Retreat with Kunga Sangbo Rinpoche

\”ฝึกปฏิบัติเพื่อขจัดความโกรธและความกลัว\”
พันดารา รีทรีท กับ กุงกา ซังโป ริมโปเช
ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน
วันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒

มูลนิธิพันดาราขอเชิญสมาชิกและพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช เพื่อขจัดความโกรธและความกลัว อารมณ์บ่อนทำลายที่ก่อให้เกิดทุกข์ในการดำรงชีวิต

วันเสาร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 2552
๑๗.๐๐ น. เดินทางถึงศูนย์ขทิรวัน (สำหรับท่านที่ไม่ได้มาเข้าร่วมพิธีมนตราภิเษก)
๑๗.๓๐ น. มนตราภาวนา
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน
๒๐.๐๐ น. ชมภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับวัดทิเบตในฝรั่งเศส
๒๐.๓๐ น. สนทนาธรรมกับพระอาจารย์และฝึกปฏิบัติเพื่อขจัดความโกรธและความกลัว
๒๒.๐๐ น. เข้านอนด้วยจิตเปี่ยมสุข

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์๒๕๕๒
๖.๐๐ น. ตื่นนอน
๖.๓๐ น. นั่งสมาธิ
๗.๐๐ น. อภิวาทโยคะ
๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๘.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติเพื่อขจัดความโกรธและความกลัว (๒)
๑๐.๐๐ น. รับประทานน้ำชาและอาหารว่าง
๑๐.๓๐ น. สวดมนตร์ภาวนา อุทิศบุญกุศล
๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ค่าลงทะเบียน
๒,๐๐๐ บาท (สำหรับผู้เดินทางโดยรถตู้ที่มูลนิธิจัดให้ เพิ่มอีก ๔๐๐ บาท) เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี เสียแต่เพียงค่ารถ
รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะถวายพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเชเพื่อสนับสนุนการงานทางธรรมของท่าน

การลงทะเบียนล่วงหน้า
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ผู้สนใจเข้าอบรมทุกท่านต้องลงทะเบียนล่วงหน้า โดยท่านสามารถโอนค่าลงทะเบียนผ่านทางหมายเลขบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาสยามสแควร์)
ชื่อบัญชี มูลนิธิพันดารา เลขที่ 038-4-31667-8

*วันสุดท้ายของการลงทะเบียน วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ โปรดสแกนหลักฐานการโอนเงินแล้วส่งอีเมล์หรือแฟกซ์มาให้มูลนิธิ

หมายเหตุ
เนื่องจากศูนย์ขทิรวันมีข้อจำกัดในด้านสถานที่และการดำเนินงาน จึงสามารถรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง ๓๐ ท่านเท่านั้น จึงขออภัยมา​ ณ ที่นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
Email: 1000tara@gmail.com; โทรสาร ๐๒ ๕๒๘ ๕๓๐๘ มือถือ ๐๘๖ ๙๗๗ ๕๘๖๗

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s