and love
Saran Suebsantiwong (Silpakorn
University/opera singer/founder of NUNI
Productions)

15.15 Refreshments and snacks


15.45-17.00 Panel “Spirituality in Modern World”
Jitt Tanthasathian (Plum Village, Thailand)
Dr. Krisadawan Hongladarom (Thousand Stars
Foundation),
Kanokwan Kanokwanawong (Waves of
Thoughts, FM 96.5)

Moderator: Dr. Thatri Taifapool (Faculty of Journalism, Thammasat University)

Conference Language
Thai

Registration
No registration fees. Please make a reservation by 25 July 2009. Email 1000tara@gmail.com Mobile: 0869775867 Phone/fax: 025285308

Conference Fair
We will have food, books, CDs, Tibetan/Himalayan goods and creative products inspired by Tibetan Buddhist arts on sale. The proceeds after costs support the Foundation’s activities.

Requests for Contributions and Volunteers:
1. As there are no registration fees, any supports for refreshments and snacks will be appreciated.
2. Simultaneous translators are welcome so that our international friends can also participate actively in the conference.
3. Anyone would like to have an experience of working with Thousand Stars staff can volunteer to be part of the organizing team – helping with time keeping, preparing hand outs, receiving guests, registering, giving technical supports and taking care of everyone at the conference.

Tentative Program: Embracing Society

การประชุมและเสวนาเรื่อง “โอบกอดสังคมด้วยรักและกรุณา”

ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2552
จัดโดยมูลนิธิพันดาราและศูนย์จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มูลนิธิพันดาราได้จัดประชุมเสวนาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จิตวิญญาณ วิทยาศาสตร์ และทิเบต/หิมาลัยศึกษา มาตั้งแต่ปี 2547 การประชุมเสวนานี้เป็นการให้พื้นที่แก่นักวิชาการ นักคิด นักเขียน ผู้ปฏิบัติธรรม และประชาชนทั่วไปได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ ในปี 2552 นี้ มูลนิธิจะจัดประชุมเรื่อง “โอบกอดสังคมด้วยรักและกรุณา” เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบ่มเพาะความรักความกรุณาอันจะนำไปสู่สันติสุขในจิตใจ ในสังคมและในระดับสากล

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552

8.15 ลงทะเบียน
9.00 ปาฐกถากล่าวเปิดงาน
คณบดี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

9.15 จุดดวงประทีปและภาวนาเพื่อสันติภาพ ความรัก และความกรุณา
9.30 ปาฐกถานำเรื่อง “โอบกอดสังคมด้วยรักและกรุณา” พระอาจารย์ ดร. อนิล ธมฺมสากิโย (วัดบวรนิเวศวิหาร)

10.45 พักดื่มชาดอกไม้

11.00 เสวนาเรื่อง “การสอนความรักความกรุณาให้แก่เยาวชน”
 ดร. สรยุทธ รัตนพจนารถ (จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล) และดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (ศูนย์จริยธรรมฯ และภาคปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

12.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 ศานติตารา การเดินทางของดวงดาวแห่งสันติภาพ ปีที่สาม

14.00 บรรยายและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานเพื่อรักและกรุณา
คุณอัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ (พิธีกร/นักแสดง)
 ดร. ศิริพร ภักดีผาสุก (ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ดำเนินรายการ
15.15 พักรับประทานอาหารว่าง

15.45-17.00 พุทธวิทยาศาสตร์
ดร.วุฒิพงศ์ เพรียบจริยวัฒน์ (สถาบันสหสวรรษ)


วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2552

9.00 จุดดวงประทีปและภาวนาเพื่อสันติภาพ ความรัก ความกรุณา
ขอเชิญทุกท่านร่วมภาวนาตารามนตราเพื่อความรักและความสุข

9.30 เสวนาเรื่อง “สื่อสร้างสรรค์กับการการบ่มเพาะความรักความกรุณา”
ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
คุณกรรณจริยา สุขรุ่ง (หนังสือพิมพ์ Bangkok Post) คุณสมฤทธิ์ ลือชัย (รายการ
ธรรมในใจ)
11.00 พักดื่มชาดอกไม้
11.15 อาหารกับความรัก
คุณสมหมาย ใจจง (ร้านหมายขายดี)
12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 การบำบัดรักษาแบบทิเบต โดยดร. เซดอร์ ญารงชา (สถาบันการแพทย์ญารงชา นครลาซา)

14.30 มนตรา ลมปราณ ความรัก
คุณศรัณย์ สืบสันติวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร/นักร้องโอเปร่า/ผู้ก่อตั้งบริษัท NUNI Productions)
15.15 พักรับประทานอาหารว่าง

15.45-17.00 เสวนาเรื่อง “จิตวิญญาณในโลกสมัยใหม่”
 คุณจิตต์ ตัณฑเสถียร (หมู่บ้านพลัม) ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ (มูลนิธิพันดารา) คุณกนกวรรณ กนกวนาวงศ์ (คลื่นความคิด FM 96.5) ร่วมเสวนาและดำเนินรายการ

ลงทะเบียนล่วงหน้า
ไม่เก็บค่าลงทะเบียน กรุณาแจ้งความจำนงภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2552 Email: 1000tara@gmail.com มือถือ 0869775867 หรือทางโทรศัพท์/โทรสาร 025285308

หมายเหตุ
ที่งานมีอาหาร หนังสือ CD เพลง สินค้าทิเบต/หิมาลัย และสินค้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพุทธศิลป์และวัฒนธรรมทิเบต จำหน่ายในราคาย่อมเยา รายได้หลังหักต้นทุนสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิพันดารา

Embracing Society with Love & Compassion

The Thousand Stars Foundation is pleased to invite everyone to a Pandara annual conference. The theme of this year is “Embracing Society with Love & Compassion”. The conference will be held on 8-9 August 2009 at Chulalongkorn University. There will be special talks by thinkers, writers, academics, meditation teachers, travelers and public intellectuals. The conference will consist of talks and panels on the media and how to cultivate love and compassion; spirituality in modern world; spirituality and science; teaching love and compassion; food and love; Tibetan medicine, mantra and wind; and pilgrimage to sacred mountains.
Detail will be announced very soon.

มูลนิธิพันดาราขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมเรื่อง “โอบกอดสังคมด้วยรักและกรุณา” วันเสาร์อาทิตย์ที่ 8-9 สิงหาคม 2552 ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปาฐกถาโดยนักคิด นักเขียน นักวิชาการ บุคคลสาธารณะ นักเดินทาง และเสวนาเกี่ยวกับความรักและความกรุณาในแง่มุมต่างๆ อาทิ สื่อมวลชนกับการบ่มเพาะความรักความกรุณา ศาสนากับวิทยาศาสตร์ จิตวิญญาณในโลกสมัยใหม่ การสอนความรักความกรุณาให้แก่เยาวชน อาหารกับความรัก การแพทย์ทิเบต มนตรากับลมปราณ และการเดินทางจาริกแสวงบุญไปภูเขาศักดิ์สิทธิ์

*ไม่เก็บค่าลงทะเบียน รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในเร็ววันนี้

Short Ngondro

Ngondro is a preliminary practice. It is the essence of all practices. It is a way to tame our mind and make it appreciate dharma always. Below is a translation from a Tibetan text on ngondro by Shadza Tashi Gyaltsen Rinpoche. May it benefit beings and inspire them to exert themselves on the dharma path! Hope to provide English translation soon.

กลางวงรุ้งในฟากฟ้าเบื้องหน้าของศิษย์
พระอาจารย์ผู้มีพระคุณดำรงอยู่
ท่านผู้รู้เปี่ยมด้วยความปรานีมองดูศิษย์อย่างเมตตา
ขอจงคิดว่าศิษย์ได้รับพรจากท่านตลอดไป

ชีวิตนี้ศิษย์ได้ร่างมนุษย์อันประเสริฐ
ขอให้รู้จักหาแก่นสาระจากร่างนี้ด้วยเถิด

ปรากฏการณ์ภายนอกและในเป็นของไม่เที่ยง
ขอให้ศิษย์เห็นความไร้แก่นสารของสรรพสิ่งด้วยเถิด

สังสารวัฏเต็มไปด้วยความทุกข์
ขอให้ศิษย์บังเกิดความรู้สึกไม่ยึดติดด้วยเถิด

กรรมดีกรรมชั่วมีผลอย่างไม่ต้องสงสัย
ขอให้ศิษย์เข้าใจด้วยว่าควรทำกรรมเช่นไร

มีวิถีแห่งการหลุดพ้นและการตรัสรู้ธรรม
ขอให้ศิษย์รู้สึกปีติยินดีในหนทางนี้ด้วยเถิด

เมื่อได้ตระหนักถึงความกลัวแห่งการเกิดและการตายแล้ว
ขอให้ศิษย์บังเกิดศรัทธาและวิริยะด้วยเถิด

เมื่อเข้าใจว่าพระรัตนตรัยทรงเป็นที่พึ่งไปตลอด
ขอให้ศิษย์เกิดความไว้วางใจด้วยเถิด

พระโพธิจิตอันประเสริฐ
ขอให้ศิษย์เชื่อมั่นในปณิธานนี้จากก้นบึ้งของหัวใจ

ด้วยการยึดพลานุภาพทั้งสี่แห่งการสารภาพบาปกรรม
ขอให้ศิษย์ได้สลายอกุศลทั้งหลายจนหมดสิ้น

กุศลกรรมทั้งหลายไม่ว่าจะมีคุณลักษณะหรือไม่
ขอให้ศิษย์ได้สั่งสมบุญบารมีและปัญญาด้วยเถิด

เมื่อได้พรจากพระอาจารย์
ขอให้ศิษย์ตระหนักถึงปัญญาแห่งการเข้าใจตัวตน

เมื่อได้ฌานพิเศษบนหนทางแห่งธรรม
ขอให้ศิษย์ได้เข้าถึงการหลุดพ้นด้วยเถิด

ดวงจิตของศิษย์กลายเป็นทิกเล่
ในช่องสีน้ำเงินกลางกาย ประสานเป็นหนึ่งเดียวกับพระอาจารย์

ออกเสียงฮิกกา เคลื่อนไปหลายครั้ง
แล้วจิตของพระอาจารย์ก็ดำรงอยู่ที่จิตของศิษย์
ขอให้ศิษย์มีปัญญาและอายุยืนยาวด้วยเถิด

บุญกุศลใดๆที่ได้สั่งสมในสามกาล
ขออุทิศให้แก่สัตว์โลกในสามแดน
ขอให้ทุกชีวิตได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเถิด

จากคำสอนของพระอาจารย์ชาซา ต้าชี่ เกียลเซ็น
ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ดวงตาแห่งธรรม บังเกิดความเข้าใจในคำสอนแล้วเกิดวิริยะมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนตนจนเข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณ

ขทิรวัน
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒