Upcoming Ngondro Practice

1236520_502137846536681_224138099_n“การปฏิบัติที่เป็นเหมือนการสร้างเสาเข็มให้แก่ชีวิต”

มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้สนใจร่วมคอร์สภาวนาเงินโดร 9 วัน 8 คืน ที่ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน วันที่ 30 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2556

วัตถุประสงค์ของการอบรม
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สนใจได้ฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบและเป็นลำดับชั้นซึ่งจะสร้างความมั่นคงให้แก่การปฏิบัติธรรมและจะทำให้ได้ฝึกฝนในหัวข้ออื่นๆ ในระดับสูงต่อไป

2. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในวิถีพุทธวัชรยานโดยเฉพาะในสายการปฏิบัติซกเช็น

3. เพื่อบำเพ็ญบุญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อาจารย์นำภาวนาและควบคุมการปฏิบัติ
อาจารย์กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และอาจารย์มิว เยินเต็น

จำนวนผู้เข้าปฏิบัติ
เนื่องจากห้องพักมีจำนวนจำกัดและเพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดสำหรับการถ่ายทอดคำสอน มูลนิธิเปิดรับเพียงรุ่นละ 10 คน

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติ
หากได้เคยผ่านกิจกรรมภาวนาของมูลนิธิพันดารามาก่อน จะทำให้เข้าใจและตามการปฏิบัติได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีความสนใจจริงแม้ไม่เคยปฏิบัติกับมูลนิธิก็จะได้รับการพิจารณาเช่นกัน

อาหาร-ที่พัก
บริการอาหารมังสวิรัติวันละ 3 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่พักเป็นห้องภาวนาเดี่ยวในเรือนทศบารมี

บริจาคร่วมกิจกรรม
ท่านละ 3,500 บาท เป็นค่าอาหาร 9 วัน ค่าสาธารณูปโภค ค่าแรงคนงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การเดินทาง
สามารถเดินทางมาเอง หรือมากับรถตู้ที่มูลนิธิจะเช่าให้ สามารถร่วมบุญเป็นค่ารถตู้ตามจิตศรัทธา

การลงทะเบียน
กรุณาลงทะเบียนพร้อมโอนเงินบริจาคร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2556 เนื่องจากห้องพักมีจำกัด หากมีการยกเลิกจะทำให้ตัดโอกาสผู้มีความสนใจปฏิบัติจริง

รายละเอียดการโอนเงิน
บัญชีออมทรัพย์ชื่อ มูลนิธิพันดารา ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ เลขที่ 391-266-9989

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาสแกนหลักฐานโอนเงินแล้วส่งมาที่ 1000tara@gmail.com

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีความตั้งใจฝึกฝนตนเองและฝึกปฏิบัติในคอร์สภาวนานี้ค่ะ

หมายเหตุ : สำหรับการภาวนารุ่นนี้ รับได้อีก 5-6 คนค่ะ
———
กำหนดการ
แต่ละวัน เราจะมีประเด็นหัวข้อที่เน้น แต่รูปแบบภาวนาจะเป็น 4 ช่วงดังนี้

ช่วงที่ 1
04.00 ตื่นนอน
04.30 ถวายน้ำ ธูป ดวงประทีป (ผู้ปฏิบัติ 2 คน ผลัดกันรับผิดชอบ)
04.45 สมาธิตุกลุงเพื่อขจัดลมเสียในร่างกายและสมาธิเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่จิตใจ
05.30 กราบอัษฎางคประดิษฐ์และสวดยึดพระรัตนตรัย 150-300 ครั้ง
07.00 พัก รับประทานอาหารว่างยามเช้า
07.30 ทำวัตรเช้า ถวายมันดาลา/ เดินภาวนา
08.30 พักรับประทานอาหารเช้า

ช่วงที่ 2
09.30 ศึกษาคู่มือปฏิบัติ ฟังคำสอน ฝึกการตั้งนิมิต
10.30 ทำสมาธิและสวดเจริญโพธิจิต
12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงที่ 3
14.00 ภาวนามนตราสลายบาปกรรมและมนตราตรีกาย
17.00 พักรับประทานอาหารเย็น

ช่วงที่ 4
18.00 อุทิศซูร์ให้ผู้ล่วงลับ
18.30 เสวนาธรรม สมาธิคุรุโยคะ
20.30 เข้านอน

———

เกี่ยวกับเงินโดร

เงินโดรเป็นพื้นฐานสำคัญของการปฏิบัติบนวิถีตันตระและซกเช็นในพุทธมหายานแบบทิเบต เป็นการฝึกด้วยการกราบอัษฎางคประดิษฐ์ สวดยึดพระรัตนตรัย เจริญโพธิจิต สลายบาปกรรม ถวายมันดาลา สวดมนตราแห่งตรีกายของพระพุทธเจ้า สวดมนต์ประสานจิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระอาจารย์ (คุรุโยคะ) ปกติทำเป็นจำนวนอย่างละหนึ่งแสนครั้งและทำต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้สลายบาปกรรม สั่งสมบุญบารมี และได้รับพรจากสายการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา

มีคำกล่าวในพุทธทิเบตว่า “หากปราศจากการสลายบาปกรรมและสั่งสมบุญบารมี ปัญญาจากสมาธิย่อมเกิดได้ยาก เมื่อไม่เกิดปัญญา ก็ไม่มีการหลุดพ้น”

อานิสงส์ของการทำเงินโดร : ทำให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม มีจิตเมตตากรุณา ไม่ถูกกระทบโดยกิเลสและสิ่งยั่วยุ เข้าใจสภาวธรรมและเข้าถึงความสุขอย่างยั่งยืน เงินโดรทำให้เราเป็น “ภาชนะ” ที่เหมาะสมสำหรับการทำสมาธิและการฝึกปฏิบัติขั้นสูง เช่น การทำโพวาเพื่อตนเองและผู้อื่น การฝึกโยคะภายใน (การคุมเส้น ลมปราณ) การฝึกเจอด (ละอัตตา) การทำสมาธิอาทรี (สมถะ) และสมาธิเทกเชิดและเทอกัล (ฝึกจิตชั้นสูง) ในสายซกเช็น

การปฏิบัตินี้เหมาะสำหรับผู้ต้องการอุทิศตนเพื่อการปฏิบัติธรรมแม้ว่าจะยังคงทำงานอยู่ในสังคม ผู้ปรารถนาจะดำรงชีวิตเพื่อทำประโยชน์ให้ผู้อื่นและฝึกฝนตนเองจนเข้าถึงการหลุดพ้น และผู้ต้องการเตรียมตัวตายด้วยการเตรียมจิตให้มีศรัทธามั่นในพระรัตนตรัย (ศรัทธาแบบไม่มีวันหวนกลับ) และการเตรียมจิตให้สามารถแปรเปลี่ยนสภาวะในบาร์โดให้เป็นสภาวะแห่งการหลุดพ้น

White Tara & Guru Yoga Prayer

20130927_214431

Jabne kuntu lama rinpoche

Drinchen choji jela solwatep

Nyamme kadrin janji thugji zi

Dichi bardo kuntu chinjilop

O Precious Teacher!, Embodiment of all Refuge,

Lord of Dharma!, One to whom we owe great gratitude, I pray to you.

One who is full of unequalled merit!, grant us

Blessings in this life, next life, in between, and in each and every life!

1380517885413

จับเน กุนตุ ลามา ริมโปเช
ทรินเช็น เชอจิ เจลา เซอวาเทบ
ญัมเม กาทริน แจนจิ ทุกจีซี
ติชี บาร์โด กุนตุ ชินจิลบ

พระอาจารย์ผู้ประเสริฐ ศูนย์รวมแห่งสรณะ
ศิษย์ขอสวดบูชาท่านผู้เป็นราชาแห่งพระธรรม คุรุผู้มีบุญคุณยิ่งใหญ่
ขอท่านผู้เปี่ยมด้วยพระคุณอย่างไม่อาจทัดเทียมได้ โปรดกรุณา
ประทานพรให้ศิษย์ทั้งในชาตินี้ บาร์โด และทุกภพทุกชาติเทอญ

*บทสวดคุรุโยคะในการปฏิบัติบูชาพระแม่ตาราขาว ได้รับมอบจากพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช 28 กันยายน 2556 ขอให้ศิษย์ทุกคนมีความพากเพียร ความรักของครูอันไม่มีวันเสื่อมคลายจะนำพาเราไปบนหนทางแห่งธรรม เชื่อมโยงจิตของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับครูและพระแม่ตารา

Casting Guru Rinpoche

When we cast a statue, we should make it as most beautiful as we can. The statue is supposed to remain after we die. It will inspire others to do good deeds, to be their source of hope in time of suffering, and to remind them of Buddha nature and quality hidden in all of us.

Very soon we will start on our project of casting a Guru Rinpoche image for the Great Stupa.

Photo: Zangdok Palri: The Lotus Light Palace of Guru Rinpoche

Teaching by Kunga Sangbo Rinpoche

1240364_506278022789330_66940001_n

 

เราเข้าใจว่า …
นรกภูมิ ช่างเป็นทุกข์
เปรตภูมิ ช่างเป็นทุกข์
เดรัจฉานภูมิ ช่างเป็นทุกข์
มนุษย์ภูมิ ช่างเป็นทุกข์
อสูรภูมิ และเทวภูมิ
ก็ช่างเต็มไปด้วยความทุกข์

เมื่อเราเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน
แล้วทำให้เราตั้งปณิธานกับตัวเองว่า

ต่อแต่นี้
ข้าพเจ้าจะถือศีล
จะดูแลรักษาศีล
อย่างดีที่สุด
โดยเฉพาะศีลพระโพธิสัตว์
เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้บำเพ็ญประโยชน์
และทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
ในสังสารวัฏนี้
พ้นจากความทุกข์
หากเราตั้งจิตได้อย่างนี้
นี่คือแก่นหัวใจของ
วิถีของพระโพธิสัตว์
ที่จะไม่ทอดทิ้งสัตว์ใด
ต้องการที่จะทำให้พวกเขาเหล่านั้น
หลุดพ้นจากสังสารวัฏ
อันเป็นที่สุดของความทุกข์

พระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช 18 กันยายน 2556
http://www.youtube.com/watch?v=NMI0kuabbQk

Gift Offerings for the Great Stupa

1235428_506040506146415_264928905_n

บ่ายวันหนึ่ง บุรุษไปรษณีย์นำพัสดุชิ้นหนึ่งมาส่งให้ที่บ้านมูลนิธิ กล่องระบุว่าของส่งมาจากแม่ฮ่องสอน เมื่อเปิดดูเป็นผ้าพันคอจากอินเดียหลายผืน วันแล้ววันเล่า ผู้คนทะยอยกันส่งของต่างๆ มาให้ ไม่ว่าจะเป็น พวงกุญแจ กระจก โคมไฟ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมไหล่ ตุ๊กตา กระเป๋าใบเล็กใบน้อย กระเป๋าแบรนด์เนมจากต่างประเทศ ตลอดจนของที่ระลึกและของใช้ต่างๆ ที่ผู้ให้ขอมอบให้มูลนิธิเพื่อร่วมสร้างพระมหาสถูปด้วยกัน

บางคนอาจคิดว่า ของเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้จะสร้างพระมหาสถูปที่ยิ่งใหญ่อลังการได้อย่างไร คุณค่าของสิ่งของที่มอบให้กลับอยู่ที่น้ำใจ พระมหาสถูปไม่ได้เพียงสร้างด้วยทุนทรัพย์ แต่ยังสร้างด้วยน้ำใจแห่งโพธิจิต แห่งความเอื้อเฟื้อและอนุโมทนายินดีที่ผู้คนในสังคมมอบให้แก่กัน นี่เองคือความหมายที่แท้ของโครงการของเรา เพื่อให้ผู้คนได้ละของที่หวงแหน ได้นำของทางโลกมาแปรเป็นของทางธรรม เรากำลังเปลี่ยนสิ่งที่ยิ่งใหญ่ คือเปลี่ยนวัตถุที่จับต้องได้ ให้เป็นความรัก ศรัทธา และบุญกุศล

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมโครงการ ของบริจาคบางชิ้นเป็นเรื่องราวที่เราจะไม่มีวันลืม เช่น สร้อยทองจากคุณพ่อที่ล่วงลับที่ลูกขอนำมาร่วมบุญเพื่อให้ดวงจิตของคุณพ่อได้ร่วมสร้างพระมหาสถูปด้วย

ขอพลังรักเช่นนี้ดำรงอยู่ชั่วกาลนาน…มูลนิธิขอเป็นส่วนเล็กๆ ในการจรรโลงโลกนี้

กิจกรรม ของฉัน…ปันเป็นบุญ ครั้งที่ 2 จะจัดที่งานเสวนา/ภาวนา “ตารากับปณิธานพระโพธิสัตว์ร่วมสมัย” 22 กันยายนนี้ ห้องโถง อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ใดสนใจบริจาคทางไปรษณีย์ ส่งของมาได้ที่ มูลนิธิพันดารา 695 ลาดพร้าว ซอย 11 จตุจักร กทม 10900

เช่าบูชาองค์พระตาราปิดทอง ฝีมือ สว. รสนา โตสิตระกูล เพื่อร่วมสร้างพระมหาสถูป

Project of guiding Tara images by Senator Rosana Tositrakul to raise funds for the Kundro Great Stupa.

524069_505941609489638_459163589_n

 

มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาสั่งจองรูปหล่อองค์พระโพธิสัตว์ตารา (๒๕,๐๐๐ บาท) ฝีมือช่างปั้นชาวเนปาลตามต้นแบบศิลปะทิเบต หล่อด้วยวัสดุทองเหลือง ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว ทุกองค์ได้รับการบรรจุมวลสารและประกอบพิธีพุทธาภิเษกโดยพระอาจารย์ กุงกา ซังโป ริมโปเช และปิดทองโดยฝีมือ คุณรสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญในโครงการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป

ชาวพุทธทิเบตจะบูชาพระองค์ในฐานะพระโพธิสัตว์ฝ่ายหญิงผู้เปี่ยมด้วยความ กรุณาอันไม่สิ้นสุดแล้ว ผู้นำไปสู่การหลุดพ้น พระองค์คือบุคลาธิษฐานแห่งการมุ่งสู่การตรัสรู้ และเป็นผู้ประทานพร ขจัดอุปสรรคและความทุกข์ทั้งหลาย พระนามของพระองค์ยังหมายถึง “ดารา” หรือดวงดาว นั่นเพราะว่า ดวงดาวบนฟากฟ้าส่องแสงนำทางให้แก่สัตว์โลกอยู่เสมอแม้ในคืนที่มืดมิด

การสร้างพระศานติตารามหาสถูปนี้เพื่อให้เป็นมรดกทางธรรมแก่ประเทศไทยอันจะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณดังพระปณิธานของพระโพธิสัตว์ตารา พระพุทธมารดาแห่งปัญญาและกรุณาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

โดยมูลนิธิจะนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุน เฟส ๒ ของการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป (ทำคาน คอดินและเทฐานคอนกรีตทั้งหมดของพระมหาสถูป) สำหรับผู้เป็นเจ้าภาพฐานรากใจกลางพระมหาสถูป ซึ่งมีอยู่ ๙ ต้น ทำบุญฐานละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทางมูลนิธิมี ความยินดีมอบองค์พระแม่ตาราปิดทองนี้ให้เป็นของที่ระลึกมงคล เพื่อแทนการแสดงมุทิตาจิตจากมูลนิธิ และชื่อของเจ้าภาพจะได้รับการสลักไว้ที่แท่นหินด้านหน้าองค์พระมหาสถูป

ผู้สนใจร่วมทำบุญ กรุณาโอนเงิน : ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ชื่อบัญชีมูลนิธิพันดารา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 924-0-05512-0 สั่งจองและส่งหลักฐานโอนเงิน : Email 1000tara@gmail.com โทรสาร 025114112 มือถือ 087 829 9387, 083 300 8119